Obalamy 6 popularnych mitów funkcjonujących w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym
Dostęp do dróg wewnętrznych barierą inwestycyjną?
23 kwietnia, 2024
Przełomowy wyrok – Sąd Apelacyjny potwierdził kompetencje Prezesa UKE do zmiany warunków dostępu do słupów, w tym oświetlenia drogowego, umieszczonych w pasach drogowych dróg publicznych
17 maja, 2024

W branży telekomunikacyjnej przyjęły się pewne praktyki oraz przekonania, które pomimo tego, że nie znajdują oparcia w przepisach prawa – funkcjonują – i nieraz potrafią wyprowadzić przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na manowce. Poniżej przedstawiamy sześć – naszym zdaniem najpopularniejszych mitów procesu inwestycyjnego w telekomunikacji – a także dlaczego lepiej włożyć je między bajki.

MIT 1: Umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej w kanalizacji kablowej oraz podwieszenie kabla na istniejącej podbudowie słupowej nie wymagają uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

Inwestycja w obrębie pasa drogowego zawsze pociąga za sobą konieczność uzyskania przed przedsiębiorcę telekomunikacyjnego decyzji lokalizacyjnej. Nie inaczej jest w przypadku podwieszenia kabla na istniejącej podbudowie słupowej czy latarniach oświetleniowych, a także przy zaciąganiu kabla do istniejącej kanalizacji kablowej.

W obydwu tych przypadkach musisz uzyskać odpowiednią decyzję lokalizacyjną, by uniknąć przykrych konsekwencji ich braku, takich jak wszczęcie przez organ postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa i przywróceniem pasa drogowego do stanu sprzed nielegalnego zajęcia, czyli widmo rozbiórki infrastruktury, umieszczonej w pasie drogowym drogi publicznej bez decyzji lokalizacyjnej.

MIT 2: Słup jest elementem przyłącza telekomunikacyjnego

Słup, a mówiąc dokładniej „podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych” nie jest elementem przyłącza telekomunikacyjnego, a przy jego budowie należy dochować odrębnych procedur.

Zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego, przyłącze telekomunikacyjne to:

  • odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym,
  • system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej

– umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

MIT 3: Mikrokanalizacja światłowodowa to telekomunikacyjna linia kablowa

Pojęcie „mikrokanalizacji światłowodowej”, czyli zespołu podziemnych mikrorur służących do prowadzenia kabli lub mikrokabli światłowodowych zostało wprowadzone w obowiązujących od dnia 1 czerwca 2023 r. przepisach Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zgodnie z przywołanymi przepisami, mikrokanalizacja światłowodowa jest niczym innym jak kanalizacją kablową. Pod żadnym pozorem nie można utożsamiać tego terminu z pojęciem „telekomunikacyjnej linii kablowej”.

MIT 4: Na naradzie koordynacyjnej uzyskuje się uzgodnienie

Termin „uzgodnienie przebiegu sieci” został usunięty z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2016 r. i zastąpiony pojęciem „koordynacji”. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia, ale tylko na obszarach miast oraz pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zawartej zabudowy obszarów wiejskich, koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

Po złożeniu wniosku o koordynację prac uczestnikom przekazywane są kopie planu sytuacyjnego inwestycji. Następnie sporządzany jest protokół z narady. Ustalenia są ważne tak długo, dopóki nie nastąpią zmiany w okolicznościach faktycznych i prawnych, jakie istniały w dniu narady koordynacyjnej na skutek zgłoszenia budowy tej sieci.

MIT: 5: Na dostęp do słupów oświetleniowych wydaje się wyłącznie decyzję lokalizacyjną

Właścicielami słupów oświetleniowych, oprócz operatorów elektroenergetycznych, mogą być również jednostki samorządu terytorialnego (gminy) lub spółki komunalne. Co do zasady, na właścicielach słupów oświetleniowych ciąży obowiązek udostępniania ich przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

Dostęp do słupów oświetleniowych uzyskuje się poprzez podpisanie z operatorem sieci umowy o dostępie.

Nie wystarczy zatem uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.

MIT 6: Linie napowietrzne podwieszone na słupach elektroenergetycznych nie wymagają inwentaryzacji powykonawczej

Inwentaryzacja powykonawcza jest jedną z czynności geodezyjnych wymaganych przy budowie sieci telekomunikacyjnej. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stanowi udokumentowanie geodezyjne procesu budowy oraz jego rezultatu.

W branży telekomunikacyjnej funkcjonuje błędne przekonanie, że skoro budowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, to nie wymaga ona również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przepisy ustawy prawo budowlane mówią co innego, bowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz inne obiekty m.in. kanalizacja kablowa, przyłącza oraz telekomunikacyjne linie kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Fakt, że linia jest nadziemna nie zwalnia z tego obowiązku.

Dałeś się wciągnąć w karuzelę mitów? Przytłacza Cię walka z urzędami? Nie daj się, napisz do nas na: sekretariat@itblegal.pl

Szymon Rakoczy

Aplikant radcowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*