10 grudnia, 2015

Wyrok ETS – waloryzacja opłaty abonamentowej

W dniu 26 listopada 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, w sprawie Verein für Konsumenteninformation (stowarzyszenia na rzecz informowania konsumentów) przeciwko A1 Telekom Austria AG (sygn. C-326/14), wydał ciekawy dla branży telekomunikacyjnej wyrok (WYROK TRYBUNAŁU). Sprawa dotyczyła stosowania klauzuli waloryzacyjnej w umowach o świadczenie  usług telekomunikacyjnych zawartych z konsumentami. Operator w swoich wzorcach umownych wprowadził postanowienie, zgodnie z którym ceny za usługi są waloryzowane w zależności od rocznego obiektywnego wskaźnika cen konsumpcyjnych ustalonego przez właściwy, państwowy urząd statystyczny (odpowiednik polskiego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny). […]