23 kwietnia, 2024

Dostęp do dróg wewnętrznych barierą inwestycyjną?

W codziennej praktyce, w szczególności przy okazji realizacji inwestycji związanych z projektami KPO/FERC, coraz częściej napotykamy na problem uzyskania dostępu do nieruchomości samorządowych będących drogami wewnętrznymi. Drogi wewnętrzne, zgodnie z ustawą o drogach publicznych to działki pełniące funkcje drogowe (parkingi, place, drogi) czyli grunty przeznaczone do ruchu pojazdów niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym drogi publicznej. Z tego też względu nie podlegają procedurze zajmowania pasa drogowego, tak jak drogi gminne, powiatowe czy wojewódzkie. W przypadku chęci uzyskania dostępu do drogi wewnętrznej, zarządca drogi […]
31 stycznia, 2024

Wyzwania KPO/FERC. Budowa sieci telekomunikacyjnych w pobliżu linii kolejowych- część pierwsza.

Linie kolejowe i ich bezpośrednie sąsiedztwo to zazwyczaj dodatkowe wyzwanie dla inwestycji budowlanych- szczególnie liniowych. Wbrew pierwszym skojarzeniom, nie jest to spotkanie z pędzącym pociągiem, ale kiedy na horyzoncie budowy pojawią się tory, trzeba zachować czujność. Budowa w pobliżu terenów kolejowych to także wyzwanie w kontekście terminu realizacji inwestycji z KPO/FERC. Żeby zdążyć, dostęp do newralgicznych nieruchomości trzeba zacząć załatwiać na samym początku realizacji. Odwlekanie w czasie może nieść dla projektu zgubne skutki. Większość zamieszania wokół kolei uregulowano w Ustawie o transporcie kolejowym, a żeby nie błądzić zbyt długo […]
17 kwietnia, 2023

SOKiK oddalił odwołanie Stoen od decyzji ramowej

Po raz kolejny mamy przyjemność przekazać wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dobre wieści w sprawie dostępu do słupów elektroenergetycznych!  Ostatnio informowaliśmy o oddaleniu przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołania PGE Dystrybucja S.A. od decyzji „ramowej” Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.3.2019.211. Tym razem spieszymy poinformować, iż analogicznie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie odwołania Stoen Operator sp.  z o. o., wniesionego od decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182 określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia będących własnością tego OSD. […]
16 stycznia, 2023

Zmiana decyzji UKE regulującej dostęp G-Netu do słupów Tauron

Ostatnie lata przyniosły ogrom pozytywnych zmian w regulacjach miedzy operatorami a właścicielami słupów elektroenergetycznych. Od czasu, kiedy w kategorii „cudu” mówiliśmy o uzyskaniu dostępu do podbudowy słupowej, wielokrotnie zmieniały się stawki, wymagane terminy i zasady współpracy. Sukcesy sprzed lat przestały być satysfakcjonujące i przyszedł czas aktualizacji. Ten rok rozpoczynamy od projektu decyzji Prezesa UKE o zmianie warunków dostępu do podbudowy Tauron Dystrybucja, wydanej na rzecz naszego klienta G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna. Pierwsza decyzja dla tego samego operatora i Tauronu została wydana w 2017 r. Pomimo podjętej […]
28 września, 2022

Konsultacje w sprawie projektu decyzji Prezesa UKE ws. legalizacji infrastruktury

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Prezes UKE wszczął konsultacje społeczne w sprawie projektu decyzji dotyczącej legalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej ISP znajdującej się na nieruchomościach i w budynkach jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Konsultacje te potrwają do 30 września 2022 roku. Treść decyzji jest pozytywna dla ISP, ponieważ Prezes UKE – ze względu na to, że ISP uzyskał pisemną zgodę na realizację infrastruktury telekomunikacyjnej – zezwolił wnioskodawcy na korzystanie ze zrealizowanej instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłączy, tj. infrastruktury światłowodowej. Przy okazji tej sprawy przypominamy, że nie zawsze brak zawarcia umowy, będzie powodował konieczność demontażu infrastruktury […]
3 listopada, 2021

Cyberbezpieczeństwo a SIIS – groźba wycofania sprzętu coraz bardziej realna?

Ostatnie dni to burzliwy okres w prawodawstwie. Bynajmniej nie chodzi tylko o “Nowy Ład”, który nie jest już tylko projektem. Ale nie o nim tutaj. Pytanie jakie nasuwa nam się przy okazji analizy innych, konsultowanych i ważnych dla branży telekomunikacyjnej projektów aktów prawnych jest takie, czy zawarte w konsultowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa procedury uznania dostawcy sprzętu lub oprogramowania za  dostawcę wysokiego ryzyka, opisane w art. 66a-66e będą faktycznie wykorzystywane – jak twierdzą niektórzy politycy – w skrajnych wypadkach, czy jednak jest to starannie […]
3 marca, 2021

Jak zacząć płacić 1,73 zł za dostęp do słupa niskiego napięcia?

Wielu ISP wzniosło „lampkę szampana” po otrzymaniu informacji o tym, że Prezes UKE zdecydował się określić ramowe warunki dostępu do podbudowy słupowej i wprowadzić w tych warunkach nową, niższą stawkę opłaty. Duża część tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych pozostaje jednak w błędnym przekonaniu, że od dnia 12 lutego 2021 r. (albo też po upływie 90 dni od dnia doręczenia decyzji Prezesa UKE poszczególnym operatorom sieci elektroenergetycznych) automatycznie w zawartych przez nich umowach zmieni się wysokość opłat. Otóż, tak nie będzie. Jeśli chcesz zacząć płacić za dostęp do słupów według nowej stawki, […]
22 lutego, 2021

Znamy ramowe warunki dostępu do podbudowy słupowej

W lipcu informowaliśmy Was o konsultacjach nowych warunków dostępu do słupów. Dziś znamy już treść decyzji wydanych przez Prezesa UKE w zwieńczeniu postępowań prowadzonych od 2018 r., określających ramowe warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA Operator S.A., innogy Stoen Operator sp. z o.o., ENEA Operator sp. z o.o. i PGE Dystrybucja S.A. Co się zmieniło w stosunku do tego, co UKE pokazało nam w projektach? Niestety dość niewiele. Utrzymano rozwiązanie polegające na zawieraniu przez strony umów ramowych (regulujących ogólne zasady dostępu) i umów […]
15 stycznia, 2021

Pierwsza “decyzja” Prezesa UKE na dostęp do latarni oświetleniowych

Łezka się w oku kręci… Pewnie nikt już nie pamięta, kiedy Prezes UKE wydał pierwszą, zastępującą umowę, decyzję o dostępie do nieruchomości i budynku w celu zapewnienia telekomunikacji. Reprezentowaliśmy jednego z operatorów działających na Śląsku, a dostęp dotyczył zasobów wyjątkowo opornej spółdzielni mieszkaniowej. Teraz takie decyzje zwykle nie wzbudzają już większych sensacji, bo wydawane są na porządku dziennym, ale decyzja wydana ponad 8 lat temu była powodem dla wzniesienia toastu szklaneczką dobrej whisky:) Pierwsze postępowania i decyzje o dostępie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do podbudowy słupowej operatora sieci elektroenergetycznej to lata 2015/2016.  […]
24 września, 2020

Ważne! Konsultacje zmian do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – ankieta

O co chodzi? Na zlecenie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE) itB Legal przygotowuje stanowisko dotyczące nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która m.in. przyznawać ma Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa kompetencje do uznania dostawcy sprzętu za stwarzającego ryzyko w zakresie cyberbezpieczeństwa, szczególnie jeśli jest to dostawca spoza UE lub NATO. Konsekwencją przyjętych w nowelizacji procedur może być nakaz wycofania z rynku sprzętu danego producenta. Można zadać pytanie – a co mają do tego operatorzy telekomunikacyjni, skoro na pierwszy rzut sprawa dotyczy dostawców OLT-ów, ONT-ów i innych, magicznie brzmiących urządzeń? Paradoksalnie, mają […]
6 maja, 2020

Obowiązek raportowania danych do PIT

Od 2020 r. na operatorach spoczywa nowy obowiązek – raportowanie danych do Punktu informacyjnego ds. telekomunikacji (PIT). Do tej pory operatorzy mogli przekazywać Prezesowi UKE dodatkowe dane dobrowolnie. Obowiązek złożenia danych do PIT został nałożony na wszystkich operatorów, podobnie jak obowiązek złożenia raportu do Systemu Informacyjnego o infrastrukturze szerokopasmowej – SIIS (są to odrębne obowiązki). Obowiązek raportowy został wprowadzony wraz z zeszłoroczną nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej Megaustawa). Szczegóły określone są w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji […]
3 lipca, 2019

Obowiązki wynikające z rozporządzenia PE i Rady o otwartym internecie – refleksja po dwóch latach obowiązywania

W kwietniu 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. W konsekwencji przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostali zobowiązani do uzupełnienia wzorców umownych i wykonywania kolejnych obowiązków. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj. Od lipca 2016 r., za niewypełnienie obowiązków określonych […]