Konsultacje PKE- UKE nie poinformuje o kontroli?
Konsultacje PKE – jednostronna zmiana umowy czyli klauzula modyfikacyjna po nowemu
9 września, 2020
Mniej przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania planu działań, ale prawo nie znosi próżni
11 września, 2020

W sierpniu zakończyły się konsultacje społeczne ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej PKE), która zastąpi aktualnie obowiązujące Prawo telekomunikacyjne. Braliśmy aktywny udział w tych konsultacjach i naszą szczególną uwagę, zwrócił jeden z projektowanych przepisów ustawy wprowadzającej PKE, mianowicie art. 46 pkt 1 i 2. Przepis wprowadza niekorzystną dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zmianę w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Czego dotyczy zmiana?

Obecnie podstawowe prawa przedsiębiorców są chronione ustawą Prawo przedsiębiorców. W art. 48 Prawa przedsiębiorców wprowadzony został obowiązek zawiadamiania o kontroli na 7 dni przed planowanym jej rozpoczęciem. Jednocześnie przedsiębiorca musi mieć możliwość udziału w czynnościach.

Dzięki takiej regulacji przedsiębiorca ma możliwość przygotowania się do kontroli, w tym zapewnienia udziału odpowiednich osób w czynnościach kontrolnych oraz zebrania odpowiedniej dokumentacji.

Projektowana zmiana w Prawie przedsiębiorców skutkować będzie, że kontrole prowadzone przez Prezesa UKE zwolnione będą z obowiązku uprzedniego zawiadomienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz obowiązkowego udziału przedsiębiorcy w czynnościach. W praktyce oznacza to, że Prezes UKE będzie mógł kontrolować w każdym czasie, w tym np. podczas okresu urlopowego, a w czynnościach kontrolnych nie będzie musiała uczestniczyć żadna osoba przez Państwa upoważniona.

W uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej PKE wyjaśniono, iż zmiana ma na celu umożliwienie sprawnego przeprowadzenia kontroli przez Prezesa UKE. Projektodawca w żaden sposób nie wskazał z jakiego postanowienia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) lub innego przepisu prawa UE wynika taka zmiana oraz nie uzasadnił, iż jest to środek proporcjonalny w przypadku kontroli prowadzonej przez Prezesa UKE.

Zgłosiliśmy nasze zastrzeżenie kwestionując proponowane rozwiązanie. Będziemy Was informować o ostatecznym brzmieniu ustawy w tym zakresie. Jeżeli prawodawca nie zmieni przepisu art. 46 ustawy wprowadzającej PKE to w przyszłym roku możecie się spodziewać, że Prezes UKE będzie Was kontrolować bez zapowiedzi, a nawet bez Waszego udziału.

Tadeusz Caputa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*