Odmrożenie terminów w sprawach dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej
COVID-owy ukłon w stronę beneficjentów POPC
30 kwietnia, 2020
Obowiązek raportowania danych do PIT
6 maja, 2020

W związku z pandemią SARS-CoV-2 (COVID-19) w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja specustawy regulującej kwestie związane z koronawirusem (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 374,  dalej Ustawa COVID). Od tego dnia zasadniczo zawieszono terminy procesowe i sądowe.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 i 8 Ustawy COVID:

  1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

  1. Bieg terminu:

1) na milczące załatwienie sprawy,

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1.

Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że na skutek jednej z nowelizacji Ustawy COVID, od dnia 18 kwietnia 2020 r. dodano do art. 15zzs ust. 12:

Przepisów ust. 1 i 8 nie stosuje się do postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Oznacza to, że we wszelkich sprawach związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną terminy sądowe i procesowe zostały „odmrożone” z dniem 18 kwietnia 2020 r. i biegną od tej daty w tradycyjny sposób. Przykładowo w sprawach dostępu do nieruchomości czy ustanowienia służebności przesyłu terminy procesowe, np. do wniesienia apelacji nie są wstrzymane.

Tadeusz Caputa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*