Z cyklu nowelizacja Megaustawy- nowe obowiązki informacyjne właścicieli i zarządców nieruchomości
Nowy obowiązek zarządców nieruchomości- ramowe warunki dostępu do nieruchomości i budynków
14 czerwca, 2016
Nowelizacja Megaustawy podpisana przez Prezydenta RP
22 czerwca, 2016

Kontynuując tematykę nowelizacji Megaustawy, dziś o nowych obowiązkach informacyjnych właścicieli i zarządców nieruchomości.

Nowelizacja art. 30 Megaustawy, w dużej mierze ma charakter mobilizujący… Ustawodawca zmobilizował właścicieli i zarządców nieruchomości do aktywnego prowadzenia negocjacji z wnioskującym o zawarcie umowy dostępowej przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Do tej pory, z aktywnym prowadzeniem negocjacji bywało różnie… Zdarzały się oczywiście przypadki, w których ISP nie miał problemu z uzyskiwaniem informacji o danych adresowych budynków, numerach KW czy danych osób uprawnionych do reprezentowania wspólnot mieszkaniowych.

Niestety, ale zdarzały się też niechlubne przypadki kompletnej ignorancji wysyłanych pism, a negocjacje (o ile można tak nazwać te rozmowy) prowadziły do ślepego zaułka. Z naszego doświadczenia wynika, że tych trudniejszych przypadków jest więcej (aczkolwiek może to wynikać z faktu, że najczęściej jesteśmy potrzebni tam, gdzie pojawiają się problemy:)).

wyliczenieOd 1 lipca 2016 r. (pod warunkiem uchwalenia ustawy w skierowanym do Senatu kształcie) przedsiębiorcy telekomunikacyjni zyskają uprawnienie do kierowania do właścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości wniosków o udzielenie informacji o:

  1. danych kontaktowych właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego;
  2. podmiotach korzystających z punktu styku;
  3. innych przedsiębiorcach telekomunikacyjnych korzystających z kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego;
  4. numerze księgi wieczystej nieruchomości;
  5. osobach lub podmiotach uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostępu wraz z ich adresami do doręczeń.

Dysponenci nieruchomości będą mieli obowiązek udzielania dwojakiego rodzaju informacji. Pierwsza grupa to informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych i sieciach (by móc ustalić czy jest możliwość korzystania z sieci istniejącej). Druga grupa to informacje o danych nieruchomości i podmiotach uprawnionych do reprezentacji np. wspólnoty mieszkaniowej.

Szczególnie ostatni obowiązek informacyjny pomoże rozwiązać problem adresowania pism kierowanych do wspólnot mieszkaniowych (o istocie problemu przeczytasz tutaj).

Niemiłe konsekwencje braku udzielania informacji

procentZgodnie z art. 209 PT kto nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczenia dokumentów przewidzianych Megaustawą lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe podlega karze pieniężnej. Kara nakładana przez Prezesa UKE może wynieść do 3% przychodu ukaranego podmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*