SOKiK wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UKE dla Tauron
Rejestrujesz znak towarowy? Uważaj na oszustów!
15 grudnia, 2021
Próbą ugodową nie przerwiesz biegu przedawnienia
7 lutego, 2022

Jak już informowaliśmy na blogu, decyzją z dnia 12 lutego 2021 r. o numerze DR.WIT.6082.5.2019.196 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej określił warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Decyzja ta podlegała natychmiastowemu wykonaniu, o czym stanowił punkt III tej decyzji.

Tauron Dystrybucja S.A. od omawianej decyzji wniosła odwołanie – postępowanie w tym przedmiocie jest w toku. Spółka zwróciła się także do Sądu o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił wstrzymać wykonalność decyzji. Z tego, co jest nam wiadomo, postanowienie nie zawiera uzasadnienia i nie jest zaskarżalne. Przypominamy, że ustawowe przesłanki wydania takiego rozstrzygnięcia to niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Na tą chwilę nie sposób jednoznacznie stwierdzić, jakie będą skutki powyższego rozstrzygnięcia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających ze słupów elektroenergetycznych omawianej Spółki bądź też mających zamiar przystąpienia do takiego korzystania. Ewa Groń, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja S.A. na pytanie TELKO.in, jakie konsekwencje dla ISP może mieć orzeczenie SOKiK odpowiedziała [cytujemy za TELKO.in[1]]:

„28 grudnia 2021r. Tauron Dystrybucja otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym Sąd postanowił wstrzymać wykonanie Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 12 lutego 2021 r. do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Spółka w tej chwili analizuje wpływ decyzji Sądu na współpracę z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi w zakresie ww. Decyzji Prezesa UKE”.

Aktualnie mamy już sygnały od Was o problemach w zakresie zawierania aneksów do umów, które miały wprowadzać do tych kontraktów niższe stawki, jak również o wstrzymaniu przez Tauron Dystrybucja S.A. realizacji umów ramowych, które zostały zawarte na warunkach określonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Naszym zdaniem, fakt wstrzymania wykonalności decyzji ramowej:

  1. nie powinien mieć wpływu na realizację już zawartych umów ramowych; kontrakty co do zasady obowiązują, o ile nie zawierają warunku w postaci uchylenia postanowień w przypadku wstrzymania wykonalności decyzji ramowej Prezesa UKE;
  2. nie powinien mieć wpływu na realizację aneksów regulujących obowiązek zapłaty niższej stawki (o ile w aneksach nie zawarto warunku w postaci uchylenia postanowień obniżających stawki w przypadku wstrzymania wykonalności decyzji ramowej Prezesa UKE);
  3. dla tych z przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie zdążyli zawrzeć aneksów obniżających stawki, oznacza konieczność poddania powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Prezesa UKE; wstrzymanie wykonalności decyzji ramowej nie zamyka drogi do rozpoznania sprawy indywidulanej przez Prezesa UKE;
  4. dla tych z przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie zdążyli zawrzeć umów ramowych, brak osiągnięcia porozumienia z Tauronem, oznacza konieczność poddania powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Prezesa UKE; tak jak w przypadku aneksów, wstrzymanie wykonalności decyzji ramowej nie zamyka drogi do rozpoznania sprawy indywidualnej przez Prezesa UKE.

Wszczęcie postępowania indywidulanego przed Prezesem UKE w sprawach zmiany obowiązującej umowy lub określenia warunków współpracy na przyszłość jest zależne od kilku czynników, między innymi od postawy spółki Tauron (z cytowanego wyżej komunikatu prasowego nie wynika w jakim zakresie spółka będzie respektowała zawarte dotychczas aneksy i umowy ramowe oraz na jakich zasadach będzie udostępniała słupy po doręczeniu jej postanowienia o wstrzymaniu wykonalności decyzji ramowej) oraz od prawidłowości prowadzonych negocjacji. Wszczęcie postępowania przed Prezesem UKE wymaga dopełnienia przez ISP kilku formalności.

Informujemy, że wstrzymanie wykonalności dotyczy wyłącznie decyzji wydanej dla Tauron. Decyzje wydane w spawie określenia warunków dostępu dla pozostałej czwórki są nadal wykonalne.

Kamila Mizera /radca prawny/       Ewelina Grabiec /radca prawny/

[1] https://www.telko.in/tauron-ugral-w-sokik-wstrzymanie-natychmiastowej-wykonalnosci-decyzji-uke-w-sprawie-slupow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*