Opodatkowanie obiektów przesyłowych będących budynkami- ważne orzeczenie TK
itB Legal na konferencji podsumowującej konsultacje społeczne w sprawie zmian przepisów o ochronie danych osobowych- wdrażamy RODO w ISP
17 stycznia, 2018
Legalizacja sieci telekomunikacyjnej w trybie art. 33 Megaustawy- ważny wyrok NSA
25 stycznia, 2018

13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok istotny dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zgodnie z jego treścią, elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli spełniają przesłanki budynku, nie mogą być przez organy podatkowe klasyfikowane jako budowle. Zmiana ta ma znaczenie na gruncie podatku od nieruchomości. W przypadku budowli podstawą opodatkowania jest wartość obiektu, zaś w przypadku budynku – wysokość podatku zależna jest od jego powierzchni. Istotne jest to dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w szczególności w przypadku drogich (skomplikowanych technicznie) konstrukcji o małej powierzchni.

Jaki obiekt przesyłowy może zostać uznany a budynek?

Przedmiotem wyroku Trybunału było ustalenie, czy stacje transformatorowe lub gazowe stacje redukcyjno – pomiarowe stanowią budynki czy budowle. Miało to ogromne znaczenie dla ustalenia podstawy opodatkowania. Zmiana klasyfikacji obiektu była szczególnie istotna, gdy wewnątrz znajdowały się drogie, specjalistyczne urządzenia, które znacznie podwyższały wartość całego obiektu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawem budowlanym, budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Nie możemy więc wszystkich obiektów uznać za budynki i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania. W każdym przypadku organ podatkowy powinien weryfikować klasyfikację danego obiektu w oparciu o dokumentację architektoniczno-budowlaną.  Tylko po ustaleniu, że dany obiekt spełnia przesłanki definicji budynku, w szczególności posiada fundament, możemy zmienić podstawę opodatkowania.

Jakie skutki dla przedsiębiorców?

Omawiane orzeczenie może mieć znaczenie również dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Aktualnie nie powinno budzić już wątpliwości, że takie obiekty jak stacje bazowe czy kontenery technologiczne posiadające fundamenty powinny być klasyfikowane jako budynek, a co za tym idzie kwota podatku powinna być niższa.

Poza oczywistym, że przedsiębiorcy mogą wskazać nową podstawę opodatkowania budynków w 2018 r., można starać się również o zwrot nadpłaconego podatku za lata poprzednie. Prawo podatkowe nie zmieniło się – to organy podatkowe dokonywały wykładni niezgodnej z Konstytucją. W związku z tym, każdy podmiot, który znając powszechne stanowisko gmin w tej sprawie przyjął, że dany obiekt jest budowlą, pomimo, że spełnia on przesłanki definicji budynku, jest uprawniony do żądania zwrotu nadpłaty podatku co do zasady za okres ostatnich pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 Ordynacji podatkowej). W wielu przypadkach jest to znaczna kwota, więc warto się o nią starać.

Zwrot nadpłaty wraz z odsetkami

Jeżeli podatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia publikacji wyroku, może on żądać również odsetek za cały okres od powstania nadpłaty. Jeśli złoży on wniosek po upływie 30 dni, to oprocentowanie będzie mu się należało do trzydziestego dnia od dnia publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (art. 78 § 5 Ordynacji podatkowej).

Autorką tekstu jest Aleksandra Hajduk, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. W Kancelarii itB Legal zajmuje się sprawami w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*