Marzec 25, 2020

Koronawirus – obowiązki pracodawcy w zakresie BHP oraz możliwość powierzenia pracy zdalnej

Epidemia koronawirusa (COVID-19), z jaką przyszło nam się mierzyć w ostatnim czasie, ma również określone skutki w sferze stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W tym artykule chcielibyśmy wskazać, jakie rozwiązania powinny zostać wdrożone przez każdego pracodawcę, aby nie naraził się on na zarzut naruszenia przepisów BHP, które może mieć dotkliwe skutki dla obu stron stosunku pracy. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obecnie szczególnie istotne dla zdrowia i życia pracowników oraz stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jakie kroki powinien podjąć pracodawca w zakresie BHP? Podstawa: zaopatrzenie miejsc […]
Marzec 23, 2020

Biurokracja jest najważniejsza na świecie

Tytuł wpisu stanowi oczywiście parafrazę tytułu piątkowego felietonu Łukasza Deca w TelkoIn (Łukasz – Tobie, jak i wszystkim zdrowia!). Doceniając dziennikarski kunszt i spostrzeżenia – jak sam mówi o sobie – wieloletniego obserwatora telekomunikacyjnego rynku, które najczęściej podzielam, tym razem stanę w obronie tych, którzy apel o zmiany popełnili. Jak bowiem wynika z moich, bądź co bądź – patrząc w metrykę, niemałych już doświadczeń życiowych, ponadprzeciętne moralnie postawy po czasie kryzysu, mobilizacji, jedności itp. szybko ustępują brutalnej rzeczywistości. Być może dlatego jedni występują o “specustawowe” zawieszanie biegu terminów sądowych, […]
Marzec 19, 2020

Koronawirus a terminy raportowania (SIIS)

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi możliwości zmiany terminów raportowania przez Prezesa UKE informujemy, że: Prezes UKE nie ma możliwości zmiany terminów raportowania- terminy są określone ustawowo i żaden organ administracji nie ma możliwości ich dowolnej zmiany nawet z powodu stanu zagrożenia epidemicznego. Modyfikacja terminów raportowania nie jest możliwa bez inicjatywy ustawodawczej. Do kompetencji Prezesa UKE należy nakładanie kar pieniężnych za brak realizacji obowiązków raportowych. Ważne jest to, że obecnie obowiązujące przepisy dają Prezesowi UKE możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej. Jeżeli z uwagi na zaistniałe okoliczności (przede wszystkim […]
Marzec 16, 2020

Koronawirus a realizacja umów i projektów

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, mogą pojawić się różnego typu trudności związane z wykonywaniem zawartych umów (w szczególności umów o roboty budowlane, umów zawartych z NASK czy CPPC) i realizacją projektów (w szczególności unijnych), w tym z możliwością zachowania harmonogramu realizacji umowy, inwestycji, projektu itp. Zwracamy zatem uwagę, że – co do zasady – zaistniałe zdarzenia mogą być traktowane jako siła wyższa, stanowiąca podstawę do odmowy przypisania odpowiedzialności wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy. W zależności od treści regulacji zawartej w danym kontrakcie, wystąpienie […]
Marzec 16, 2020

Renesans formy dokumentowej i telekonferencji

W ostatni weekend większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych podjęło decyzję o zamknięciu biur obsługi klienta w związku z ogłoszeniem stanu zagorzenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak zawieszenia działalności branży! W związku z przejściem części przedsiębiorców na pracę zdalną, a także akcją #zostańwdomu zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi telekomunikacyjne znacznie wzrosło. Nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych wydaje się w chwili obecnej kluczowe dla możliwości kontynuowania działalności części przedsiębiorców z innych sektorów.  Większość abonentów zmuszonych do pozostania we własnych domach nie wyobraża sobie obecnie przerwy w dostępie do Internetu. Zawieszenie pracy biur obsługi klienta nie oznacza […]
Marzec 5, 2020

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Został niewiele ponad miesiąc na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zarejestrowane w KRS do dnia 13 października 2019 roku, mają na przekazanie danych czas do 13 kwietnia 2020 roku. Szerzej o obowiązkach związanych z CRBR pisaliśmy już tutaj. Przypominamy – kto jest objęty wnioskiem, jakie dane należy przekazać i w jaki sposób. Podmioty zobowiązane do przekazania danych Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podmiotami zobowiązanymi do przekazania danych są spółki prawa handlowego, z wyłączeniem spółek partnerskich. Zatem zobowiązana jest każda spółka jawna, […]
Marzec 3, 2020

WAŻNE – przedłużenie terminu przekazywania danych do GUS

Jak wynika z piątkowego komunikatu zamieszczonego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, termin przekazywania do GUS danych o abonentach będących osobami fizycznymi został wydłużony do 9 marca 2020 roku. Pomimo tego, że obowiązek przekazywania danych wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku z 31 lipca 2019 r. nie oznacza to, jak mylnie sądzą niektórzy ISP, że zobowiązanie dotyczy rolników, tudzież raportowania danych o rolnikach 😉
Luty 21, 2020

Wpływ nowelizacji Megaustawy na decyzje Prezesa UKE w sprawie dostępu do budynków

Na stronie internetowej BIP UKE (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej), pojawiają się pierwsze projekty decyzji dostępowych, oparte na nowym stanie prawnym – wprowadzonym nowelizacją, która weszła w życie 25 października 2019 roku. Postanowienia zamieszczanych tam projektów decyzji dostępowych, co do których wszczęto konsultacje społeczne, różnią się od postanowień projektów decyzji, jakie były konsultowane przed wejściem w życie nowelizacji. Nakłada ona bowiem na operatorów dodatkowe obostrzenia, co oznacza, że realizacja sieci telekomunikacyjnej na nieruchomości i w posadowionych na niej budynkach może okazać się trudniejsza niż przed nowelizacją. Priorytet: wykorzystanie istniejącej […]
Luty 10, 2020

Ostatni rok na wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej – jakich zmian mogą się spodziewać przedsiębiorcy telekomunikacyjni?

Minął ponad rok od opublikowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). Dyrektywa wymaga jej wdrożenia w prawie krajowym, najpóźniej do 21 grudnia 2020 roku. Obecnie na stronach sejmu nie ma jeszcze opublikowanego projektu ustawy, choć Ministerstwo Cyfryzacji już od jakiegoś czasu pracuje nad modelem wdrożenia. Nie jest też przesądzone, czy zostanie przedstawione zupełnie nowe prawo telekomunikacyjne czy tylko przepisy nowelizujące, szczególnie, że wbrew pozorom EKŁE nie wprowadza aż tylu rewolucyjnych regulacji, których nie byłoby już czy […]
Luty 9, 2020

Czy Pro Speed Test to jedyne narzędzie do weryfikacji prędkości Internetu?

Ostatnio “tu i ówdzie” powróciły tematy informowania abonentów o gwarantowanej przez operatorów prędkości Internetu. Z tego względu chciałbym Was zachęcić do lektury mojego wpisu na stronie internetowej Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, w którym przypominam zagadnienie, jakim zajmowaliśmy się nieco ponad rok temu. A konkretnie, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy w świetle rozporządzenia o otwartym Internecie tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 25.11.2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej […]
Styczeń 15, 2020

Projektowane zmiany w Prawie budowlanym

Nie tak dawno pisaliśmy o wątpliwościach dotyczących budowy słupów telekomunikacyjnych na zgłoszenie (po nowelizacji ustawy Prawo wodne), a za niedługo ten teoretyczny problem przestanie mieć znaczenie. O czym mowa? Otóż obecnie w Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo budowlane https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=121. Ustawa ma cele przede wszystkim uproszczenie niektórych procedur i legalizacji starych samowoli budowlanych. Rada Ministrów zaczęła prace nad tą ustawą już w czasie trwania poprzedniej kadencji Sejmu jednak nie udało się ich zakończyć. Teraz ustawodawca może dokończyć swoje dzieło i przy okazji naprawić błąd wynikający z zmiany […]
Styczeń 9, 2020

Łatwiejszy i tańszy dostęp do nieruchomości Lasów Państwowych – szansa na renegocjację umów?

Przy okazji ostatniej nowelizacji Megaustawy, która weszła w życie 25 października 2019 roku, w dużej mierze na skutek starań KIKE (wspomaganej przez itB Legal), zmianie uległy także przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (UL) w zakresie zasad udostępniania przez nadleśniczych nieruchomości zarządzanych przez Lasy Państwowe w celu umieszczenia na nich urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej w celach tranzytowych (na podstawie art. 33 Megaustawy) – zmiany dotyczą art. 39b. Regulacja została znacząco rozbudowana i doprecyzowana na korzyść ISP. Trudności dostępowe do nieruchomości Lasów Państwowych przed nowelizacją […]