Konsultacje PKE– nowe wymogi przy zawieraniu umowy o świadczenie usług z abonentami
Konsultacje PKE – wykreślenie z rejestru bez decyzji?
20 sierpnia, 2020
Konsultacje PKE – nierealny termin na dostosowanie wzorców umownych do nowych wymogów
24 sierpnia, 2020

Prawo Komunikacji Elektronicznej znacząco zmienia model, w jakim mają być zawierane umowy o świadczenie usług. Dotychczasową praktyką było zawieranie zwięzłych umów, w których określane były najważniejsze informacje, a pozostałe elementy określał regulamin, stanowiący integralną część umowy.  Szczegółowo zakres informacji, jakie musiały się znaleźć w umowie, a jakie mógł określać regulamin, wskazywał art. 56 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego.

Po wejściu w życie PKE, na umowę o świadczenie usług będą się składać 3 elementy:

  • informacje przedumowne – doręczane konsumentowi przed zawarciem umowy,
  • umowa,
  • zwięzłe podsumowanie warunków umowy – doręczane konsumentowi przed zawarciem umowy.

Część informacji, które dotychczas mogły być zamieszczone w umowie bądź regulaminie, zostaną przeniesione do poszczególnych dokumentów (np. opłata abonamentowa ma być określana w informacjach przedumownych oraz podsumowaniu umowy. Sama umowa ma zawierać jedynie wskazanie części opłaty abonamentowej stanowiącej ulgę za wydane w ramach tej umowy telekomunikacyjne urządzenie końcowe). Przepisy PKE szczegółowo określą, co ma się znaleźć w każdym z tych dokumentów.

Sporo zmian zajdzie w zakresie praw użytkowników końcowych z niepełnosprawnościami. Projektowane przepisy PKE nakazują w informacjach przed zawrzeć informacje o m.in. udogodnieniach i usługach przeznaczonych dla użytkowników końcowych z niepełnosprawnościami oraz sposobie uzyskania aktualizacji tych informacji; czy też wszelkich oferowanych minimalnych poziomach jakości usług, z uwzględnieniem wskaźników istotnych dla użytkowników końcowych z niepełnosprawnościami. Co więcej, na żądanie użytkownika końcowego z niepełnosprawnościami informacje przed umowne doręczane są w postaci dostępnej dla użytkowników końcowych z niepełnosprawnościami. Ani PKE, ani uzasadnienie do ustawy nie wskazują, jaka ma być to postać.

O ile nie jest wiadome, jakie jeszcze zmiany nastąpią w zakresie informacji mających się znaleźć w informacjach przedumownych i umowie (PKE jest w dalszym ciągu na etapie konsultowanego projektu), o tyle w zakresie zwięzłego podsumowania warunków umowy PKE odsyła wprost do rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2019/2243 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie to szczegółowo określa wzór i wytyczne co do wypełniania podsumowania warunków umowy. I tak na przykład:

  • czcionka nie może być mniejsza niż 10 pkt (chyba, że w należycie uzasadnionych okolicznościach będzie to konieczne. Wówczas należy przewidzieć możliwość powiększenia tekstu podsumowania warunków umowy za pomocą środków elektronicznych bądź otrzymania na żądanie tekstu podsumowania warunków umowy złożonego czcionką o rozmiarze co najmniej 10 punktów),
  • podsumowanie nie powinno być dłuższe niż jedna strona formatu A4 po wydrukowaniu (chyba, że podsumowanie dotyczy oferty wiązanej (pakietowej) lub dłuższe podsumowanie jest należycie uzasadnione),
  • sama treść powinna być sporządzona jasnym i czytelnym językiem tak, aby konsument mógł porównać oferty i podjąć świadomą decyzję,
  • nagłówek podsumowania umowy w zasadzie nie może się różnić od wzoru, określonego w rozporządzeniu.

Zatem już teraz przedsiębiorcy mogą przygotowywać się do wdrożenia wymogów rozporządzenia i przygotować pierwsze wzorce podsumowania warunków umowy. Czas będzie kluczowy, ponieważ zgodnie z obecnymi założeniami przepisów wprowadzających PKE, przedsiębiorcy będą mieć tylko 2 miesiące na dostosowanie istniejących umów, do przepisów PKE.

Anna Szura – prawnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*