SIDUSIS – plany inwestycyjne. Raportować czy nie?
Konferencja KIKE 2023 – dziękujemy!
21 kwietnia, 2023
Fundacja rodzinna jako instrument zapewnienia sukcesji i nie tylko
4 czerwca, 2023

Nadszedł 1 czerwca, a wraz z nim weszły w życie przepisy Megaustawy o raportowaniu w SIDUSIS planów inwestycyjnych. Regulacja nie obeszła się bez echa, ponieważ przewiduje ona upublicznienie informacji przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na temat ich planów rozwoju sieci. Informacja o tym, jakie punkty adresowe zostaną objęte zasięgiem sieci w perspektywie kolejnych 6 miesięcy, będzie opublikowana w SIDUSIS.

Przypomnijmy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wszedł w życie m.in. przepis art. 29k ust. 4 Megaustawy, zgodnie z którym dane o planowanej inwestycji powinny zostać przekazywane do SIDUSIS do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego. W tym samym terminie dane powinny być aktualizowane lub przedsiębiorca powinien przekazać oświadczenie, iż dane pozostają aktualne.

Spora część przedsiębiorców widzi w powyższej regulacji zagrożenie i mają ku temu uzasadnione powody. Przecież informacje o tym, gdzie planują rozwinąć sieć, mają wartość gospodarczą i nie są powszechnie znane – konkurent, pozyskawszy wiedzę o tym, jakie punkty adresowe zostaną niebawem objęte zasięgiem, może zmienić swoje plany i ubiec innego przedsiębiorcę w wyścigu po abonenta. To z kolei sprawia, że dane takie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Ustawodawca co prawda przewidział, że część danych będzie stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jednakże tylko do czasu, kiedy planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług jest dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o planowanej inwestycji lub o aktualności dotychczas przekazanych informacji. Chodzi o dane dotyczące podmiotu planującego lub realizującego inwestycję oraz jego informacje kontaktowe. Sama informacja o punkcie adresowym nie będzie w myśl Megaustawy objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Zdaje się więc, że będziemy mieć w SIDUSIS do czynienia z anonimowymi planami inwestycyjnymi (przynajmniej tymi, których czas uruchomienia jest dłuższy niż 6 miesięcy). Metodą eliminacji można przecież dojść do wniosku, że skoro nie moje przedsiębiorstwo zgłosiło punkt do objęcia zasięgiem sieci, to pewnie go zgłosił konkurent, kimkolwiek by on nie był. Czy naprawdę rozwiązanie przyjęte w art. 29k ust. 6 Megaustawy nie będzie ułatwiać dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji? Czas pokaże.

Warto zauważyć, że warunkiem uznania informacji za tajemnice przedsiębiorstwa, jest podjęcie przez przedsiębiorcę działań w celu utrzymania ich w poufności. Co zatem zrobić? Przekazywać te dane czy też nie? Aby nie było wątpliwości – przekazanie danych o planach inwestycyjnych jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a nie możliwością. Za nieprzekazanie danych przewidziana jest (a jakżeby inaczej) administracyjna kara pieniężna, nakładana dla odmiany nie przez UKE, lecz przez Ministra Cyfryzacji. Decydując się na podjęcie działań w celu utrzymania informacji w poufności (czytaj: decydując się na nieprzekazywanie informacji do SIDUSIS), konieczne będzie podjęcie walki najpierw w postępowaniu przed Ministrem Cyfryzacji, a następnie przed sądem administracyjnym. Czy ta walka jest możliwa do wygrania? Obecnie trudno to ocenić, ponieważ regulacja jest nowa, a sądy administracyjne dotychczas nie orzekały w sprawach kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych za niewywiązywanie się ze sprawozdawczości. Argumentów prawnych jednak nie brakuje.

Analizując przepisy dot. raportowania planów inwestycyjnych, nabraliśmy sporych wątpliwości co do legalności rozwiązania przyjętego w Megaustawie. Dbając o interes obywatela pozbawionego informacji o tym, kiedy znajdzie się w zasięgu światłowodu, ustawodawca zdaje się, że nie do końca pamiętał o zgodności przyjmowanych przepisów z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej (EKŁE) oraz wytycznymi unijnego organu regulacyjnego (BEREC). Regulacje unijne co prawda zezwalają organom krajowym na zbieranie informacji o planach rozwoju sieci, jednakże ich przetwarzanie powinno uwzględniać krajowe przepisy o ochronie informacji handlowych. Gdy ostatnio sprawdzaliśmy treść ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, upływ czasu nie był przesłanką dla zdyskwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Można zrozumieć to, że takie informacje mogą być przydatne obywatelom, którzy z niecierpliwością oczekują na znalezienie się w zasięgu światłowodu (pod warunkiem, że mają oni wiedzę o SIDUSIS i potrafią korzystać z tego narzędzia). Bliżej nieokreślona przyszłość, w której obywatel zostanie podpięty do światłowodu, staje się perspektywą kolejnych 6 miesięcy. Pytanie „czy”, zmienia się na „kiedy”. Pytanie tylko, czy spokój ducha obywatela o to, kiedy znajdzie się w zasięgu światłowodu, jest ważniejszy, niż ochrona tajemnic przedsiębiorcy telekomunikacyjnego?

Odpowiedź na pytanie – raportować, czy nie – zostawiamy wam, przedsiębiorcom. Musicie sami ocenić i zdecydować, co ma dla was większą wartość – uniknięcie sporu z Ministrem, czy ochrona informacji. Jeśli zdecydujesz się chronić informacje, będziesz musiał wówczas przekonać sąd administracyjny, że przy opisanym konflikcie interesów, charakter tego naruszenia nie przemawia za nałożeniem kary.

Anna Szura – aplikant radcowski 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*