30 września, 2020

PKE – oferty wiązane, czyli regulacja dotycząca pakietów usług

Dość powszechną praktyką stosowaną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, która ma zachęcać potencjalnych abonentów do korzystania z ich usług, jest oferowanie usług w paczkach czyli tzw. pakietów. Nie jest tajemnicą, że ta strategia marketingowa działa – abonenci dość chętnie korzystają z tego typu ofert, gdyż wiążą się one najczęściej z obniżeniem ceny jednej lub kilku usług wchodzących w skład pakietu. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których abonent zawiera nową umowę obejmującą od początku kilka usług, jak również przypadków, gdzie abonent dopiero w trakcie umowy decyduje się na skorzystanie z nowej, „dodatkowej” usługi. […]
24 września, 2020

Ważne! Konsultacje zmian do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – ankieta

O co chodzi? Na zlecenie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE) itB Legal przygotowuje stanowisko dotyczące nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która m.in. przyznawać ma Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa kompetencje do uznania dostawcy sprzętu za stwarzającego ryzyko w zakresie cyberbezpieczeństwa, szczególnie jeśli jest to dostawca spoza UE lub NATO. Konsekwencją przyjętych w nowelizacji procedur może być nakaz wycofania z rynku sprzętu danego producenta. Można zadać pytanie – a co mają do tego operatorzy telekomunikacyjni, skoro na pierwszy rzut sprawa dotyczy dostawców OLT-ów, ONT-ów i innych, magicznie brzmiących urządzeń? Paradoksalnie, mają […]
24 września, 2020

Konsultacje PKE – wzorce abonenckie od 21 grudnia 2020 r.

Coraz częściej dostawcy usług pytają nas, jakie zmiany będą musieli wprowadzić we wzorach dokumentów dedykowanych do obsługi abonentów w związku z wejściem w życie PKE. Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi następująco: Dostawco, dokumenty, którymi aktualnie się posługujesz – tj. regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulaminy promocji, cenniki itd. –  w dniu 21 grudnia 2020 r. powinieneś wyrzucić do kosza. Od dnia 21 grudnia 2020 r. musisz zacząć stosować zupełnie nowe dokumenty, zgodne z PKE, zarówno co do treści, jak i co do formy. Wielokrotnie […]
23 września, 2020

Konsultacje PKE – odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy– cz. 3

Zgodnie z zapowiedziami, przedstawiamy ostatni już wpis dotyczący nowych zasad wyliczania odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na czas określony. Podsumujemy w nim proponowane brzmienie nowej regulacji, wskazując na nasze uwagi i zastrzeżenia. W celu zapoznania się z samymi mechanizmami dochodzenia odszkodowania, zapraszamy do zapoznania się z naszymi poprzednimi wpisami (przeczytasz tu i tu). Ograniczenie odszkodowania do wysokości połowy opłat abonamentowych pozostałych do końca umowy Naszym zdaniem, ograniczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z winy abonenta do wysokości połowy opłat abonamentowych […]
21 września, 2020

Konsultacje PKE – przedsiębiorcy traktowani jak konsumenci?

PKE przewiduje wiele zupełnie nowych regulacji – dotyczących kwestii, które wcześniej nie były określone w PT. Jedną z nich będzie obowiązek traktowania niektórych podmiotów tak samo jak konsumentów (będą im przysługiwały takie same uprawnienia mimo że konsumentami nie są). Jakie podmioty są traktowane jak konsument w rozumieniu PKE? Zgodnie z PKE, obowiązek traktowania określonych podmiotów tak jak konsumentów (mimo że nimi nie są), dotyczy użytkowników końcowych będących: mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w […]
18 września, 2020

PKE – direct billing, czyli nowe usługi dodatkowego obciążania rachunku

Zacznijmy od tego, że w ustawie Prawo telekomunikacyjne nie znajdziemy regulacji usług, o których będzie mowa, czyli usług dodatkowego obciążania rachunku. Oznacza to, że nie nastawiamy się w tym zakresie na zmianę regulacji, a na ustanowienie zupełnie nowych zasad świadczenia tych usług. Najpierw o definicji Z usługą dodatkowego obciążenia rachunku mamy do czynienia, gdy chcemy coś kupić tak, aby cena zakupu została dopisana do naszego rachunku za usługi telekomunikacyjne. Tym czymś musi być towar lub usługa, których nie zakupujemy od dostawcy usług a od podmiotu trzeciego. Dostawca usług jedynie […]
17 września, 2020

Konsultacje PKE- odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy (urządzenie końcowe)– cz. 2

W poprzednim wpisie porównaliśmy obecną regulację, na podstawie której dostawca usług może dochodzić zwrotu udzielonych ulg w przypadku rozwiązania terminowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z winy abonenta z regulacja określoną w tym zakresie w PKE. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ten wpis zostanie poświęcony możliwości żądania odszkodowania związanego z telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym. Natomiast w kolejnym – ostatnim już wpisie dotyczącym ulg – podsumujemy całą regulację dotyczącą odszkodowania oraz wskażemy nasze uwagi i zastrzeżenia z nią związane. Odszkodowanie za telekomunikacyjne urządzenie końcowe Chociaż dotychczasowa regulacja (PT) nie odróżniała od siebie dwóch rodzajów […]
16 września, 2020

Nowelizacja prawa budowlanego

Nie samym PKE żyją prawnicy zajmujący się telekomunikacją. Warto pamiętać, że w dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane – dalej PB (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 471 – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471). I choć sama nowelizacja nie wprowadza rewolucyjnych rozwiązań, a raczej porządkuje przepisy określające, jakie prace/budowy wymagają dopełnienia formalności administracyjno – prawnych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie, sporządzenie planu sytuacyjnego, brak obowiązków zgłoszeniowych) to warto się z nią zapoznać. […]
15 września, 2020

PKE – odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy zamiast zwrotu ulg – cz. 1

Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednich wpisach dotyczących Prawa komunikacji elektronicznej (PKE), tuż przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych czeka sporo nowości. Niektóre ze zmian można wręcz uznać za radykalne a do takich należeć będzie całkowita reorganizacja w zakresie roszczeń na wypadek rozwiązania umowy terminowej. Ze względu na obszerność zagadnienia, zostanie ono omówione w trzech następujących po sobie wpisach. W dzisiejszym porównamy zasady dochodzenia odszkodowania (wraz z przykładami), które zastąpi znane nam ulgi, natomiast w kolejnych omówimy ulgi związane z udostępnieniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz podsumujemy całą regulację. Możliwość […]
14 września, 2020

Konsultacje PKE – nowe kary prawie po staremu

Projekt PKE wprowadza sporo zmian w funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego, o czym szerzej była mowa w poprzednich wpisach. Przed przedsiębiorcami trudny okres dopasowywania działalności do nowej regulacji. W związku ze zmianami wprowadzone zostały nowe kary za niewypełnianie obowiązków wynikających z PKE. Opisywanie wszystkich przypadków stanowi wyzwanie, ponieważ PKE przewiduje 83 różne podstawy nakładania kar. Jest to prawie 50 przypadków więcej niż w dotychczasowej regulacji. W głównej mierze zwiększy się ochrona abonentów – wszelkie naruszenia PKE skutkujące niewykonywaniem obowiązków względem abonentów będą surowo karane. Co istotne, dotychczasowe postępowania o nałożenie kar […]
11 września, 2020

Mniej przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania planu działań, ale prawo nie znosi próżni

28 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Wśród zmian dotyczących m.in. rodzajów planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, dodatkowych informacji, które muszą znaleźć się w planie działań oraz możliwości wspólnego sporządzania planu dla przedsiębiorców tworzących grupę kapitałową, znalazły się również zmiany dotyczące progów rocznych przychodów z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnych, od których uzależniono obowiązek posiadania planu działań. Do niedawna zwolnionymi z obowiązku posiadania planu mogli być przedsiębiorcy, których roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej […]
10 września, 2020

Konsultacje PKE- UKE nie poinformuje o kontroli?

W sierpniu zakończyły się konsultacje społeczne ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej PKE), która zastąpi aktualnie obowiązujące Prawo telekomunikacyjne. Braliśmy aktywny udział w tych konsultacjach i naszą szczególną uwagę, zwrócił jeden z projektowanych przepisów ustawy wprowadzającej PKE, mianowicie art. 46 pkt 1 i 2. Przepis wprowadza niekorzystną dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zmianę w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców. Czego dotyczy zmiana? Obecnie podstawowe prawa przedsiębiorców są chronione ustawą Prawo przedsiębiorców. W art. 48 Prawa przedsiębiorców wprowadzony został obowiązek zawiadamiania o kontroli na 7 dni przed planowanym jej rozpoczęciem. Jednocześnie […]