Październik 15, 2020

Małe wspólnoty mieszkaniowe jeszcze mniejsze- zmiany w reprezentacji wspólnot mieszkaniowych i zawieraniu umów dostępowych

W naszych ostatnich wpisach omawialiśmy przede wszystkim zmiany prawne, które nastąpią wraz z wejściem w życie PKE. Nie możemy jednak pomijać innych zmian, które również mają wpływ na działalność ISP, zwłaszcza jeśli ich wejście w życie nastąpiło w zasadzie niezauważone na łamach Okablowanych, a ma wpływ na zasady zawierania umów na dostęp do budynków. Opisane poniżej zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku. Jedna z takich nowelizacji dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Z naszego doświadczenia wynika, że zawieranie umów dotyczących dostępu do nieruchomości bądź do nieruchomości i budynku właśnie z tymi podmiotami, nastręcza w […]
Październik 8, 2020

PKE – usługi o podwyższonej opłacie

Dostawcy usług, zwłaszcza posiadający w swojej ofercie usługę telefonii, mogą poczuć się zagubieni podczas lektury projektu nowej ustawy Prawa Komunikacji Elektronicznej, bowiem nie znajdą w nowych przepisach znanego im pojęcia usługi o podwyższonej opłacie. Nie oznacza to jednak, że w nowym stanie prawnym zniknie regulacja usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez inny podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej. Ustawodawca postanowił po prostu zastąpić dotychczasowe pojęcie nowym zwrotem. To, co do tej pory uznawane było za usługi o podwyższonej opłacie zastępuje się w PKE […]
Październik 2, 2020

„Pomagajmy sobie”- inicjatywa MC w czasie pandemii

Krótko o samej akcji O tym, że w ostatnich tygodniach liczba zakażeń  drastycznie wzrosła każdy zdaje sobie sprawę, dlatego naturalnym jest, że w związku ze spodziewaną tzw. drugą falą zakażeń, prawdopodobieństwo powrotu pracowników do zdalnego wykonywania pracy, jak i potencjalnym wzrostem liczby szkół prowadzących zajęcia w trybie zdalnym lub hybrydowym jest bardzo duże. Chcąc wyjść naprzeciw przyszłym potrzebom obywateli, MC wystąpiło z apelem o udział w inicjatywie zebrania informacji dotyczących ofert operatorów, które podczas pandemii mogą okazać się kluczowe  czy to dla obecnych, czy potencjalnych nowych użytkowników. Razem, ale […]
Październik 1, 2020

PKE – okres obowiązywania umowy oraz automatyczne przedłużanie umów

PKE wprowadzi kompleksowe zmiany w bardzo wielu aspektach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Zmiany nie ominęły także zasad związanych z okresem obowiązywania umowy. Zupełną nowością będzie natomiast uregulowanie kwestii związanych z automatycznym przedłużaniem umów. Mimo że takie rozwiązanie było dość szeroko stosowane w praktyce, do tej pory przepisy PT nie odnosiły się do tej problematyki. Maksymalny czas trwania umowy zawieranej z abonentem-konsumentem Warto zwrócić uwagę, że już na gruncie dotychczasowych przepisów, kwestia ta nie była zupełnie dowolna. PT przewiduje, że pierwsza umowa zawierana z konsumentem na czas określony nie może być […]
Wrzesień 30, 2020

PKE – oferty wiązane, czyli regulacja dotycząca pakietów usług

Dość powszechną praktyką stosowaną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, która ma zachęcać potencjalnych abonentów do korzystania z ich usług, jest oferowanie usług w paczkach czyli tzw. pakietów. Nie jest tajemnicą, że ta strategia marketingowa działa – abonenci dość chętnie korzystają z tego typu ofert, gdyż wiążą się one najczęściej z obniżeniem ceny jednej lub kilku usług wchodzących w skład pakietu. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których abonent zawiera nową umowę obejmującą od początku kilka usług, jak również przypadków, gdzie abonent dopiero w trakcie umowy decyduje się na skorzystanie z nowej, „dodatkowej” usługi. […]
Wrzesień 24, 2020

Konsultacje PKE – wzorce abonenckie od 21 grudnia 2020 r.

Coraz częściej dostawcy usług pytają nas, jakie zmiany będą musieli wprowadzić we wzorach dokumentów dedykowanych do obsługi abonentów w związku z wejściem w życie PKE. Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi następująco: Dostawco, dokumenty, którymi aktualnie się posługujesz – tj. regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulaminy promocji, cenniki itd. –  w dniu 21 grudnia 2020 r. powinieneś wyrzucić do kosza. Od dnia 21 grudnia 2020 r. musisz zacząć stosować zupełnie nowe dokumenty, zgodne z PKE, zarówno co do treści, jak i co do formy. Wielokrotnie […]
Wrzesień 23, 2020

Konsultacje PKE – odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy– cz. 3

Zgodnie z zapowiedziami, przedstawiamy ostatni już wpis dotyczący nowych zasad wyliczania odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na czas określony. Podsumujemy w nim proponowane brzmienie nowej regulacji, wskazując na nasze uwagi i zastrzeżenia. W celu zapoznania się z samymi mechanizmami dochodzenia odszkodowania, zapraszamy do zapoznania się z naszymi poprzednimi wpisami (przeczytasz tu i tu). Ograniczenie odszkodowania do wysokości połowy opłat abonamentowych pozostałych do końca umowy Naszym zdaniem, ograniczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z winy abonenta do wysokości połowy opłat abonamentowych […]
Wrzesień 21, 2020

Konsultacje PKE – przedsiębiorcy traktowani jak konsumenci?

PKE przewiduje wiele zupełnie nowych regulacji – dotyczących kwestii, które wcześniej nie były określone w PT. Jedną z nich będzie obowiązek traktowania niektórych podmiotów tak samo jak konsumentów (będą im przysługiwały takie same uprawnienia mimo że konsumentami nie są). Jakie podmioty są traktowane jak konsument w rozumieniu PKE? Zgodnie z PKE, obowiązek traktowania określonych podmiotów tak jak konsumentów (mimo że nimi nie są), dotyczy użytkowników końcowych będących: mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w […]
Wrzesień 18, 2020

PKE – direct billing, czyli nowe usługi dodatkowego obciążania rachunku

Zacznijmy od tego, że w ustawie Prawo telekomunikacyjne nie znajdziemy regulacji usług, o których będzie mowa, czyli usług dodatkowego obciążania rachunku. Oznacza to, że nie nastawiamy się w tym zakresie na zmianę regulacji, a na ustanowienie zupełnie nowych zasad świadczenia tych usług. Najpierw o definicji Z usługą dodatkowego obciążenia rachunku mamy do czynienia, gdy chcemy coś kupić tak, aby cena zakupu została dopisana do naszego rachunku za usługi telekomunikacyjne. Tym czymś musi być towar lub usługa, których nie zakupujemy od dostawcy usług a od podmiotu trzeciego. Dostawca usług jedynie […]
Wrzesień 17, 2020

Konsultacje PKE- odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy (urządzenie końcowe)– cz. 2

W poprzednim wpisie porównaliśmy obecną regulację, na podstawie której dostawca usług może dochodzić zwrotu udzielonych ulg w przypadku rozwiązania terminowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z winy abonenta z regulacja określoną w tym zakresie w PKE. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ten wpis zostanie poświęcony możliwości żądania odszkodowania związanego z telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym. Natomiast w kolejnym – ostatnim już wpisie dotyczącym ulg – podsumujemy całą regulację dotyczącą odszkodowania oraz wskażemy nasze uwagi i zastrzeżenia z nią związane. Odszkodowanie za telekomunikacyjne urządzenie końcowe Chociaż dotychczasowa regulacja (PT) nie odróżniała od siebie dwóch rodzajów […]
Wrzesień 16, 2020

Nowelizacja prawa budowlanego

Nie samym PKE żyją prawnicy zajmujący się telekomunikacją. Warto pamiętać, że w dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane – dalej PB (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 471 – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471). I choć sama nowelizacja nie wprowadza rewolucyjnych rozwiązań, a raczej porządkuje przepisy określające, jakie prace/budowy wymagają dopełnienia formalności administracyjno – prawnych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie, sporządzenie planu sytuacyjnego, brak obowiązków zgłoszeniowych) to warto się z nią zapoznać. […]
Wrzesień 15, 2020

PKE – odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy zamiast zwrotu ulg – cz. 1

Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednich wpisach dotyczących Prawa komunikacji elektronicznej (PKE), tuż przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych czeka sporo nowości. Niektóre ze zmian można wręcz uznać za radykalne a do takich należeć będzie całkowita reorganizacja w zakresie roszczeń na wypadek rozwiązania umowy terminowej. Ze względu na obszerność zagadnienia, zostanie ono omówione w trzech następujących po sobie wpisach. W dzisiejszym porównamy zasady dochodzenia odszkodowania (wraz z przykładami), które zastąpi znane nam ulgi, natomiast w kolejnych omówimy ulgi związane z udostępnieniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz podsumujemy całą regulację. Możliwość […]