14 grudnia, 2022

SOKiK oddalił odwołanie ENEA od decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów!

ENEA Operator sp. z o.o. – tak jak pozostali operatorzy sieci elektroenergetycznych – złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia. Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie, na której Sąd zamknął przewód sądowy i oddalił odwołanie ENEA, wskazując na brak jego zasadności. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd odniósł się między innymi do celów uchwalenia przepisów Megaustawy, tj. konieczności obniżenia […]
13 grudnia, 2022

Decyzja ramowa dla Tauron znów wykonalna!

Jak już wielokrotnie informowaliśmy na Okablowanych, 12 lutego 2021 r. Prezes UKE w drodze decyzji ramowej określił warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla Tauron. Analogiczne decyzje zostały wydane dla PGE, ENEA, Innogy Stoen oraz ENERGA. Ramówki podlegały natychmiastowemu wykonaniu. Wszyscy OSD, w tym Tauron wnieśli do SOKIKu nie tylko odwołania od decyzji Prezesa UKE (postępowania w tym przedmiocie nadal są w toku), ale również wnioski o wstrzymanie wykonalności decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. W sprawie wniosków czterech OSD: PGE, ENEA, […]
6 grudnia, 2022

Raport – opłaty za dostęp do pasa drogowego i podatek od nieruchomości, a konkurencja i rozwój rynku telekomunikacyjnego

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w tym członkowie KIKE, od dawna sygnalizują problemy związane z zajęciem pasów drogowych dróg publicznych w celu umiejscowienia w nich infrastruktury telekomunikacyjnej i jej eksploatacji. Do 2019 roku zasadniczą barierą w korzystaniu przez ISP z pasów była maksymalna wysokość opłat za umieszczenie w nich infrastruktury telekomunikacyjnej powodująca, że realizacja szeregu inwestycji z zakresu telekomunikacji była nieopłacalna. Problemem był (i jest) nie tylko sam koszt budowy, ale przede wszystkim koszty jakie związane są z utrzymaniem infrastruktury w pasach drogowych tj. w zasadniczej części corocznie uiszczane przez operatorów telekomunikacyjnych […]