Ulga telekomunikacyjna a VAT – kolejna odsłona i jeszcze więcej niepewności dla ISP
Bezpieczeństwo i integralność sieci lub usług telekomunikacyjnych – nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych
1 lipca, 2020
CD Projekt – zamiast kolekcjonerki, pismo od syndyka… i co dalej?
14 lipca, 2020

O opodatkowaniu VAT-em zwrotu proporcjonalnie pomniejszonych ulg i wątpliwościach wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie C-295/17, pisaliśmy już na naszym blogu “wakacyjnie” rok temu w materiale – Ulga telekomunikacyjna a VAT – faktura czy nota księgowa. Wskazywaliśmy tam na możliwe, choć niepewne, konsekwencje tego wyroku dla polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.Teraz niestety przyszedł czas na drugą odsłonę.

Od wydania wyroku pojawiła się indywidualna interpretacja podatkowa, w której pomimo powołania się na ww. orzeczenie TSUE, Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, iż w dalszym ciągu roszczenie o zwrotu ulg nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (indywidualna interpretacja podatkowa z dnia 27 września 2019 r., sygn.: 0111-KDIB3-2.4012.547.2019.1.AZ). I wydawałoby się, że sprawa jest już jasna. Przynajmniej do 10 czerwca 2020 r. kiedy to w sprawie C-43/19 Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny wyrok.

W czerwcowym wyroku TSUE uznał, że:

Artykuł 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że kwoty otrzymane przez podmiot gospodarczy w przypadku przedterminowego rozwiązania z powodów leżących po stronie klienta umowy o świadczenie usług przewidującej przestrzeganie okresu lojalności [okresu związania umową] w zamian za przyznanie temu klientowi korzystnych warunków handlowych należy uznać za stanowiące wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu”.

Z powyższego wynika, iż TSUE uznał, iż roszczenie zbliżone do polskich ulg w telekomunikacji należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. Tym razem treść wyroku jest na tyle precyzyjna, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że polskie organy podatkowe zmienią swoją wykładnię przepisów i zaczną żądać opodatkowania ulg podatkiem VAT.

Dla pewności jak organy będą traktować podatników, każdy przedsiębiorca stosujący ulgi i nieodprowadzający z tego tytułu VAT powinien zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Możliwe jest również zwrócenie się do Ministra Finansów o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej w tak ważnej dla operatorów sprawie.

Orzecznictwo TSUE zmierza w kierunku bardzo szerokiego opodatkowania określonych kwot podatkiem VAT. W przyszłości może się okazać, że większość roszczeń odszkodowawczych, w tym z kar umownych będą opodatkowane podatkiem VAT. W chwili obecnej pozostaje czekać na nowe interpretacje podatkowe lub samodzielnie o nie wystąpić. W przypadku ewentualnej kontroli istnieje ryzyko naliczenia zaległego podatku wraz z odsetkami oraz wszczęcie postępowania karno-skarbowego.

Łukasz Bazański, Tadeusz Caputa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*