Kilka słów o budowie stacji bazowych telefonii komórkowej
Zmiany w zakresie opodatkowania gruntu pod infrastrukturą przesyłową. Przypomnienie o deklaracjach na podatek od budowli telekomunikacyjnych.
22 stycznia, 2019
Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej- część druga
4 lutego, 2019

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (masztów telekomunikacyjnych wraz z oprzyrządowaniem takim jak np. anteny) w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych czy osiedli mieszkaniowych. Bez wątpienia coraz lepszy zasięg leży w interesie społeczności, ale trudno dziwić się mieszkańcom, którzy nie są zbyt zadowoleni z perspektywy posadowienia kilkudziesięciometrowego giganta tuż za ich płotem, w odległości zaledwie kilku metrów od ich domu.

Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że postępowania związane z budową stacji bazowej telefonii komórkowej nie należą do prostych ani dla inwestora, ani dla właścicieli pobliskich nieruchomości.

Czemu mieszkańcy protestują przeciwko budowom stacji bazowych telefonii komórkowej?

Obawy mieszkańców przede wszystkim budzi fakt, że anteny umieszczone na masztach mogą emitować pola magnetyczne, które będą szkodliwe dla ich zdrowia. Obecnie w Internecie można znaleźć wiele opracowań i badań z tego zakresu, które ostrzegają przed niekorzystnymi skutkami związanymi z tzw. elektroskażeniami, w postaci np. mdłości, bólu głowy, zwiększenia ryzyka zachorowania na raka, etc. Bez wątpienia umieszczone na masztach telekomunikacyjnych anteny będą emitować pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości, a to może oddziaływać na nieruchomości sąsiednie, a w konsekwencji naruszać w ten sposób prawo własności (tzw. immisje).

Poza tym wielu mieszkańców wyraża wątpliwości co do tego, czy tak wielkie konstrukcje, kilkukrotnie wyższe od ich domów, są odpowiednio zabezpieczone przed negatywnymi skutkami działań atmosferycznych takich jak bardzo silny wiatr, wyładowania elektryczne, podmywanie fundamentów przez wodę i tym podobne zjawiska. Dodatkowo należy wspomnieć, że na terenach nadmorskich może nastąpić podmywanie fundamentów przez falę czy też skorodowanie elementów stalowych na skutek dość dużego stężenia soli znajdującego się w powietrzu. Ponadto, w przypadku posadowienia stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie górniczym ważne jest, aby cała konstrukcja była odporna na wstrząsy, jakie mogą nastąpić na skutek eksploatacji surowców z pobliskich kopalni (tzw. tąpnięcia).

Niemałe znaczenie dla mieszkańców mają również walory estetyczne miejsca, w którym żyją. Posadowienie stalowego masztu tuż obok budynków może nie komponować się z krajobrazem i po prostu szpecić otoczenie, zwłaszcza gdy stacja bazowa telefonii komórkowej miałaby zostać zbudowana tuż obok lasu, w Parku Krajobrazowym czy też w okolicach uzdrowisk. Warto podkreślić, że ład przestrzenny (takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość z otoczeniem oraz uwzględnia wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne), jest wartością chronioną przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co więcej, wielu mieszkańców niepokoi się o ekonomiczne skutki posadowienia masztu telekomunikacyjnego w ich bezpośrednim sąsiedztwie – taki obiekt może znacznie obniżyć atrakcyjność położonych tam nieruchomości, a tym samym niekorzystnie oddziaływać na ich wartość rynkową (tj. ceny nieruchomości mogą ulec zmniejszeniu, sprzedaż nieruchomości może być utrudniona).

Z tych względów, ważne jest aby inwestor przy planowaniu budowy masztu telekomunikacyjnego, jak i jego budowie, zachował pewne standardy – wybrał miejsce realizacji inwestycji położone we właściwej odległości od pobliskich domów, pamiętał o tym aby dobrać anteny emitujące pole magnetyczne o dopuszczalnych częstotliwościach, a także by umieścić je na odpowiedniej wysokości oraz w sposób prawidłowy sporządził dokumentację projektową.

W jaki sposób przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskują możliwość wybudowania stacji bazowej telefonii komórkowej?

Aby budowa stacji bazowej telefonii komórkowej była możliwa, konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwy organ – starostę. Jest to decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz wydaniu pozwolenia na budowę. O prowadzeniu postępowania administracyjnego w tym przedmiocie powinny zostać poinformowane wszystkie osoby, których interesów miałaby dotyczyć wydana decyzja – a więc wszyscy właściciele i mieszkańcy pobliskich nieruchomości.

Jak mieszkańcy mogą kwestionować możliwość budowy masztu telekomunikacyjnego?

W sytuacji uzyskania informacji o prowadzeniu postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę masztu telekomunikacyjnego, możliwe jest złożenie petycji przez mieszkańców pobliskich nieruchomości – nie będzie ona w żaden sposób wiążąca dla organu, ale będzie stanowiła formę protestu mieszkańców, z którą organ będzie miał obowiązek się zapoznać. Powinna ona zawierać dane adresata oraz osób ją wnoszących, wraz z podaniem ich adresów zamieszkania.

Należy pamiętać, że wydanie przez organ I instancji – starostę – decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę nie jest ostateczne. Od takiej decyzji służy  odwołanie do organu wyższego stopnia – wojewody. Odwołanie musi wskazywać uchybienia decyzji wydanej przez starostę oraz być wniesione za jego pośrednictwem. Wniesienie odwołania jest bezpłatne, a od jego prawidłowego sporządzenia zależy, czy decyzja starosty zostanie uchylona czy utrzymana w mocy.

Decyzja wydana przez wojewodę jest ostateczna – to znaczy,  że wniesienie odwołania od decyzji nie jest możliwe, a sama decyzja jest wykonalna. W takim przypadku, inwestor może na jej podstawie rozpocząć budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

Należy pamiętać, że nawet w takim przypadku mieszkańcy nie są w sytuacji bez wyjścia – mogą oni wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, która powinna zawierać wskazanie uchybień popełnionych w trakcie postępowania administracyjnego oraz wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, który powinien być należycie uzasadniony. Wniesienie skargi wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty – tzw. wpisu stałego – w wysokości 500 zł. Jeśli wyrok wojewódzkiego  sądu administracyjnego nadal będzie niekorzystny, możliwe jest wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która musi być, zgodnie z wymaganiami ustawy, sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Podsumowanie

Sprawy związane z budową stacji bazowych telefonii komórkowej nie należą do łatwych i przyjemnych. W postępowaniach tego rodzaju niezwykle istotne jest odpowiednie wyważenie interesów: inwestora oraz okolicznych mieszkańców. Nie ma wątpliwości, że inwestorzy budują maszty telekomunikacyjne w celu polepszenia jakości świadczonych przez siebie usług, a więc w interesie nas wszystkich. Niestety, z naszego doświadczenia wynika, że inwestorzy często nienależycie wykonują swoje obowiązki związane z wyborem miejsca inwestycji i przygotowaniem dokumentacji projektowej. Natomiast organy administracji popełniają wiele błędów związanych z oceną prawidłowości dokumentacji przedstawionej przez inwestora. To właśnie temu zagadnieniu zostanie poświęcony kolejny wpis.

Patrycja Cegiełka

Aplikant radcowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*