Jak się zachować w przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej?
Gratulacje!
26 lipca, 2014
Czy SOKiK odrzuci pozew o uznanie klauzuli wzorca za niedozwoloną?
30 lipca, 2014

W jednym z ostatnich wpisów wyjaśnialiśmy jak się zachować i jak zgłaszać do właściwych organów ścigania dewastacje infrastruktury telekomunikacyjnej. Do uszkodzeń i dewastacji Waszych sieci może dochodzić nie tylko w przypadku kradzieży, ale również podczas wykonywania prac ziemnych, kiedy zniszczenie sieci jest efektem niezamierzonych działań np. innego przedsiębiorcy.

W przypadku uszkodzenia sieci, które nie jest przestępstwem, należy od pierwszych chwil mieć na względzie ewentualną konieczność wszczęcia postępowanie cywilnego przeciwko sprawcy szkody.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, tak samo jak w przypadku kradzieży infrastruktury trzeba zadbać o zgromadzenie dowodów na okoliczności zdarzenia. Należy sporządzić dokumentację fotograficzną, zebrać dane świadków zdarzenia, a przede wszystkim należy ustalić sprawcę uszkodzenia. Jeżeli sprawcy uszkodzenia będą na miejscu zdarzenia (np. wykonawcy robót ziemnych) należy sporządzić notatki i odebrać od nich oświadczenia o okolicznościach zdarzenia.

Zebranie dowodów jest niezwykle istotne. W postępowaniu cywilnym to na powodzie ciąży tzw. ciężar dowodu, czyli obowiązek wykazania przed sądem kto jest odpowiedzialny za uszkodzenie oraz w jakiej wysokości ponieśliście szkodę. W przypadku braku udowodnienia okoliczności zdarzenia i wysokości szkody- powództwo zostanie oddalone.

Udowodnienie wysokości szkody

W przypadku konieczności dochodzenia odszkodowania w postepowaniu sądowym istotne będzie udowodnienie przed sądem wysokości szkody. Nie będzie wystarczające wskazanie ile kosztowało naprawienie szkody samodzielnie przygotowanym kosztorysem (przy naprawie dokonanej własnymi siłami). Jako dowody na wysokość szkody zostaną uznane faktury, na podstawie których dokonaliście zapłaty za naprawę lub zakup nowych urządzeń. Jeżeli nie będziecie mogli przedstawić faktur, wysokość szkody można wykazać za pomocą opinii biegłego, co jednak zwiększy koszty postępowania.

Odpowiedzialność

Jeżeli za uszkodzenie odpowiada inny przedsiębiorca, to jego odpowiedzialność w większości przypadków będzie się opierała na tzw. zasadzie ryzyka. Oznacza to, że w ewentualnym procesie będziecie musieli udowodnić jedynie okoliczność, że doszło do uszkodzenia, że sprawcami uszkodzenia byli pracownicy przedsiębiorcy oraz wysokość poniesionej przez Was szkody. Nie będzie istotne wykazanie, czy działalność przedsiębiorstwa była prowadzona zgodnie z normami, oraz czy pracownicy wykonywali swoje obowiązki należycie. Musicie jednak pamiętać, że te same zasady będą dotyczyć Was, jeżeli to Wy uszkodzicie czyjąś infrastrukturę.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że istnieje możliwość dochodzenia naprawnienia szkody jednocześnie od sprawcy szkody i ubezpieczyciela (poprzez jego przypozwanie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*