Dostęp do budynków w stanie deweloperskim- decyzja Prezesa UKE
9 sierpnia, 2018
Ankieta dotycząca dostępu do nieruchomości Lasów Państwowych
27 sierpnia, 2018

Większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych w swojej codziennej działalności stara się w jak największym zakresie respektować prawa konsumentów.  Jeśli już nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, to co najmniej wystrzegają się praktyk, które mogłyby zostać uznane przez Prezesa UOKiK za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W branży telekomunikacyjnej zdarzają się jednak przypadki, w których UOKiK musi ingerować. Warto zwrócić uwagę na ostatnie decyzje wydane przez Prezesa UOKiK oraz ostatnie wyroki w sprawach dotyczących ochrony konsumentów, gdyż powinno to pozwolić na uniknięcie powielania błędów popełnionych przez innych przedsiębiorców.

Wprowadzanie konsumentów błąd

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej jest przekazywanie konsumentom niewłaściwych informacji lub też informowanie konsumentów w niewłaściwy sposób. W ostatnim czasie Prezes UOKIK – z resztą słusznie – odniósł się do praktyki stosowanej w tym zakresie przez Nasza S.A. UOKiK wydał decyzję nr RŁO-9/2017 w dniu 24 lipca 2018 r. r., w której ukarał tą spółkę karą pieniężną w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.  UOKiK udowodnił spółce trzy praktyki, które naruszały zbiorowe interesy konsumentów.

Po pierwsze, stwierdzono, że handlowcy tej spółki kontaktowali się z osobami korzystającymi z usług innych przedsiębiorców z propozycją zawarcia umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, sugerując, że składana oferta i dokumenty przedkładane konsumentom dotyczą zmiany warunków umowy zawartej z dotychczasowym usługodawcą, podczas gdy w rzeczywistości dotyczyły zawarcia nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie.

Po drugie, ustalono, że spółka wprowadzała w błąd konsumentów co do wysokości miesięcznych opłat, gdyż sugerowała, że podawana w trakcie składania propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych kwota abonamentu obejmuje usługę pakietu minut, podczas gdy w rzeczywistości pakiet minut jest dodatkową, odpłatną usługą. W rzeczywistości podczas zawierania umowy informowano konsumentów o tym, że opłata abonamentowa obejmuje nielimitowane rozmowy, podczas gdy później okazywało się, że są one dodatkowo płatne.

Po trzecie, jak się okazało, przedsiębiorca obciążał konsumentów dodatkową płatnością za usługi w postaci usługi dodatkowej prezentacji numeru CLIP i wykazu połączeń w formie wydruku, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy, bez uzyskania wyraźnej zgody konsumenta. Wielu konsumentów dopiero z faktur wystawianych za świadczone usługi dowiadywało się, że mają płacić za usługi dodatkowe: prezentację numeru dzwoniącego, wydruk z wykazem połączeń i umorzenie ewentualnych zaległości w przypadku śmierci abonenta, gdyż handlowcy spółki zaznaczyli w umowie, że konsument wyraża zgodę na korzystanie z takich usług.

Warto wskazać, że w omawianej decyzji wprost zostało wskazane, że na możliwość przypisania spółce praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie wpływa w żadnym zakresie to, że  przy prezentowaniu oferty i zawieraniu umów z konsumentami spółka posłużyła się podmiotami trzecimi – partnerami handlowymi. Nie sposób pominąć zaś tego, że Nasza S.A. w stosowaniu omawianej praktyki nie jest odosobniona. Przykładowo, w dniu 30 lipca 2017 r. Prezes UOKiK poinformował o wszczęciu postępowania w podobnym przedmiocie wobec Nowej Telefonii. Szczegóły na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14582&news_page=1 Z kolei w czerwcu 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt XVII AmA 36/15, w którym oddalił odwołanie Polskiej Telefonii Stacjonarnej od decyzji stwierdzającej podobne naruszenia (decyzja nr RŁO-39/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.).

Stosowanie klauzul niedozwolonych

Równie często spotykanym błędem popełnianym przez przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej jest stosowanie klauzul niedozwolonych. Zwykle jest to skutkiem samodzielnego przygotowywania wzorców dokumentów stosowanych do obsługi konsumentów i brak konsultacji ich treści z prawnikiem. Konsekwencją uznania danego postanowienia wzorca dokumentu za niedozwolony jest nie tylko wprowadzenie zakazu jego stosowania, ale często także nałożenie kary pieniężnej.  Przykładowo tylko w decyzji z dnia 28 grudnia 2017 r. nr RŁO-9/2017 za klauzule niedozwolone prezes UOKiK nałożył na Nasza S.A. w sumie 175.767 zł kary.

Rejestr klauzul niedozwolonych jest dostępny pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php W rejestrze odnaleźć można szereg wpisów dotyczących usług telekomunikacyjnych. Rejestr w zasadzie stanowi zestawienie tych treści, które nie powinny się znaleźć we wzorcach, więc warto się z nim zapoznać. Oczywiście w przypadku wątpliwości co do tego czy dany zapis stanowi klauzulę niedozwoloną najlepiej skorzystać z porady profesjonalisty, np. radcy prawnego.

Autorem wpisu jest radca prawny Kamila Mizera. Posiada szeroką praktykę w doradztwie prawnym w ramach stałej obsługi przedsiębiorców, w tym w negocjowaniu kontraktów oraz opiniowaniu projektów umów i  uchwał, jak również w procesach sądowych. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych, sklepów internetowych oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w reprezentacji stron w postępowaniu o rozwód lub w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*