Decyzja ramowa dla Tauron znów wykonalna!
Raport – opłaty za dostęp do pasa drogowego i podatek od nieruchomości, a konkurencja i rozwój rynku telekomunikacyjnego
6 grudnia, 2022
SOKiK oddalił odwołanie ENEA od decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów!
14 grudnia, 2022

Jak już wielokrotnie informowaliśmy na Okablowanych, 12 lutego 2021 r. Prezes UKE w drodze decyzji ramowej określił warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla Tauron. Analogiczne decyzje zostały wydane dla PGE, ENEA, Innogy Stoen oraz ENERGA.

Ramówki podlegały natychmiastowemu wykonaniu. Wszyscy OSD, w tym Tauron wnieśli do SOKIKu nie tylko odwołania od decyzji Prezesa UKE (postępowania w tym przedmiocie nadal są w toku), ale również wnioski o wstrzymanie wykonalności decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. W sprawie wniosków czterech OSD: PGE, ENEA, Stoen Operator oraz Energa, SOKiK oddalił wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji ramowych. SOKiK, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2021 r., uwzględnił wyłącznie wniosek Tauronu, co spowodowało, że natychmiastowa wykonalność ramówki dedykowanej Tauronowi została wstrzymana.

Efektem powyższego, był chaos jaki zapanował w zakresie zasad i reguł dostępu do infrastruktury technicznej poszczególnych OSD. Mianowicie, podczas gdy PGE, ENEA, Stoen Operator oraz Energa zobowiązane były oferować ISP warunki dostępu na zasadach określonych w ramówkach, Tauron był zwolniony z tego obowiązku, oczekując opłaty za słup SN w wysokości 14 zł oraz 4,50 zł za słup niskiego napięcia.

Problem ten został dostrzeżony przez Prezesa UKE, który dnia 19 września 2022 r., wystąpił do SOKIKu z wnioskiem o zmianę lub uchylenie postanowienia o wstrzymaniu wykonalności decyzji ramowej. Prezes UKE, uzasadniając swój wniosek wskazywał na powstały po 21 grudnia 2021 r. stan zróżnicowania sytuacji prawnej Tauronu i pozostałych OSD, co niekorzystnie wpływało na rynek, powodując nieuzasadnione zróżnicowanie zarówno OSD jak i wykorzystujących infrastrukturę ISP. Do wniosku Prezesa UKE przychylił się SOKiK, który postanowieniem z dnia 15 listopada 2022 r., zmienił swoje postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek Tauronu o wstrzymanie wykonalności decyzji ramowej.

SOKiK przyznał, Prezesowi UKE rację, wskazując że:

Sytuacja ta (stan po wstrzymaniu wykonalności decyzji dla Tauronu) może doprowadzić do zagrożenia równowagi i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Innymi słowy, Tauron na podstawie postanowienia sądu z dnia 15 listopada 2022 r., ponownie zobowiązany jest zapewnić gotowość do zawierania kontraktów regulujących dostęp do słupów elektroenergetycznych, na zasadach określonych w decyzji ramowej.

W naszej ocenie, decyzja SOKiKu jest słuszna, aczkolwiek nie spowoduje automatycznego usunięcia powstałych na rynku nierówności w zakresie dostępu do infrastruktury tego OSD. Przez niemal rok zawierano kontrakty oparte o wyższe stawki i odmienne warunki udostępniania infrastruktury.

Tym z Was, którzy nie zdążyli zmienić swoich stawek za dostęp do słupa, lub tym, którzy zawarli umowy na niekorzystnych warunkach, rekomendujemy  wystąpienie do Tauron z wnioskiem o zmianę umów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*