Powraca sprawa wykreślania spółek cywilnych z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Usługodawca poczty elektronicznej może, ale nie musi udostępnić Kowalskiemu dane nadawcy wiadomości e-mail. Utrwala się nowa linia orzecznicza?
20 lutego, 2019
Kolejny pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym, czyli podsumowanie ostatnich zmian w KC i KSH
6 marca, 2019

Rynek telekomunikacyjny donosi o powrocie Urzędu Komunikacji Elektronicznej do planów przymusowego wykreślania spółek cywilnych wpisanych do prowadzonego przez Prezesa UKE rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (RPT). Zgodnie z wolą UKE, spółki cywilne widniejące do tej pory w RPT, jako przedsiębiorcy telekomunikacyjni miałyby zostać wykreślone, a na miejsce spółek cywilnych wpisani mieliby zostać ich wspólnicy.

Koncepcja UKE odpowiada prawu, ale przedsiębiorcy są jej niechętni

Zamiar uregulowania sytuacji prawnej spółek cywilnych w rejestrze Prezesa UKE w zasadzie nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem bo w istocie odpowiada obowiązującym przepisom prawa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jak również na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, a nie sama spółka cywilna, która jest jedynie umową i nie stanowi samoistnego podmiotu prawa.

Przypomnijmy, że już kilka lat temu UKE zamierzało uregulować sytuację prawną spółek cywilnych w RPT, ale spotkało się to ze sprzeciwem sporej grupy operatorów prowadzących właśnie w takiej formie działalność telekomunikacyjną. Podnoszono m.in., że nadanie nowych numerów w RPT dla wspólników spółek cywilnych sprawi problemy z dotychczas zawartymi umowami z bankami, a także instytucjami zarządzającymi środkami z budżetu UE. UKE odroczyło realizację swoich planów do bliżej nieokreślonej przyszłości, ale nowi przedsiębiorcy, zaczynający prowadzenie działalności w formie spółek cywilnych, byli odtąd wpisywani do RPT już wyłącznie jako wspólnicy spółek cywilnych. UKE powróciło do planów wykreślania z rejestru spółek cywilnych przy okazji grudniowej nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne.

A może spółka jawna w miejsce spółki cywilnej?

Zdajemy sobie sprawę, że wykreślenie jednego podmiotu działającego do tej pory, jako samodzielny operator i na jego miejsce wpisanie dwóch lub większej liczby wspólników może być z różnych względów kłopotliwe. Dlatego przedsiębiorcy szukają rozwiązania w jaki sposób zachować jednopodmiotową formę prowadzenia działalności gospodarczej, przy zachowaniu dotychczasowego numeru w RPT?

Jednym z rozwiązań jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Koncepcja przekształcenia nie wydaje się przedsięwzięciem, które miałoby przerosnąć wspólników spółki cywilnej zarówno pod względem formalności, jak również czasochłonności samej procedury.

Korzyści wynikające z zasady kontynuacji

Korzyści płynące z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną wiązać się mogą nie tylko z uregulowaniem w RPT formy prawnej prowadzonej działalności. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną nie powinno być przeszkód, aby zmiany w RPT polegały na wykreśleniu spółki cywilnej i wpisaniu na jej miejsce spółki jawnej, która zachowa wcześniej nadany numer. Oczywiście może to mieć miejsce jeśli procedura przekształcenia zostanie zakończona przed wykreśleniem z RPT spółki cywilnej i wpisaniem do niej jej wspólników.

Z przekształceniem spółki cywilnej wiąże się również zasada kontynuacji, czyli zachowania przez przekształconą spółkę jawną uprawnień, które przysługiwały spółce cywilnej, a w zasadzie jej wspólnikom. Zasada kontynuacji powoduje, że unikniemy konieczności kłopotliwego „przepisywania” umów ze spółki cywilnej na spółkę jawną, dotyczy to w szczególności umów z abonentami i nadawcami. Konieczne będzie jedynie odpowiednie poinformowanie zainteresowanych o zmianie formy prawnej prowadzenia działalności. W szczególności dotyczy to abonentów, którzy powinni być świadomi tego, że zmiana formy prawnej operatora nie uprawnia do bez kosztowego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Korzyścią płynącą z zasady kontynuacji jest również zachowanie dotychczasowych numerów NIP i REGON nadanych spółce cywilnej.

Spółka jawna bardziej oswojona dla organów

Z naszego doświadczenia wynika również, że organy państwowe są znacznie bardziej obeznane z formą prowadzenia działalności jaką jest spółka jawna. Inaczej mówiąc, w przypadku spółki jawnej nie powinny pojawiać się wątpliwości przy prowadzeniu postępowań administracyjnych, czy też podatkowych, kto ma być ich stroną, a następnie, kto ma być adresatem wydanej decyzji. W przypadku spółki cywilnej niejednokrotnie dochodziło do wadliwego prowadzenia postępowań z tego względu, że jako strona występowała spółka cywilna, zamiast każdego z jej wspólników.

Autorem wpisu jest Jarosław StraśSpecjalista z zakresu prawa handlowego i problematyki dotyczącej ochrony danych osobowych, a także obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa oraz realizacji przez nich projektów dotowanych ze środków UE. W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą prawną przedsiębiorców, w tym tworzeniem i restrukturyzacją firm. Prowadzi szkolenia i audyty dotyczące stosowania przepisów RODO oraz zarządzania systemem ochrony danych osobowych. Uczestnik konsultacji społecznych projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Posiada certyfikat kompetencji Inspektora Ochrony Danych (luty 2018).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*