Wrzesień 15, 2020

PKE – odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy zamiast zwrotu ulg – cz. 1

Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednich wpisach dotyczących Prawa komunikacji elektronicznej (PKE), tuż przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych czeka sporo nowości. Niektóre ze zmian można wręcz uznać za radykalne a do takich należeć będzie całkowita reorganizacja w zakresie roszczeń na wypadek rozwiązania umowy terminowej. Ze względu na obszerność zagadnienia, zostanie ono omówione w trzech następujących po sobie wpisach. W dzisiejszym porównamy zasady dochodzenia odszkodowania (wraz z przykładami), które zastąpi znane nam ulgi, natomiast w kolejnych omówimy ulgi związane z udostępnieniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz podsumujemy całą regulację. Możliwość […]
Wrzesień 14, 2020

Konsultacje PKE – nowe kary prawie po staremu

Projekt PKE wprowadza sporo zmian w funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego, o czym szerzej była mowa w poprzednich wpisach. Przed przedsiębiorcami trudny okres dopasowywania działalności do nowej regulacji. W związku ze zmianami wprowadzone zostały nowe kary za niewypełnianie obowiązków wynikających z PKE. Opisywanie wszystkich przypadków stanowi wyzwanie, ponieważ PKE przewiduje 83 różne podstawy nakładania kar. Jest to prawie 50 przypadków więcej niż w dotychczasowej regulacji. W głównej mierze zwiększy się ochrona abonentów – wszelkie naruszenia PKE skutkujące niewykonywaniem obowiązków względem abonentów będą surowo karane. Co istotne, dotychczasowe postępowania o nałożenie kar […]
Wrzesień 11, 2020

Mniej przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania planu działań, ale prawo nie znosi próżni

28 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Wśród zmian dotyczących m.in. rodzajów planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, dodatkowych informacji, które muszą znaleźć się w planie działań oraz możliwości wspólnego sporządzania planu dla przedsiębiorców tworzących grupę kapitałową, znalazły się również zmiany dotyczące progów rocznych przychodów z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnych, od których uzależniono obowiązek posiadania planu działań. Do niedawna zwolnionymi z obowiązku posiadania planu mogli być przedsiębiorcy, których roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej […]
Wrzesień 10, 2020

Konsultacje PKE- UKE nie poinformuje o kontroli?

W sierpniu zakończyły się konsultacje społeczne ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej PKE), która zastąpi aktualnie obowiązujące Prawo telekomunikacyjne. Braliśmy aktywny udział w tych konsultacjach i naszą szczególną uwagę, zwrócił jeden z projektowanych przepisów ustawy wprowadzającej PKE, mianowicie art. 46 pkt 1 i 2. Przepis wprowadza niekorzystną dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zmianę w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców. Czego dotyczy zmiana? Obecnie podstawowe prawa przedsiębiorców są chronione ustawą Prawo przedsiębiorców. W art. 48 Prawa przedsiębiorców wprowadzony został obowiązek zawiadamiania o kontroli na 7 dni przed planowanym jej rozpoczęciem. Jednocześnie […]
Wrzesień 9, 2020

Konsultacje PKE – jednostronna zmiana umowy czyli klauzula modyfikacyjna po nowemu

Zagadnienie tzw. klauzuli modyfikacyjnej czyli uregulowanie kwestii prawa dostawcy usług do jednostronnej zmiany warunków umowy jest od lat gorącym i kontrowersyjnym tematem. Przypomnijmy, że w Prawie telekomunikacyjnym od lat istnieje podstawa do zmiany warunków umów (art. 60a), ale wieloletnią praktykę przedsiębiorców w tym zakresie zakwestionował UOKiK, który uznał, że nie jest możliwe dokonanie zmiany warunków umowy (nawet tej zawartej na czas nieoznaczony) jeżeli nie zastrzeżono w niej tzw. klauzuli modyfikacyjnej, tj. nie określono konkretnie w jakich okolicznościach może dojść do zmiany warunków świadczenia usług. Takie podejście UOKiKu do tematu […]
Wrzesień 8, 2020

Konsultacje PKE – nowe możliwości autoryzacji użytkowników

Autoryzacja nowych abonentów bywa problematyczna dla wielu operatorów oferujących zawieranie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej. Niektórzy bowiem jeszcze nie przyzwyczaili się do istnienia tego obowiązku i nie wypracowali najwygodniejszej dla siebie metody autoryzacji. W projektowanym aktualnie Prawie Komunikacji Elektronicznej ustawodawca nie zamierza wprowadzać radykalnych zmian w zakresie tej kwestii, ale jednak i ona nie pozostanie nienaruszona. Proponowana zmiana polega m.in. na zaoferowaniu dostawcom usług nowej możliwości potwierdzenia danych podanych przez abonenta drogą elektroniczną. Najprościej rzecz ujmując, ma to polegać na porównaniu wizerunku abonenta widocznego w czasie transmisji […]
Wrzesień 8, 2020

Konsultacje PKE – zachowanie ciągłości usług przy zmianie dostawcy Internetu

UKE rozpoczęło konsultacje tymczasowego modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu, w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do internetu. Konsultacje są związane z projektem nowej ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) i potrwają do 15 września. Do tego czasu każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi. Pełen projekt modelu jest dostępny na stronie internetowej UKE pod adresem: https://uke.gov.pl/akt/konsultacje-projektu-modelu-wymiany-informacji-pomiedzy-dostawcami-uslugi-dostepu-do-internetu,347.html Zgodnie z założeniami PKE, abonent w razie zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Wymiana komunikatów […]
Sierpień 31, 2020

Konsultacje PKE- przedsiębiorca telekomunikacyjny w dalszym ciągu strażnikiem bezpieczeństwa (na swój koszt)

Projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej („PKE”) w dalszym ciągu nie szczędzi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym obowiązków wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i ogólne pojętego porządku publicznego. Oprócz obowiązków znanych z obowiązującej ustawy Prawo telekomunikacyjne („PT”), projektodawca przewiduje kilka odmienności. Projekt PKE obowiązki w zakresie bezpieczeństwa gromadzi w ramach przepisów art. 39 – 62. Pierwszy z obowiązków dotyczy bezpieczeństwa sieci oraz świadczonych usług. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie musiał dokumentować przeprowadzoną analizę ryzyka oraz podjęte środki zapewniające bezpieczeństwo sieci i usług. Minister Cyfryzacji będzie miał możliwość określenia dla danego rodzaju działalności minimalnego zakresu środków […]
Sierpień 25, 2020

Obniżenie stawek za korzystanie ze słupów elektroenergetycznych [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA 26.08.2020] Ewentualne zakończenie postępowań w sprawie wydania ramowych warunków dostępu do słupów TAURON, ENERGA, ENEA, PGE oraz INNOGY, o których pisaliśmy tutaj, nie oznaczają automatycznej zmiany dotychczasowych umów w zakresie stawek. Opłaty nie ulegną obniżeniu do stawki określonej w decyzjach bez podjęcia działań i inicjatywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających ze słupów. Wszczęcie negocjacji w sprawie zmiany stawek nie jest zależne od wydania decyzji ramowych przez Prezesa UKE i może nastąpić przed tą datą. *** Miło nam poinformować, że razem ze spółką LEON doprowadziliśmy do opublikowania przez Prezesa UKE projektu […]
Sierpień 24, 2020

Konsultacje PKE – nierealny termin na dostosowanie wzorców umownych do nowych wymogów

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy, jakie zmiany czekają operatorów w zakresie zawierania umów o świadczenie usług komunikacji elektronicznej. Dotychczasowy pakiet dokumentów „umowa + regulamin” zmieni się na pakiet „informacje przedumowne + podsumowanie warunków umowy + umowa”. Jest to o tyle istotne, że obecny projekt przepisów wprowadzających Prawo Komunikacji Elektronicznej zakłada, że dostawcy usług w 2 miesiące (!!!) dostosują istniejące umowy do nowych przepisów – co jest naszym zdaniem założeniem nierealnym.  Co nagle to po diable… Przypomnijmy, że termin na wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej mija w dniu 21 grudnia 2020 […]
Sierpień 21, 2020

Konsultacje PKE– nowe wymogi przy zawieraniu umowy o świadczenie usług z abonentami

Prawo Komunikacji Elektronicznej znacząco zmienia model, w jakim mają być zawierane umowy o świadczenie usług. Dotychczasową praktyką było zawieranie zwięzłych umów, w których określane były najważniejsze informacje, a pozostałe elementy określał regulamin, stanowiący integralną część umowy.  Szczegółowo zakres informacji, jakie musiały się znaleźć w umowie, a jakie mógł określać regulamin, wskazywał art. 56 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego. Po wejściu w życie PKE, na umowę o świadczenie usług będą się składać 3 elementy: informacje przedumowne – doręczane konsumentowi przed zawarciem umowy, umowa, zwięzłe podsumowanie warunków umowy – doręczane konsumentowi przed […]
Sierpień 20, 2020

Konsultacje PKE – wykreślenie z rejestru bez decyzji?

W poprzednim wpisie dotyczącym Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE) informowaliśmy o planowanych zmianach związanych z wpisami do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Informowaliśmy też o tym, że po nowelizacji przedsiębiorcy już wpisani w rejestrze będą mieć 6 miesięcy na dostosowanie wpisów do nowego stanu prawnego, pod sankcją wykreślenia. Dotychczasowe prawo telekomunikacyjne nie nakazywało wprost wydawania decyzji administracyjnej w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru PT. Z naszej praktyki wynika, że UKE nie traktuje wykreślenia jako czynności, którą powinno poprzedzić wydanie decyzji administracyjnej, a co za tym idzie – przedsiębiorca może nawet nie wiedzieć, […]