Ostatnimi czasy mamy sporo zapytań o możliwość dochodzenia odszkodowania od sprawców uszkodzeń sieci światłowodowych, powstałych przy wykonywaniu różnego rodzaju prac ziemnych.P1010135

Dla przykładu podam sprawę przerwania (a właściwie wyrwania) światłowodu przy remoncie nawierzchni parkingu, wyrwania kabla łyżką koparki przy budowie linii kanalizacyjnej, przerwania kabla przy remoncie nawierzchni drogi.

O uszkodzeniu sieci pisaliśmy najczęściej w kontekście zgłoszenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z 254 a KK. Dziś w kilku słowach postaram się udzielić praktycznych wskazówek, które ułatwią dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy:

  1. Po pierwsze: zadbaj o to by Twoja sieć została zinwentaryzowana powykonawczo, a jej rzeczywisty przebieg znalazł odzwierciedlenie na mapach geodezyjnych. Zadbaj by w trakcie budowy Twojej sieci użyto taśmy ostrzegawczej oraz by światłowód został zakopany na właściwej głębokości.
  2. Po drugie: wykonaj kompletną dokumentację z miejsca zdarzenia. Zrób dokumentację fotograficzną uszkodzenia, sporządź protokół, z którego będą wynikać dane sprawcy oraz dane pracodawcy lub zleceniodawcy sprawcy, sporządź notatki służbowe z miejsca zdarzenia. Jeżeli to możliwe – zweryfikuj czy sprawca, który prowadził prace ziemne w zbliżeniu Twojej sieci, prowadził je w oparciu o aktualne mapy oraz czy dopełnił obowiązków o charakterze administracyjno-prawnym (np. czy dokumentacja projektowa inwestycji sprawcy była przedmiotem narady koordynacyjnej- dawny ZUD, czy posiadał pozwolenie na budowę lub dokonał zgłoszenia),
  3. Po trzecie: dokumentuj koszty naprawy uszkodzenia fakturami (koszty kabla, spawania światłowodu, odszkodowania wypłacone Twoim klientom z powodu przerwy w świadczeniu usług, itp.). W przypadku ewentualnego procesu sądowego w sprawie odszkodowania, wykonany przez Ciebie kosztorys może okazać się niewystarczający dla udowodnienia wysokości szkody (konieczność powołania biegłego na okoliczność określenia wysokości  szkody niepotrzebnie zwiększy koszty procesu),
  4. Po czwarte: wezwij odpowiedzialnego za uszkodzenie do zapłaty,
  5. Po piąte: postaraj się zaangażować ubezpieczyciela sprawcy szkody. Nie poddawaj się jeżeli ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania w ogóle (np. kwestionując winę sprawcy) lub w pełnej wysokości (pamiętaj, że ubezpieczyciele często zaniżają wypłacane odszkodowania licząc, że poszkodowany nie zdecyduje się na proces sądowy). Jeżeli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które Twoim zdaniem nie pokrywa w pełni szkody- pamiętaj, że możesz dochodzić odszkodowania uzupełniającego od sprawcy,
  6. Po szóste: odważ się dochodzić swoich uprawnień w sądzie.

W razie problemów lub pytań – skontaktuj się z nami. Nasze doświadczenie w tego typu sprawach może Ci pomóc w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania.

Opłaty za dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji

Ewelina Grabiec        11 października 2016        Komentarze (0)

Opłaty ponoszone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz właścicieli nieruchomości  to wciąż oś niejednego sporu.

pieniadzeWłaściciele i zarządcy nieruchomości bardzo często stoją na stanowisku, że „coś im się należy za udostępnienie nieruchomości”- przecież operator narusza święte prawo własności. „Coś” przyjmuje kształt opłaty jednorazowej lub periodycznej np. stały czynsz lub wynagrodzenie zależne od liczby abonentów w budynku. Z drugiej strony mamy stanowisko przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który kalkulując ceny usług oferowanych mieszkańcom danej nieruchomości, bierze pod uwagę przede wszystkim ponoszone koszty i nie widzi uzasadnienia dla wnoszenia opłat na rzecz właściciela, by następnie przerzucić ich ciężar ekonomiczny na abonentów. Ustawodawca dostrzegł problem, także w kontekście obniżania kosztów budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Megaustawa od początku przewiduje, iż dostęp jest nieodpłatny, niemniej jednak przedsiębiorca ma ponieść koszty związane z budową i eksploatacją sieci.

Nieodpłatne udostępnienie czy udostępnianie? 

Mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach (także, a może przede wszystkim w kwestii interpretacji przepisów prawa). Nie sposób się nie zgodzić- szczególnie wobec faktu powoływania się przez właścicieli i zarządców nieruchomości na okoliczność, że ustawodawca postanowił, że nieodpłatne jest udostępnienie (rozumiane jako czynność jednorazowa), a nie udostępnianie (rozumiane jako możliwość eksploatacji sieci po jej wybudowaniu). Niestety dla dysponentów nieruchomości przepisy w obecnym kształcie, a także warunki dostępu do nieruchomości, określane w decyzjach Prezesa UKE, nie pozostawiają wątpliwości, że nieodpłatne jest jedno i drugie. Przedsiębiorca może zatem nieodpłatnie zbudować swoją sieć oraz korzystać z nieruchomości w celu jej dalszej eksploatacji.

Zwrot kosztów, a ukryta opłata za dostęp.

Przedsiębiorca ma obowiązek wybudować i eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną na własny koszt. W tym zakresie nie ma większych wątpliwości. Nie ma żadnych podstaw dla uznania, że właściciel nieruchomości ma partycypować w kosztach inwestycji przedsiębiorcy (chyba, że strony decydują się na wspólną inwestycję, co zdarza się często w relacjach operatorów i spółdzielni mieszkaniowych).

monetyPrzedsiębiorcy telekomunikacyjni mają jednak obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez dysponentów nieruchomości w związku z budową sieci. W wydawanych przez UKE decyzjach znajdziemy przede wszystkim obowiązek zwrotu kosztów energii elektrycznej, a także kosztów przygotowania dokumentacji projektowej. Ważne by przedsiębiorcy zwracali koszty rzeczywiście poniesione przez właścicieli. Opłaty mogą mieć charakter ryczałtowy (np. zwrot za energię elektryczną ustalony w oparciu o moc znamionową urządzeń), nie mogą być jednak ukrytą opłatą za dostęp. Polem do nadużyć pozostają żądania zwrotu zryczałtowanych kosztów nadzoru nad pracami budowlanymi i instalacyjnymi. Spotkałam się z przypadkami, w których pracownicy techniczni spółdzielni, którzy mieli nadzorować prace budowlane i instalacyjne, zarabiali na godzinę więcej niż niejeden prezes spółdzielni (przynajmniej na potrzeby naliczenia opłat operatorowi 🙂 ).

Co ważne, z przepisów regulujących omawiany temat, zniknął obowiązek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zwrotu kosztów najmu powierzchni. Niefortunnie użyte sformułowanie było przyczyną niepotrzebnego wydłużenia niejednych negocjacji dostępowych.

Możesz wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie odpłatności.

umowa_0Jeżeli uiszczasz na rzecz zarządcy, wspólnoty czy spółdzielni stałą opłatę, która nie pokrywa kosztów ponoszonych przez dysponenta nieruchomości- wystąp o zmianę umowy. W tym celu należy przeanalizować treść umowy dostępowej i przygotować stosowny aneks. W tym samym wniosku można zaproponować inne zmiany umowy- jeżeli Twoim zdaniem zasady dostępu powinny ulec modyfikacjom.

Postępowanie przed UKE wyjątkowo sprawne.

Brak zawarcia aneksu do umowy przez dysponenta nieruchomości w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub odmowa jego zawarcia umożliwia złożenie wniosku do prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej umowę stron. Szczególnie cieszy czas takich postępowań administracyjnych. Sprawy nie są skomplikowane pod kątem prawnym (nieodpłatny charakter dostępu zapisano wprost w przepisach) i faktycznym (w zasadzie UKE bada jedynie okoliczność prowadzenia negocjacji przez strony), co przekłada się na szybkie wydanie decyzji, która co do zasady powinna znosić odpłatność w relacjach operator-właściciel nieruchomości. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma już doświadczenie w takich sprawach- większość decyzji zapadało po myśli operatorów, zaś same postępowania toczą się wyjątkowo sprawnie.

Przepisy a FAQ Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Narady koordynacyjne.

Październik 6, 2016

Jak już pisaliśmy w artykułach: ZUDy zastąpione naradami koordynacyjnymi i Idzie nowe- czyli ZUDów dalej nie ma:), narady koordynacyjne mają […]

Przeczytaj cały artykuł →

Okablowani.pl patronem medialnym XIX Konferencji KIKE

Październik 5, 2016

Mamy przyjemność poinformować naszych Czytelników, że już po raz drugi zostaliśmy patronem medialnym konferencji KIKE. Tym razem jesienna konferencja odbędzie […]

Przeczytaj cały artykuł →

itB Legal na Polskim Zjeździe Pracowników Łączności EPIX

Wrzesień 20, 2016

W dniach 18-20.09.2016 r. w Szczyrku odbył się Polski Zjazd Pracowników Łączności. itB Legal miał zaszczyt zostać współtowarzyszem i kooperantem […]

Przeczytaj cały artykuł →

Kredyt dla ISP tematem warsztatów z udziałem przedstawicieli sektora bankowego

Wrzesień 13, 2016

W miniony piątek w Warszawie odbyły się warsztaty zainicjowane przez Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale KIKE oraz przedstawicieli sektora bankowego, których […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wytyczne BEREC. Komentarz dla Gazety Prawnej.

Wrzesień 6, 2016

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) opublikował 30 sierpnia 2016 r. Wytyczne dla krajowych organów regulacyjnych w sprawie implementacji nowych […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jak zbudować sieć w budynku w stanie deweloperskim?

Sierpień 30, 2016

Nowelizacja Megaustawy, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. wprowadziła szereg ułatwień dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nowości dotyczą m. in. […]

Przeczytaj cały artykuł →

Rejestracja kart Pre-Paid (FAQ) a zawieranie umów przez formularz www

Sierpień 19, 2016

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie opublikował na swojej stronie internetowej „niezbędnik abonenta”, w którym przedstawia  odpowiedzi na najczęściej pojawiające się […]

Przeczytaj cały artykuł →

Kara za utrudnianie dostępu do nieruchomości – ważne orzeczenie sądu!

Lipiec 7, 2016

Wielu właścicieli i zarządców nieruchomości, pomimo znajomości przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nie oferuje przedsiębiorcom telekomunikacyjnym nieodpłatnego […]

Przeczytaj cały artykuł →