31 sierpnia, 2020

Konsultacje PKE- przedsiębiorca telekomunikacyjny w dalszym ciągu strażnikiem bezpieczeństwa (na swój koszt)

Projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej („PKE”) w dalszym ciągu nie szczędzi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym obowiązków wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i ogólne pojętego porządku publicznego. Oprócz obowiązków znanych z obowiązującej ustawy Prawo telekomunikacyjne („PT”), projektodawca przewiduje kilka odmienności. Projekt PKE obowiązki w zakresie bezpieczeństwa gromadzi w ramach przepisów art. 39 – 62. Pierwszy z obowiązków dotyczy bezpieczeństwa sieci oraz świadczonych usług. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie musiał dokumentować przeprowadzoną analizę ryzyka oraz podjęte środki zapewniające bezpieczeństwo sieci i usług. Minister Cyfryzacji będzie miał możliwość określenia dla danego rodzaju działalności minimalnego zakresu środków […]
25 sierpnia, 2020

Obniżenie stawek za korzystanie ze słupów elektroenergetycznych [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA 26.08.2020] Ewentualne zakończenie postępowań w sprawie wydania ramowych warunków dostępu do słupów TAURON, ENERGA, ENEA, PGE oraz INNOGY, o których pisaliśmy tutaj, nie oznaczają automatycznej zmiany dotychczasowych umów w zakresie stawek. Opłaty nie ulegną obniżeniu do stawki określonej w decyzjach bez podjęcia działań i inicjatywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających ze słupów. Wszczęcie negocjacji w sprawie zmiany stawek nie jest zależne od wydania decyzji ramowych przez Prezesa UKE i może nastąpić przed tą datą. *** Miło nam poinformować, że razem ze spółką LEON doprowadziliśmy do opublikowania przez Prezesa UKE projektu […]
24 sierpnia, 2020

Konsultacje PKE – nierealny termin na dostosowanie wzorców umownych do nowych wymogów

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy, jakie zmiany czekają operatorów w zakresie zawierania umów o świadczenie usług komunikacji elektronicznej. Dotychczasowy pakiet dokumentów „umowa + regulamin” zmieni się na pakiet „informacje przedumowne + podsumowanie warunków umowy + umowa”. Jest to o tyle istotne, że obecny projekt przepisów wprowadzających Prawo Komunikacji Elektronicznej zakłada, że dostawcy usług w 2 miesiące (!!!) dostosują istniejące umowy do nowych przepisów – co jest naszym zdaniem założeniem nierealnym.  Co nagle to po diable… Przypomnijmy, że termin na wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej mija w dniu 21 grudnia 2020 […]
21 sierpnia, 2020

Konsultacje PKE– nowe wymogi przy zawieraniu umowy o świadczenie usług z abonentami

Prawo Komunikacji Elektronicznej znacząco zmienia model, w jakim mają być zawierane umowy o świadczenie usług. Dotychczasową praktyką było zawieranie zwięzłych umów, w których określane były najważniejsze informacje, a pozostałe elementy określał regulamin, stanowiący integralną część umowy.  Szczegółowo zakres informacji, jakie musiały się znaleźć w umowie, a jakie mógł określać regulamin, wskazywał art. 56 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego. Po wejściu w życie PKE, na umowę o świadczenie usług będą się składać 3 elementy: informacje przedumowne – doręczane konsumentowi przed zawarciem umowy, umowa, zwięzłe podsumowanie warunków umowy – doręczane konsumentowi przed […]
20 sierpnia, 2020

Konsultacje PKE – wykreślenie z rejestru bez decyzji?

W poprzednim wpisie dotyczącym Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE) informowaliśmy o planowanych zmianach związanych z wpisami do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Informowaliśmy też o tym, że po nowelizacji przedsiębiorcy już wpisani w rejestrze będą mieć 6 miesięcy na dostosowanie wpisów do nowego stanu prawnego, pod sankcją wykreślenia. Dotychczasowe prawo telekomunikacyjne nie nakazywało wprost wydawania decyzji administracyjnej w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru PT. Z naszej praktyki wynika, że UKE nie traktuje wykreślenia jako czynności, którą powinno poprzedzić wydanie decyzji administracyjnej, a co za tym idzie – przedsiębiorca może nawet nie wiedzieć, […]
19 sierpnia, 2020

Konsultacje PKE – planowane zmiany w rejestrze przedsiębiorców

Termin wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej coraz bliżej. 29 lipca ruszyły publiczne konsultacje projektu Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE) oraz przepisów wprowadzających PKE. Na zgłaszanie uwag zainteresowane osoby mają czas do 28 sierpnia. Poniżej zwięźle przedstawiamy, jakie zmiany przewiduje ustawodawca w zakresie wpisów w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Największą zmianą jest elektronizacja wniosku. Wniosek o wpis (jak również o aktualizację wpisu i wykreślenie) obowiązkowo będzie składany na elektroniczną skrzynkę podawczą w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Warto zatem aby przedsiębiorcy, którzy takiego podpisu jeszcze […]
6 sierpnia, 2020

Ważny wyrok SN dotyczący udostępniania danych abonenta na potrzeby postępowań o ochronę dóbr osobistych

6 sierpnia 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 78/19 rozpatrywał zagadnienie prawne, które wystosowane zostało przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Gdański sąd powziął wątpliwości dotyczące udostępniania danych osobowych abonenta na potrzeby postępowania sądowego o ochronę dóbr osobistych. Dokładna treść zagadnienia prawnego brzmiała: Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych […]
6 sierpnia, 2020

Zapowiedź uszczelniania CRBR i dalsze zmiany w polskiej ustawie AML

Lipiec dla wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek handlowych był miesiącem, w którym musieli zmierzyć się z nowym obowiązkiem w postaci zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR obowiązujący od 13 października 2019 r. zakładał pierwotnie, że podmioty wpisane do KRS w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązane są do zgłoszenia danych w CRBR do 13 kwietnia 2020 r. Ze względu na panującą w tym czasie pandemię termin ten został ostatecznie przesunięty na 13 lipca […]