UWAGA na (pozornie błahe) zmiany w dokumentacji konkursowej KPO/FERC z 3.1.2024 [AKTUALIZACJA]
12 stycznia, 2024
Wyzwania KPO/FERC. Budowa sieci telekomunikacyjnych w pobliżu linii kolejowych- część pierwsza.
31 stycznia, 2024
Pokaż wszystko

Image of business objects with businessman hand signing contract near by

Zgodnie z umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, beneficjent może otrzymywać dofinansowanie w formie:

(1) zaliczki;

(2) refundacji niebędącej płatnością końcową albo

(3) refundacji przekazywanej jako płatność końcowa.

W każdym z tych przypadków wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia poprzez złożenie weksla in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco.

Jeśli dofinansowanie ma być wypłacane przez zaliczki, umowa wymaga kolejnego zabezpieczenia – w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustanawianej przed wypłatą pierwszej transzy takiej zaliczki, na wartość najwyższej transzy zaliczki, określonej w harmonogramie płatności. Zaliczki – co do zasady bez złożenia gwarancji – mogą uzyskać te podmioty, które we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oświadczyły, że posiadają wymagane doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych.

Niemniej jednak, także w przypadku tych podmiotów, które powołały się na swoje doświadczenie, umowa przewiduje obowiązek ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w wysokości odpowiadającej co najmniej najwyższej transzy zaliczki, jeśli kwota zaliczki, określona w harmonogramie płatności, przekracza kwotę 10 000 000 zł.

Jak wynika z dzisiejszego mailingu CPPC, wystosowanego do beneficjentów KPO, CPPC postanowiło wycofać się obowiązku ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, które – w świetle postanowień umowy – wymagane miało być od podmiotów,  które we wniosku złożyły oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego zabezpieczenia, a które miały wnioskować o zaliczki w kwocie wyższej niż 10 000 000 zł. Przedmiotowa zmiana powoduje konieczność zawarcia aneksu do umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, zaś uzasadniana jest otrzymaniem od Instytucji odpowiedzialnej za inwestycję potwierdzenia, że odbiorcy wsparcia w ramach inwestycji C 1.1.1 KPO są podmiotami świadczącymi usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym (o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

O ile zmianę można oceniać pozytywnie, o tyle zastanowić by się można, czy wymóg w istocie zasadny był od początku, na jakiej podstawie znalazł się w umowie, jak również, czy gdyby tego wymogu nie było, to więcej podmiotów zdecydowałoby się wziąć udział w naborze.

Co więcej, wydaje się, że przedmiotowa sytuacja może wywołać nieporozumienie co do wymogu przedkładania gwarancji w ogólności i spowodować mylne wyobrażenie wśród odbiorców wsparcia czy opinii publicznej, że – bez względu na posiadane doświadczenie – możliwa jest wypłata zaliczek bez ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji. W tym miejscu podkreślam, że wymóg ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość najwyższej transzy zaliczki, dotyczący podmiotów, które nie wykazały we wniosku doświadczenia w realizacji inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych na terenie kraju, w roli inwestora, zdobytego w terminie od 1 stycznia 2015 r., niezmiennie obowiązuje.

REASUMUJĄC: NIE MASZ DOŚWIADCZENIA? CHCESZ OTRZYMYWAĆ ZALICZKI? MUSISZ USTANOWIĆ GWARANCJĘ!

Autor: Kamila Mizera-Płaczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*