Operatorze – w lipcu złóż wniosek o dofinansowanie w ramach KPO lub FERC
Fundacja rodzinna jako instrument zapewnienia sukcesji i nie tylko
4 czerwca, 2023
Sprzedaż udziałów w Syrionie – moje 15 lat w “telekomunikacji”
5 czerwca, 2023

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło zasady i terminy naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów KPO i FERC. W obu przypadkach wnioski będzie można składać od 1 do 31 lipca 2023 r., w sposób elektroniczny, w systemie informatycznym, który zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naborów to III kwartał 2023 r. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac i musi się zakończyć do dnia 31 grudnia 2029 r. (FERC) albo do dnia 30 czerwca 2026 r. (KPO).

W ramach FERC planowane jest rozdanie kwoty 2 935 109 997 zł, zaś w ramach KPO 4 245 703 411 zł – z czego dofinansowanie udzielone pojedynczemu wnioskodawcy nie może przekroczyć 20% tej kwoty. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 79,71% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Przewidywana jest możliwość zmiany wysokości dofinansowania w wyniku waloryzacji stawek jednostkowych o wskaźnik waloryzacji opracowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Niemniej jednak, kwota po waloryzacji nie może przekroczyć 115 % pierwotnie przyznanego dofinansowania.

W przypadku FERC wyróżniono 152 obszary konkursowe:

W KPO jest ich więcej, bo aż 250:

Na jeden obszar konkursowy dany podmiot może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Na etapie oceny wniosku ma być sprawdzane to, czy wnioskodawca nie rozpoczął prac przed dniem jego złożenia.

W projekcie dostępem do sieci trzeba objąć 100% liczby punktów adresowych na danym obszarze konkursowym. Zgodnie z zapowiedzią, wzór umowy o dofinansowanie stanowi jednak o tym, że przesłanką, uniemożliwiającą realizację przez Beneficjenta Projektu z należytą starannością, a której Beneficjent nie mógł przewidzieć i uniknąć na etapie realizacji Projektu, i która czyni inwestycję niemożliwą do zrealizowania w ogóle lub w okresie realizacji Projektu określonym w Umowie, są bariery inwestycyjne. Katalog barier inwestycyjnych jest zamknięty i został zamieszczony w załączniku nr 7 do wzoru umowy – został on znacznie okrojony w stosunku do propozycji, jakie były zgłaszane w toku warsztatów poprzedzających opracowanie regulaminów konkursów. Dodatkowo, wnioskodawca we wniosku deklaruje inwestycje własne, które wykonana w ramach projektu. O tym, który wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, rozstrzygnąć mają kryterium merytoryczne Minimalizacja wkładu publicznego i Kwota inwestycji własnych.

Środki będą przyznawane w postaci stawki ryczałtowej za adres objęty zasięgiem sieci. W zakresie wypłaty środków dopuszczono możliwość zaliczkowania – choć pierwotnie tego nie przewidywano – do 90% wartości udzielonego dofinansowania. Tym samym, dofinansowanie może zostać przekazane w formie: (1) zaliczki; (2) refundacji niebędącej płatnością końcową lub (3) refundacji przekazywanej jako płatność końcowa. Pierwsza transza zaliczki może zostać wypłacona pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Takie zabezpieczenie ustanawiane ma być na całą wartość dofinansowania projektu (uwzględniającą waloryzację) w formie weksla in blanco. W przypadku gdy kwota zaliczki miałaby być wyższa niż 10 000 000 zł, konieczne będzie ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia – w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Co do zasady, utrzymany (w stosunku do projektowych i konsultowanych z rynkiem zasad naboru) został wymóg posiadania odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie, zmieniły się jednak inne regulacje związane z tą kwestią. Przy ocenie wniosku ma podlegać badaniu to, czy wnioskodawca:

  1. w okresie po 1 stycznia 2015 r., a do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, zrealizował – jako inwestor – inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych o łącznej wartości netto 100% wnioskowanego dofinansowania na obszary konkursowe, lub
  2. w przypadku braku doświadczenia – czy złożył oświadczenie o finansowaniu projektu we własnym zakresie (płatności refundacyjne) lub o złożeniu twardego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na wartość najwyższej transzy zaliczki.

Z powyższego wynika zatem, że wnioskodawca nie musi posiadać wymaganego doświadczania – ale w takiej sytuacji – co do zasady – dofinansowanie będzie przekazywane mu w formie refundacji niebędącej płatnością końcową lub refundacji przekazywanej jako płatność końcowa. Aby otrzymać zaliczkę, beneficjent będzie musiał złożyć dodatkowe zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie.

Z ogłoszeniami o naborach można zapoznać się na stronach internetowych dot. FERC i KPO.

Na koniec przypominam, że do 7 czerwca 2023 r. można złożyć stanowisko odnośnie do wytycznych dotyczących zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC, jakie przygotował Prezes UKE. Dokument ma uzupełniać Wymagania dla Sieci KPO/FERC, które opracował Instytut Łączności, a które były konsultowane w trybie roboczym z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Autor: radca prawny Kamila Mizera-Płaczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*