Przypominamy o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
WAŻNE – przedłużenie terminu przekazywania danych do GUS
3 marca, 2020
Renesans formy dokumentowej i telekonferencji
16 marca, 2020

Został niewiele ponad miesiąc na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zarejestrowane w KRS do dnia 13 października 2019 roku, mają na przekazanie danych czas do 13 kwietnia 2020 roku. Szerzej o obowiązkach związanych z CRBR pisaliśmy już tutaj.

Przypominamy – kto jest objęty wnioskiem, jakie dane należy przekazać i w jaki sposób.

  1. Podmioty zobowiązane do przekazania danych

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podmiotami zobowiązanymi do przekazania danych są spółki prawa handlowego, z wyłączeniem spółek partnerskich. Zatem zobowiązana jest każda spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz niektóre akcyjne. Od 1 marca 2021 roku będzie to również prosta spółka akcyjna.

  1. Zakres danych

Do CRBR przekazywane są dwie kategorie danych: o samej spółce oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, szczegółowo wskazane w art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  1. Kto jest Beneficjentem Rzeczywistym?

Definicja zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest bardzo szeroka. Obejmuje wyłącznie osoby fizyczne (zatem spółka nigdy nie będzie beneficjentem rzeczywistym), sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze.

Definicja ta jest ogólna i zawiera dalsze dookreślenie okoliczności, które wprost decydują o uznaniu osoby za beneficjenta rzeczywistego. W przypadku osób prawnych (w tym spółek), beneficjentem rzeczywistym będzie m.in.:

– wspólnik spółki lub akcjonariusz, posiadający więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,

– osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki,

– osoba sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,  (np. wspólnicy

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych na podstawie procentowego udziału w spółce (np. w spółce komandytowej, gdzie udziały wspólników są równe nie jest możliwe wskazanie procentowego udziału w spółce, zatem beneficjentem będzie komplementariusz składający w imieniu spółki oświadczenia woli – chyba, że co innego będzie wynikać z umowy spółki).

Znane są przypadki spółek, w których wspólnikiem jest inna spółka, a jej wspólnikiem jeszcze inna spółka. Definicja dąży do wskazania imiennie, kto ostatecznie stoi za działaniami danej spółki i kto może uzyskiwać korzyści z decyzji, jakie dana spółka podejmuje.

  1. Jak i do kiedy należy przekazać dane?

Dane przekazuje się w postaci elektronicznej (nie można tego uczynić w formie papierowej!) za pośrednictwem strony https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ do dnia 13 kwietnia 2020 roku w przypadku spółek, które w dniu 13 października 2019 roku już były wpisane w KRS. Natomiast w przypadku spółek, których wpisanie do KRS nastąpiło od dnia 13 października 2019 roku, mają na to 7 dni od dnia ich wpisu do KRS.

Zgłoszenie muszą podpisać (elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP) wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki. Jeśli spółka przewiduje reprezentacje łączną, podpisanie zgłoszenia przez tylko jedną osobę będzie bezskuteczne, a samo zgłoszenie będzie traktowane jako niedokonane! Naraża to spółkę na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.

Ustalenie osób będących beneficjentami rzeczywistymi bywa problematyczne, szczególnie gdy wspólnikiem lub osobą reprezentującą jest inna spółka kapitałowa. Jeśli mają Państwo problem z ustaleniem, kto w Państwa spółce jest beneficjentem rzeczywistym i kogo należy zgłosić do CRBR, zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Anna Szura- prawnik 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*