Dostęp do słupów Tauron Dystrybucja S.A.
Obniżenie stawki za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja
18 sierpnia, 2022
19 września – ważny termin na zgłoszenie planów inwestycyjnych
23 sierpnia, 2022

Pozostajemy w temacie dostępu do słupów Taurona. Nie wszystkim operatorom telekomunikacyjnym zależy tylko i wyłącznie na obniżonej stawce dzierżawy słupów. Są też tacy, którzy nie posiadają zawartych umów dostępowych i zależy im na zawarciu umowy, która będzie regulować warunki dostępu do podbudowy Taurona w sposób kompleksowy. Tak właśnie jest w przypadku kolejnej prowadzonej przez nas sprawy.

Greenlan Fiber sp. z o.o. sp. k. zwróciła się do Taurona z wnioskiem o zawarcie umowy ramowej. OSD co prawda wyraził zgodę na zawarcie kontraktu, ale postanowienia projektu umowy przedłożonego przez Tauron, zdecydowanie odbiegały od wytycznych decyzji ramowej UKE, między innymi w zakresie stawek za dostęp do słupów. Przypominam, że dnia 21 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKIK) postanowił wstrzymać wykonalność decyzji ramowej UKE, co daje Tauronowi prawo do odmowy zapewnienia dostępu do słupów na warunkach wynikających z tej decyzji, do czasu rozpoznania przez SOKIK odwołania tego OSD od „ramówki”.

W związku z tym, że Tauron wraca do starych praktyk, a zawarcie na etapie negocjacji umowy, której postanowienia będą zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i postanowieniami decyzji UKE nie jest możliwe, sprawa trafiła na biurko  Prezesa UKE. Co istotne, Greenlan Fiber sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu przed UKE oprócz dostępu do konkretnej podbudowy słupowej Taurona, ubiegała się także o uregulowanie przez ten organ ramowych warunków dostępu do słupów, które określałyby zasady współpracy tego przedsiębiorcy z OSD na przyszłość.

Niestety, Prezes UKE w projekcie decyzji odmówił uregulowania ogólnych warunków ramowych dostępu do infrastruktury Taurona, ograniczając się tym samym do uregulowania dostępu do konkretnych słupów, objętych wnioskiem. Organ ten wskazał, że:

Prezes UKE przyjmuje, że nie ma zatem podstaw do rozstrzygnięcia sporu między Operatorem a Udostępniającym w zakresie części Wniosku Operatora dotyczącego ukształtowania ogólnych, ramowych warunków Dostępu do infrastruktury technicznej pozostającej w zasobach Udostępniającego, gdyż jego przedmiotem nie jest konkretnie określona infrastruktura techniczna.

Innymi słowy, Greenlan Fiber sp. z o.o. sp. k. na mocy decyzji indywidualnej będzie mogła podwieszać się wyłącznie na konkretnych słupach, objętych postępowaniem UKE, z kolei w przypadku potrzeby zajęcia kolejnej podbudowy, będzie musiała ponownie rozpocząć procedurę uzyskania dostępu do słupów.

Zasada ta dotyczy niestety wszystkich przedsiębiorców branży. Jak wiadomo, procedurę uzyskania dostępu do słupów rozpoczyna wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy i wydanie warunków technicznych do konkretnego OSD. Z racji tego, że zawarcie kontraktów z Tauronem w taki sposób, aby treść umowy była zgodna z wytycznymi decyzji ramowej z  lutego 2021 r. na etapie negocjacji nie jest możliwe, każdorazowo koniecznym będzie skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez ten organ. Analogicznie należy postąpić w przypadku, w którym chcemy zmienić tylko niektóre postanowienia umowy, np. stawki dostępowe, na te, które przyjęło UKE – 1,73 zł w przypadku słupa nN i 2,75 zł w przypadku słupów SN. Pocieszającym jednak jest to, że UKE w postępowaniach o zmianę umów, jak i w postępowaniach w przedmiocie ustalenia warunków dostępu do konkretnych słupów, wzoruje się na postanowieniach decyzji ramowej z lutego 2021 r.

Zatem, zbierając najważniejsze informacje:

  • postępowanie przed UKE może dotyczyć wyłącznie konkretnych słupów – nie ma możliwości uregulowania przez ten organ ogólnych, ramowych warunków dostępu do podbudowy słupowej jakiegokolwiek OSD w przyszłości, w drodze decyzji;
  • zmiana obowiązującej umowy/zawarcie nowego kontraktu zgodnego z wytycznymi z „ramówki” nie jest możliwe na etapie negocjacji prowadzonych z Tauronem;
  • Tauron za każdym razem odmawia zmiany umowy, a w przypadku chęci jej zawarcia narzuca projekt umowy, który jest niezgodny z wytycznymi UKE, co powoduje, że sprawę należy poddać pod rozstrzygnięcie tego organu;
  • UKE, pomimo postanowienia SOKIKU ustala warunki dostępu do słupów Tauron w sposób przyjęty w decyzji ramowej.

Hanna Stojko- prawnik 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*