Sierpień 6, 2020

Ważny wyrok SN dotyczący udostępniania danych abonenta na potrzeby postępowań o ochronę dóbr osobistych

6 sierpnia 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 78/19 rozpatrywał zagadnienie prawne, które wystosowane zostało przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Gdański sąd powziął wątpliwości dotyczące udostępniania danych osobowych abonenta na potrzeby postępowania sądowego o ochronę dóbr osobistych. Dokładna treść zagadnienia prawnego brzmiała: Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych […]
Sierpień 6, 2020

Zapowiedź uszczelniania CRBR i dalsze zmiany w polskiej ustawie AML

Lipiec dla wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek handlowych był miesiącem, w którym musieli zmierzyć się z nowym obowiązkiem w postaci zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR obowiązujący od 13 października 2019 r. zakładał pierwotnie, że podmioty wpisane do KRS w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązane są do zgłoszenia danych w CRBR do 13 kwietnia 2020 r. Ze względu na panującą w tym czasie pandemię termin ten został ostatecznie przesunięty na 13 lipca […]
Lipiec 15, 2020

UKE konsultuje ramowe warunki dostępu do słupów

Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy w ostatnim czasie ubiegali się o wydanie przez Prezesa UKE decyzji indywidualnych w sprawie dostępu do słupów operatorów sieci elektroenergetycznych, pewnie obiło się o uszy, że Prezes UKE kończy prace nad projektami decyzji w sprawie ramowych warunków do słupów największych operatorów energetycznych. Decyzje wynikają ze słusznej inicjatywy podjętej przez UKE na przełomie 2018 r. i 2019 r. w zakresie przyjrzenia się aktualnie stosowanym rozwiązaniom. Wyczekiwane, niczym pierwsza gwiazdka w Wigilię Bożego Narodzenia, projekty decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, należącej do TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA […]
Lipiec 1, 2020

Bezpieczeństwo i integralność sieci lub usług telekomunikacyjnych – nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

30 czerwca 2020 r. w dzienniku ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (poz. 1130). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – zatem będzie obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są do opracowywania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i integralności sieci i usług. Dokumentacja powinna zawierać opis minimalnych środków technicznych i organizacyjnych wskazanych w rozporządzeniu. […]
Maj 18, 2020

Zmiany Prawa telekomunikacyjnego w Tarczy 3.0

14 maja 2020 roku uchwalono kolejną ustawę stanowiącą część tzw. Tarczy Antykryzysowej, zawierająca pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Tarcza 3.0, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została ogłoszona 15 maja 2020 roku. Większość przepisów zaczęła obowiązywać już dzień po ogłoszeniu, tj. 16 maja. Zmiany w PT wejdą w życie dopiero 21 grudnia. Nowelizacja PT  Wśród uchwalonych przepisów znajdują się modyfikacje prawa telekomunikacyjnego (PT), wprowadzające przede wszystkim nowe uprawnienia dla konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych. Większość tych zmian ma stanowić wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Jak […]
Maj 13, 2020

Nowe wpłaty na rzecz PISF, czyli NETFLIX tak jak kino i… operator telewizji kablowej

30 kwietnia Sejm uchwalił kolejną część pakietu antykryzysowego. Tym razem jest to ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0). Ustawa zakłada m.in. pozyskanie dodatkowych środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla sektora kultury. Zmiany w ustawie o kinematografii zakładają objęcie podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD) opłatą, która przeznaczona ma zostać dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Okres społecznej kwarantanny spowodował wzmożone zainteresowanie ofertą podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD). Zdaje się, że […]
Maj 5, 2020

Odmrożenie terminów w sprawach dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej

W związku z pandemią SARS-CoV-2 (COVID-19) w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja specustawy regulującej kwestie związane z koronawirusem (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 374,  dalej Ustawa COVID). Od tego dnia zasadniczo zawieszono terminy procesowe i sądowe. Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 i 8 Ustawy COVID: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg […]
Kwiecień 30, 2020

COVID-owy ukłon w stronę beneficjentów POPC

Niektórzy zastanawiają się, czy zamiast kłaść się spać, nie powinni śledzić strony internetowej naszego ustawodawcy, na której pojawiają się projekty nowych aktów prawnych. W ostatnim czasie, z uwagi na pandemię wirusa COVID-19, non-stop jesteśmy wręcz zaskakiwani zmianami w prawie, w tym nowymi aktami prawnymi. Przez ten natłok prawnych zmian (notabene nazwany już kilka lat temu przez pewnego prof. z zakresu prawa konstytucyjnego bardziej życiowym określeniem, tj. „biegunką legislacyjną”), łatwo może nam umknąć to, co faktycznie jest wartościowe i na co trzeba by zwrócić uwagę. Niczym znany wszystkim lek Stoperan[1], […]
Kwiecień 29, 2020

Operatorzy telekomunikacyjni uzyskali dostęp do bazy osób przebywających na kwarantannie w związku z epidemią

Zgodnie z poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dostęp do danych osób przebywających na kwarantannie posiadały jedynie następujące podmioty: Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodowie, Policja, System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, czyli Poczta Polska S.A., ośrodki pomocy społecznej. Operatorzy telekomunikacyjni z oczywistych względów, także postulowali […]
Kwiecień 15, 2020

Spółki handlowe kontra COVID-19-aktualizacja

Aktualizacja: Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0) przyjętym przez Radę Ministrów w dn. 28.04, procedura dematerializacji akcji ma zostać przesunięta o 3 miesiące. Nowym terminem na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz terminem pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółce papierowych dokumentów akcji ma być zatem 30 września 2020 r. Dla utraty mocy przez papierowe dokumenty akcji przewidziano termin na dzień 1 marca 2021 r. Będziemy informowali o ostatecznie ustalonych terminach […]
Kwiecień 14, 2020

Koronawirus a kara UKE

Koniec marca już dawno za nami, a co za tym idzie upłynął już termin na składanie sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej i posiadanej infrastruktury . Z informacji ujawnionych przez TELKO.in wynika, że około 30 % operatorów nie przekazało danych o swoich usługach i infrastrukturze w terminie ustawowym, tj. do 31 marca. W związku z epidemią operatorom nie grozi jeszcze kara za niewykonanie obowiązku sprawozdawczego w terminie. Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 Tarczy antykryzysowej 2.0.[1] Prezes UKE nie wszczyna postępowania w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli […]
Kwiecień 10, 2020

Dostęp do nieruchomości w czasach epidemii

Informujemy, że w ramach tzw. tarczy antykryzysowej ustawodawca postanowił wprowadzić możliwość tymczasowego ułatwienia w zakresie dostępu do nieruchomości i posadowionego na niej budynku, jeśli znajdują się tam „istotne elementy infrastruktury służącej zapewnianiu usług telekomunikacyjnych”. Dostęp ma służyć konserwacji urządzeń oraz usunięcia awarii. Rozwiązania te znajdują się w ustawie  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którą Sejm uchwalił w dniu 9 kwietnia 2020 r. Ustawą musi jeszcze zająć się Senat, co ma nastąpić dopiero w przyszłym tygodniu. Jakie uprawnienia mają przysługiwać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym? Ustawodawca zauważył, że ze względu na […]