Jak zalegalizować sieć w procedurze przed Prezesem UKE- decyzja.
Umowa abonencka już wkrótce na jednej kartce papieru…
31 lipca, 2017
Stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego i Megaustawy
9 sierpnia, 2017

W dniu 5 lipca 2017 r. Prezes UKE poddał pod konsultacje ciekawy projekt decyzji dostępowej:  https://www.uke.gov.pl/konsultacje-projektu-decyzji-dla-3play-sp-z-oo-22471

Prezes UKE zamierza w decyzji ustalić warunki doprowadzenia przyłącza, odmówić zapewnienia możliwości budowy nowej instalacji wewnątrzbudynkowej oraz umorzyć postępowanie w zakresie legalizacji istniejącej sieci wnioskodawcy (przyłącza i instalacji światłowodowej).

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2016 r. przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej Megaustawa) wprost przewidują możliwość uzyskania decyzji dostępowej w zakresie ustalenia zasad korzystania z już istniejącej sieci. Warunkiem jest jednak spełnienie wszystkich przesłanek dostępowych określonych w art. 30 Megaustawy.

Podstawowym warunkiem możliwości wydania przez Prezesa UKE decyzji dostępowej jest uprzednie wystąpienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do właściciela/zarządcy nieruchomości z odpowiednim wnioskiem oraz brak podjęcia przez niego negocjacji lub brak zawarcia umowy w ciągu 30 dni. Do wniosku należy dołączyć projekt umowy, który podlegać będzie negocjacjom.

Wracając do konkretnej sprawy, przedsiębiorca telekomunikacyjny wybudował sieć telekomunikacyjną w budynku bez wcześniejszego zawarcia ważnej i skutecznej umowy z właścicielem nieruchomości. Operator prowadził z właścicielem negocjacje dotyczące uregulowania zaistniałego stanu faktycznego oraz możliwości budowy całkowicie nowej sieci (przyłącza i instalacji światłowodowej). Do pism przedsiębiorca kilka razy załączył projekt umowy dostępowej, który obejmował wyłącznie budowę całkowicie nowej infrastruktury. Następnie operator zwrócił się do Prezesa UKE o wydanie decyzji m. in. w zakresie legalizacji jego sieci.

W takim stanie Prezes UKE uznał, iż strony nie prowadziły rokowań dotyczących uregulowania zasad korzystania z istniejącej sieci, albowiem wnioskodawca nie przedstawił  właścicielowi projektu umowy legalizacyjnej. Prezes UKE uznał, iż nieistotne jest to, że z treści pism operatora wynika, iż wnosi o legalizację istniejącej sieci.

Jaki z tego płynie morał? Składając wnioski dostępowe do właścicieli nieruchomości dołączajcie projekty umów precyzyjnie określające przedmiot rokowań (budowa przyłącza, budowa instalacji wewnątrzbudynkowej, legalizacja istniejącej sieci, możliwość korzystania z istniejącego przyłącza/istniejącej instalacji wewnątrzbudynkowej). Tylko w takim przypadku Prezes UKE nie będzie kwestionował, że prowadziliście negocjacje w odpowiednim zakresie. Proszę również pamiętać, że złożenie wniosku do Prezesa UKE jest możliwe dopiero po upływie 30 dni od doręczenia właścicielowi wniosku wraz z odpowiednim projektem umowy – jeżeli do zawarcia umowy nie doszło w sposób polubowny.

Autorem tekstu jest  Tadeusz Caputa – aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa konkurencji i prawa konsumenckiego oraz zagadnieniami związanymi z umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępem do nieruchomości, służebnością przesyłu oraz uszkodzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*