Pamiętajcie o prawidłowym zgłoszeniu planów inwestycyjnych! Macie czas do 30 sierpnia.
11 sierpnia, 2017
Kary w postępowaniu administracyjnym- nowelizacja KPA
11 września, 2017

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi wydanym w dniu 8 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt: XIII Ga 531/17 Operator telekomunikacyjny nie jest obowiązany do ponownego rozpatrzenia reklamacji, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została udzielona reklamującemu.

Odpowiadając już na początku na tytułowe pytanie- reklamację musisz rozpatrzyć tylko raz, ale tylko wtedy gdy przedmiot kolejnej reklamacji pokrywa się z przedmiotem tej pierwszej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w reklamacji z dnia 1 września 2014 r. zgłosił swojemu dostawcy usług zastrzeżenia w zakresie naliczania opłaty za usługę przesyłu danych. Pomimo złożonej reklamacji abonent uiścił należność wynikającą z faktury VAT wystawionej przez operatora telekomunikacyjnego za świadczone usługi telekomunikacyjne.

W odpowiedzi na reklamację dostawca usług telekomunikacyjnych stwierdził, iż opłaty za transmisję danych zostały naliczone prawidłowo oraz odmówił uznania reklamacji, a tym samym skorygowania naliczonych opłat.

Następnie wobec negatywnej odpowiedzi na reklamację Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w dniu 15 września 2016 r. złożył ponowną reklamację przytaczając dodatkowe argumenty, mające świadczyć o niewłaściwym wyliczeniu opłat za transfer danych.

W związku z brakiem odpowiedzi na złożone pismo Powiatowy Urząd Pracy wezwał operatora telekomunikacyjnego do zwrotu uiszczonej kwoty z uwagi na uwzględnienie przez niego reklamacji, albowiem operator telekomunikacyjny nie zajął stanowiska w przewidzianym do tego terminie wynoszącym 30 dni co zgodnie z art. 106 ust. 1 i 2 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489) oznacza, iż dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.

W odpowiedzi na wezwanie do zwrotu opłaty operator odmówił zwrotu dokonanej wpłaty argumentując, iż nie ma obowiązku prowadzenia dalszej korespondencji w tej samej sprawie.

Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy w Łodzi doszedł do przekonania, iż w ustawie Prawo telekomunikacyjne nie przewidziano procedury odwoławczej związanej ze składaną reklamacją, co oznacza że całe postępowanie reklamacyjne prowadzone z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ogranicza się do złożenia reklamacji w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej, w której należy określić m.in. przedmiot reklamacji, reklamowany okres i okoliczności uzasadniające reklamację oraz do udzielenia odpowiedzi przez podmiot rozpatrujący reklamację, która powinna zawierać rozstrzygniecie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.

Zdaniem Sądu pismo operatora telekomunikacyjnego stanowiące odmowę uwzględnienia reklamacji kończyło postępowanie reklamacyjne zainicjowane przez PUP w Kaliszu. Złożenie przez abonenta kolejnego pisma w tej samej sprawie niezależnie od jego nazwy nie wywoływało skutków wynikających z przepisu art. 106 ust. 1 i 2 ustawy prawo telekomunikacyjne. Nie była to bowiem reklamacja w rozumieniu tego przepisu, a jedynie polemika z odpowiedzią na reklamację przedstawioną przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.

Brak odpowiedzi na to pismo nie stanowiło zatem milczącego uznania reklamacji ponieważ przepisy nie przewidują możliwości składania kolejnych reklamacji w tej samej sprawie. Odmienna interpretacja tych zapisów mogłaby prowadzić do absurdalnych sytuacji, kiedy abonent na każde niesatysfakcjonujące go pismo stanowiące odpowiedź na jego reklamację składałby kolejne reklamacje.

Podsumowując:
1. Na rozpatrzenie reklamacji klienta masz 30 dni. Jeżeli tego nie zrobisz- przyznajesz reklamującemu rację.

2. Kolejna reklamacja w tej samej sprawie powinna doczekać się odpowiedzi, ale brak reakcji nie może być uznany za uwzględnienie roszczenia klienta.

3. Każdą reklamację należy dokładnie przeanalizować (pod kątem reklamowanego okresu, podstaw żądania i roszczeń klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*