Barierę inwestycyjną zgłosisz, jak będziesz chciał, a w KPO II zwaloryzują dofinansowanie z automatu
Szkolenie dla beneficjentów KPO/FERC z prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych
27 lutego, 2024
SZKOLENIE ONLINE dla beneficjentów KPO/FERC z prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych – MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH ZAPISÓW!
4 marca, 2024
Pokaż wszystko

Calculator, money and pencil close-up on a blurred background, the concept of tax calculations and finance.

W dniu 19 lutego 2024 r. CPPC przeprowadziło szkolenie dla beneficjentów I naboru KPO, o czym już wspominaliśmy na blogu. Uczestnicy szkolenia mieli zablokowane mikrofony, więc całość dyskusji z ich udziałem prowadzona była na czacie. Czat wrzał, bowiem część przekazywanych informacji/założeń (czy raczej ich interpretacji) nie było wprost zapisane w umowie o dofinasowanie, jak i w załącznikach do niej (mam tu na myśli, w szczególności warunkowanie rozliczania projektu posiadaniem przez beneficjenta uzgodnionej z Prezesem UKE i opublikowanej na www oferty hurtowej), więc beneficjenci nie zdawali sobie z nich sprawy. Niemniej jednak, CPPC wskazało wówczas także m.in., że:

  • koszty nadzoru inwestorskiego nie są kosztem kwalifikowalnym;
  • wynagrodzenia oraz obciążenia z tytułu ZUS i PIT4, w przypadku realizacji projektu z wykorzystaniem własnych pracowników, nie są kosztem kwalifikowalnym;
  • jeśli wniosek o dostęp do nieruchomości wróci z adnotacją „zwrot – nie podjęto w terminie”, to jest to wystarczające do powołania się na barierę inwestycyjną.

Po szkoleniu CPPC opublikowało pytania zadane na czacie wraz z odpowiedziami na nie. Co ciekawe, opublikowane odpowiedzi różnią się od tych, które padły w czasie szkolenia. Przykładowo, w zakresie wszelkich pytań o koszty kwalifikowalne, wskazano tą samą odpowiedź: „zgodnie z przyjętą metodyką i rozliczaniem projektu uproszczonymi metodami, rozliczenie projektu opiera się o efekty rzeczowe/punkty adresowe w zasięgu, a nie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków”.

Niemniej jednak, podtrzymane zostały twierdzenia dotyczące oferty hurtowej i warunkowania jej posiadaniem możliwości rozliczenia jakiegokolwiek PA.

26 lutego 2024 r. CPPC przeprowadziło szkolenie dla beneficjentów II naboru KPO. Tym razem, dyskusja na czacie nie była już tak intensywna. Nowych wątków, jakie zostały poruszone, było stosunkowo niewiele, a raczej sprostowano część wypowiedzi CPPC z pierwszego szkolenia i zwrócono uwagę na odrębności pomiędzy dwoma naborami KPO.

W tym zakresie najważniejszą z nich jest zapewne kwestia waloryzacji stawek jednostkowych – i co z tym związane – wysokości dofinansowania. O ile w I naborze KPO odbywa się ona na wniosek ostatecznego odbiorcy wsparcia, a jej warunkiem jest terminowe osiąganie kamieni milowych, o tyle w II naborze KPO, ma być ona automatyczna i nie jest uzależniona od zachowania terminów realizacji kamieni milowych. Beneficjenci II naboru KPO w mniejszym stopniu obawiają się zatem skutków ewentualnego przeciągania procesu akceptacji oferty hurtowej przez Prezesa UKE. Jakkolwiek, w obu przypadkach umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem stanowi o tym, że pierwszy wniosek o płatność ma zostać złożony w terminie do sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy – zaś akceptacji wniosku nie będzie bez oferty hurtowej. Przy czym, warunkiem akceptacji wniosku o płatność jest w obu przypadkach proporcjonalna realizacja zadania 1 i zadania 2 w projekcie.

Na uwagę zasługują także wypowiedzi CPPC odnośnie do barier inwestycyjnych, które dotyczą obu naborów. Wskazano, że beneficjent ma możliwość, a nie obowiązek zgłoszenia bariery inwestycyjnej (wyjątkiem jest zidentyfikowanie zdublowania adresów PA). Niemniej jednak, w związku z aktualizacją informacji zamieszczanych w SIDUSIS, CPPC będzie przekazywało beneficjentom wiadomości o tym, które PA zostały „zaczernione” i będzie prosić o ustosunkowanie się do tych informacji. Nie każdy taki PA musi zostać wyłączony z projektu – będzie oceniane to, czy beneficjent poniósł wydatki na objęcie zasięgiem sieci tego PA, czy rozpoczął już prace dot. tego PA, czy możliwe jest ominięcie tego PA przy realizacji sieci KPO (czy i tak trzeba tam przejść, żeby dojść do innego PA) itp. Oznacza to w zasadzie, że konkurencja – przez efektywne inwestowanie w terenie i raportowanie informacji w SIDUSIS – może, co do zasady, pozbawić ostatecznego odbiorcę wsparcia możliwości otrzymania dofinansowania za objęcie zasięgiem sieci danego PA, ale każdorazowo sprawa będzie analizowana indywidualnie.

Wskazano również, że w naborach KPO nie ma taryfikatora korekt finansowych, ale Komisja Europejska wprowadziła taryfikator kar/korekt za naruszenia związane z informacją i promocją. Jeśli wystąpią naruszenia dot. objęcia PA zasięgiem sieci, to po prostu beneficjent nie otrzyma dofinansowania za dany PA. Przy naruszeniu obowiązków dot. zapewnienia dostępu hurtowego, CPPC najpierw wezwie do ich usunięcia, a brak zastosowania się do wezwania będzie uprawniać CPPC do rozwiązania umowy.

Autor: Kamila Mizera-Płaczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*