Konsultacje PKE – planowane zmiany w rejestrze przedsiębiorców
Ważny wyrok SN dotyczący udostępniania danych abonenta na potrzeby postępowań o ochronę dóbr osobistych
6 sierpnia, 2020
Konsultacje PKE – wykreślenie z rejestru bez decyzji?
20 sierpnia, 2020

Termin wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej coraz bliżej. 29 lipca ruszyły publiczne konsultacje projektu Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE) oraz przepisów wprowadzających PKE. Na zgłaszanie uwag zainteresowane osoby mają czas do 28 sierpnia. Poniżej zwięźle przedstawiamy, jakie zmiany przewiduje ustawodawca w zakresie wpisów w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Największą zmianą jest elektronizacja wniosku. Wniosek o wpis (jak również o aktualizację wpisu i wykreślenie) obowiązkowo będzie składany na elektroniczną skrzynkę podawczą w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Warto zatem aby przedsiębiorcy, którzy takiego podpisu jeszcze nie posiadają, odpowiednio wcześniej go wyrobili.

Kolejną, bardzo ważną nowością jest zakreślenie terminu na złożenie wniosku o aktualizację wpisu. Dotychczas w razie zmiany danych objętych wpisem, wniosek o aktualizację miał być składany „niezwłocznie”. W planowanym stanie prawnym operatorzy będą mieć na to tylko 7 dni pod rygorem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zmianie ma ulec zakres danych, jakie będą zamieszczane we wniosku o wpis. W porównaniu do obecnego zakresu danych (tj. art. 10 ust. 4 prawa telekomunikacyjnego), nowością będzie wskazanie adresu strony internetowej (o ile przedsiębiorca taką posiada).

Odpowiednikiem dotychczasowych informacji o:

  • osobie upoważnionej do kontaktowania się w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej (art. 10 ust. 4 pkt. 6 PT), oraz
  • przewidywanej dacie rozpoczęcia działalności (art. 10 ust. 4 pkt 9 PT)

będą informacje o:

  • osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy przed Prezesem UKE (projektowany art. 6 ust. 1 pkt. 4 PKE) oraz
  • data rozpoczęcia działalności (a nie jak dotychczas, przewidywana data – projektowany art. 6 ust. 1 pkt. 6) PKE).

Co ważne przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie PKE będą już wpisani w rejestrze PT, będą mieć 6 miesięcy na zaktualizowanie wpisów pod rygorem wykreślenia z rejestru. Sankcja wydaje się być nadmiernie dotkliwa, szczególnie że zgodnie z PKE karą za niezaktualizowanie wpisu w terminie jest nie wykreślenie, a co najwyżej administracyjna kara pieniężna.

Co ostatecznie postanowi ustawodawca? Tego nie wiadomo. O zmianach, jakie zachodzą w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej będziemy na bieżąco informować na łamach Okablowanych.

Anna Szura – prawnik 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*