Odwołanie od decyzji dla PGE Dystrybucja S.A. oddalone przez SOKiK
„Telekomunikacyjny PIT z przeszkodami” – artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna
8 marca, 2023
Wiosenny Zjazd MiŚOT 27-29.03.2023 – Agenda
14 marca, 2023

Z przyjemnością przekazujemy kolejne, dobre informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dzisiaj przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa w sprawie z odwołania PGE Dystrybucja S.A. i PTPiRE od decyzji Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.3.2019.211, określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla PGE Dystrybucja S.A. Sprawy z obu odwołań zostały połączone do wspólnego rozpoznania. Po wysłuchaniu głosów powodów, pełnomocnika Prezesa UKE oraz Prezesa KIKE, Sąd wydał wyrok, w którym zdecydował się oddalić odwołania.

W ustnych motywach orzeczenia Sąd rzeczowo odniósł się do licznych zarzutów, jakie pojawiły się w tej sprawie, wskazując, że decyzja wydana przez Prezesa UKE jest prawidłowa, nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa i nie dyskryminuje operatora sieci elektroenergetycznej.

Zdaniem Sądu, ustawodawca nie ograniczył obowiązku zapewnienia dostępu wyłącznie do słupów niskiego napięcia – przez co, nie sposób uznać za słuszne twierdzeń, jakoby dostęp do słupów średniego napięcia nie mógł być objęty decyzją wydaną przez Prezesa UKE. Słusznie przy tym zwrócono uwagę na to, że Prezes URE, który opiniował projekt decyzji, nie miał zastrzeżeń do tego, aby Prezes UKE w warunkach dostępu odniósł się także do słupów średniego napięcia. Co więcej, Sąd zwrócił uwagę, że w praktyce także przed wydaniem decyzji takie słupy były udostępniane przez PGE Dystrybucja S.A., bez relewantnego wpływu na świadczenie przez ten podmiot usług dystrybucji energii elektrycznej. Trzeba przy tym pamiętać o tym, że jeśli w danym przypadku udostępnienie słupa miałoby zagrażać bezpieczeństwu czy integralności sieci elektroenergetycznej, pomimo obowiązywania i wykonywania decyzji, będzie możliwość odmowy dostępu do słupów – wszak przesłanki w tym zakresie uregulowane są w art. 19 ust. 4 Megaustawy, czyli w przepisie powszechnie obowiązującego prawa, na którego obowiązywanie decyzja wpływu nie ma.

Sąd podkreślił także, że decyzja w żadnym zakresie nie wyłącza obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych wynikających z obowiązujących ustaw czy innych przepisów, a zatem m.in. nakazu poszanowania zasad BHP przy wykonywaniu podwieszeń czy też możliwości dochodzenia odszkodowań przez strony, w przypadku wystąpienia szkody.

Odnośnie do opłat, SOKiK wskazał, że Prezes UKE zasadnie przyjął, że wyznacznikiem dla określenia ich wysokości mają być wyłącznie koszty przyrostowe (czyli kwota, o jaką wzrastają koszty utrzymania infrastruktury, w związku z jej udostępnieniem na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego) i to wyłącznie koszty dotyczące utrzymania słupów, a nie całej linii elektroenergetycznej. Podkreślono, że – wobec braku prowadzenia przez PGE Dystrybucja S.A. odrębnej ewidencji dla działalności w zakresie zapewniania dostępu do słupów, o której mowa w art. 25 Megaustawy – racjonalne i sprawiedliwe (przede wszystkim z punktu widzenia odbiorców usług telekomunikacyjnych) było uśrednienie kosztów wszystkich OSD, wobec których Prezes UKE wydał decyzję.

Sąd nie dopatrzył się także podstaw do tego, aby wprowadzić w decyzji klauzulę waloryzacyjną (czego potrzebę powodowie mocno akcentowali podczas rozprawy), która umożliwiłaby PGE Dystrybucja S.A. jednostronne podwyższanie opłat o wskaźnik inflacji. Opłaty za dostęp do słupów – jak już była mowa wyżej – są bowiem zależne od wysokości kosztów ponoszonych z tytułu utrzymania słupów. Podwyższenie ich wysokości powinno zatem nastąpić wyłącznie w przypadku rzeczywistego podwyższenia kosztów ponoszonych przez PGE Dystrybucja S.A., a wzrost inflacji nie musi być równoznaczny ze wzrostem tych kosztów z tej przyczyny, że nie wszystkie elementy koszyka inflacyjnego wzrastają na tym samym poziomie. Zasugerowano przy tym, że PGE Dystrybucja S.A. posiada prawo do tego, aby wystąpić do Prezesa UKE o zmianę decyzji, w przypadku faktycznego wzrostu kosztów, w oparciu o które oszacowano wysokość opłat.

Wreszcie, SOKiK słusznie zauważył, że w całej tej sprawie nie chodzi o to, aby uprzywilejowani byli przedsiębiorcy telekomunikacyjni czy przedsiębiorcy elektroenergetyczni – chodzi bowiem wyłącznie o interes publiczny odbiorców usług telekomunikacyjnych, gdzie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są tylko narzędziem w zapewnianiu dostępu do szerokopasmowego Internetu, na którym nam wszystkim teraz tak bardzo zależy.

Powyższe informacje przekazujemy dzięki uprzejmości KIKE, która aktywnie uczestniczy w postępowaniach odwoławczych od decyzji „ramowych” wydanych przez Prezesa UKE.

Autor: Kamila Mizera-Płaczek – radca prawny

https://okablowani.pl/wp-content/uploads/2022/08/5K8A5162-1-scaled.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*