Odmrożenie terminów w sprawach dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej
COVID-owy ukłon w stronę beneficjentów POPC
30 kwietnia, 2020
Obowiązek raportowania danych do PIT
6 maja, 2020

W związku z pandemią SARS-CoV-2 (COVID-19) w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja specustawy regulującej kwestie związane z koronawirusem (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 374,  dalej Ustawa COVID). Od tego dnia zasadniczo zawieszono terminy procesowe i sądowe.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 i 8 Ustawy COVID:

  1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

  1. Bieg terminu:

1) na milczące załatwienie sprawy,

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1.

Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że na skutek jednej z nowelizacji Ustawy COVID, od dnia 18 kwietnia 2020 r. dodano do art. 15zzs ust. 12:

Przepisów ust. 1 i 8 nie stosuje się do postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Oznacza to, że we wszelkich sprawach związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną terminy sądowe i procesowe zostały „odmrożone” z dniem 18 kwietnia 2020 r. i biegną od tej daty w tradycyjny sposób. Przykładowo w sprawach dostępu do nieruchomości czy ustanowienia służebności przesyłu terminy procesowe, np. do wniesienia apelacji nie są wstrzymane.

Tadeusz Caputa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*