Odmrożenie terminów w sprawach dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej
5 maja, 2020
Nowe wpłaty na rzecz PISF, czyli NETFLIX tak jak kino i… operator telewizji kablowej
13 maja, 2020

Od 2020 r. na operatorach spoczywa nowy obowiązek – raportowanie danych do Punktu informacyjnego ds. telekomunikacji (PIT). Do tej pory operatorzy mogli przekazywać Prezesowi UKE dodatkowe dane dobrowolnie. Obowiązek złożenia danych do PIT został nałożony na wszystkich operatorów, podobnie jak obowiązek złożenia raportu do Systemu Informacyjnego o infrastrukturze szerokopasmowej – SIIS (są to odrębne obowiązki). Obowiązek raportowy został wprowadzony wraz z zeszłoroczną nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej Megaustawa). Szczegóły określone są w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego określono formularze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1618). 

Termin raportowania

Pierwszy obowiązkowy raport do PIT powinien być zgłoszony do dnia 31 marca 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku), przy czym zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), złożenie raportu do dnia 30 kwietnia 2020 r. miało nie rodzić negatywnych konsekwencji. W przypadku niezachowania kwietniowego terminu Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej jeżeli do naruszenia doszło bezpośrednio w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

W kolejnych latach konieczne będzie składanie nowych raportów do PIT (według danych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku), do 31 marca każdego roku. Zgodnie z Megaustawą, przekazane dane powinny być aktualizowane.

Rodzaj i forma przekazywania danych  

Dane należy przekazywać w formacie CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON lub w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF-8 wyłącznie w sposób elektroniczny – za pomocą systemu teleinformatycznego PIT, dostępnego pod adresem: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/strona-glowna/.

Do PIT należy przekazać dane inne niż te przekazywane do SIIS. Są to zatem informacje o:

  1. istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta obowiązkiem raportowania do SIIS, a także o kanałach technologicznych, określające:
  • ich lokalizację i przebieg,
  • rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
  • dane kontaktowe w sprawach dostępu,
  1. o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
  • lokalizację i rodzaj robót,
  • element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
  • przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
  • dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych.

Zasadniczo przez infrastrukturę techniczną, należy rozumieć każdy element infrastruktury lub sieci (nie tylko telekomunikacyjnej), który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej („nieaktywne” elementy). Kable nie są traktowane jako infrastruktura.

Dane do SIIS i PIT przekazywane są odrębnie. Część danych trzeba przekazać do SIIS, a część do PIT.

Konsekwencje naruszenia

W przypadku niezłożenia bądź nieterminowego złożenia raportu, Prezes UKE będzie mógł nałożyć na operatora karę pieniężną w wysokości do 3% przychodu osiągniętego w ubiegłym roku.

Tadeusz Caputa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*