PKE – oferty wiązane, czyli regulacja dotycząca pakietów usług
Ważne! Konsultacje zmian do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – ankieta
24 września, 2020
PKE – okres obowiązywania umowy oraz automatyczne przedłużanie umów
1 października, 2020

Dość powszechną praktyką stosowaną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, która ma zachęcać potencjalnych abonentów do korzystania z ich usług, jest oferowanie usług w paczkach czyli tzw. pakietów. Nie jest tajemnicą, że ta strategia marketingowa działa – abonenci dość chętnie korzystają z tego typu ofert, gdyż wiążą się one najczęściej z obniżeniem ceny jednej lub kilku usług wchodzących w skład pakietu. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których abonent zawiera nową umowę obejmującą od początku kilka usług, jak również przypadków, gdzie abonent dopiero w trakcie umowy decyduje się na skorzystanie z nowej, „dodatkowej” usługi. To właśnie tego rodzaju oferty nazywane są przez ustawodawcę „ofertami wiązanymi”.

Kwestia ta nie była do tej pory regulowana, jednak po wejściu w życie PKE, stan ten ulegnie zmianie. Obowiązek wprowadzenia takiej regulacji wynika bezpośrednio z art. 107 EKŁE. Nie jest to więc autorski pomysł polskiego ustawodawcy.

Nie wszystkie pakiety zostaną objęte regulacją

Regulacja zawarta w PKE nie będzie dotyczyła wszystkich pakietów. O tym, czy będzie ona miała zastosowanie, będą decydowały dwa czynniki:

  • konsumencki status” abonenta,
  • rodzaj usług, które będą wchodziły w skład pakietu.

Omawiane przepisy będą dotyczyły tylko umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących konsumentów oraz mikro i małych przedsiębiorców oraz niektórych organizacji pożytku publicznego, wskazanych w PKE, o ile nie złożą oni oświadczenia, że nie chcą być traktowani jak konsumenci (problematyka ta została omówiony w jednym z naszych poprzednich wpisów, z którym można się zapoznać tutaj).

Co więcej, regulacja zawarta w PKE będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy umowa będzie obejmowała co najmniej jedną ze wskazanych usług:

  • usługę dostępu do internetu,
  • publicznie dostępną usługę komunikacji interpersonalnej wykorzystującą numery (tj. taką, która umożliwia bezpośrednią i interaktywną wymianę informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i która jest jednocześnie dostępna dla ogółu użytkowników, np. usługa przekazywania wiadomości czy chatów grupowych, o ile umożliwia ona realizację połączeń z numerami z planu numeracji i jest dostępna dla ogółu użytkowników)

a kolejną usługą wchodzącą w skład pakietu będzie:

  • inna usługa komunikacji elektronicznej (usługi świadczonej za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, przy czym dotyczy to tylko nie tylko usługi telekomunikacyjnej),
  • linearna usługa medialna (niezdefiniowaną w PKE),
  • udostępnienie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Dopiero spełnienie łącznie tych wszystkich warunków będzie decydowało o konieczności zastosowania regulacji dotyczącej oferty wiązanej.

Regulacja związana z wypowiedzeniem umowy dotyczącej oferty wiązanej

PKE w dość wyjątkowy sposób reguluje kwestie związane z możliwością wypowiedzenia umowy dot. oferty wiązanej. Przewiduje on, że w sytuacji, w której konsument mógłby wypowiedzieć umowę przed upływem terminu jej obowiązywania ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez dostawcę usług (tj. w przypadku rozbieżności pomiędzy wykonaniem usług a treścią umowy), w odniesieniu do jednej z tych usług, uprawnienie to obejmuje wszystkie usługi objęte umową.

Tym samym nienależyte wykonanie przez dostawcę przynajmniej jednej usługi (np. dostępu do internetu), umożliwia abonentowi wypowiedzenie umowy, które będzie obejmowało wszystkie usługi wchodzące w skład pakietu (np. dostępu do internetu oraz telewizji), nawet jeśli inne usługi są świadczone prawidłowo.

Zawarcie umowy obejmującej kolejną usługę w trakcie trwania umowy

PKE przewiduje również odrębną regulację w razie skorzystania przez abonenta, już w trakcie obowiązywania umowy, z możliwości „dobrania” dodatkowej usługi lub telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, które (zgodnie z treścią umowy), przejdzie na własność abonenta.

W takiej sytuacji, termin obowiązywania pierwotnej umowy nie może ulec przedłużeniu, chyba że konsument wyraziłby na to zgodę. Przepisy nie określają formy, w jakiej miałaby być wyrażona wola konsumenta – teoretycznie mogłoby to nastąpić nawet ustnie. Z ostrożności, dostawca usług powinien jednak zadbać o to, by zgoda ta została wyrażona na piśmie lub w formie dokumentowej – najlepiej w tej samej formie, w której została zawarta umowa.

Wydaje się jednak, że żadnym przypadku abonent nie będzie mógł wyrazić zgody na przedłużenie umowy na czas dłuższy niż 24 miesiące, ponieważ byłoby to sprzeczne z regulacją PKE, wprowadzającą maksymalny czas obowiązywania umowy terminowej zawartej z konsumentem.

Do tej pory, dostawcy usług często uzależniali możliwość z korzystania z pakietu w trakcie trwania umowy pod warunkiem przedłużenia czasu trwania umowy zawartej pierwotnie.

Podsumowanie

Regulacja dotycząca pakietów (ofert wiązanych), jest zupełną nowością w polskim porządku prawnym.

Ze względu na to, iż jej wprowadzenie zostało wymuszone przez EKŁE, regulacja ta w zaproponowanym kształcie prawdopodobnie znajdzie się w ostatecznej treści PKE – ewentualne zmiany będą miały raczej charakter redakcyjny, nieistotny dla zakresu obowiązków nałożonych na dostawcę usług.

Patrycja Cegiełka- Aplikant radcowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*