Nowelizacja Megaustawy ogłoszona w Dzienniku Ustaw- co i kiedy wchodzi w życie?
Budowa sieci w budynkach deweloperskich po zmianach Megaustawy – sieć jako część składowa budynku
19 września, 2019
itB Legal na Konferencji KIKE & Zjazd MiŚOT-zapraszamy
15 listopada, 2019

Stało się – w dniu 24 września 2019 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszona została Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, że zmiany, które częściowo opisywaliśmy na naszym blogu, w niedługim czasie staną się faktem. Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie nowelizującej, większość zmian wejdzie w życie już po 30 dniach od ogłoszenia, a więc 25 października bieżącego roku. Niektóre zmiany zaczną jednak obowiązywać nieco później – po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia (25 grudnia 2019 roku) czy też od dnia 1 stycznia 2021 roku lub 1 stycznia 2022 roku.

Co zmieni się od 25 października 2019 roku?

Lwia część zmian wejdzie w życie już za niespełna miesiąc.

Najważniejsze z nich to.:

 • zasady uzyskiwania dostępu do nieruchomości w trybie art. 30 Megaustawy – niezbędne będzie wskazanie we wniosku o wydanie decyzji dostępowej numeru księgi wieczystej nieruchomości, a także załączenie potwierdzenia nadania listem poleconym wniosku o podjęcie negocjacji do właściciela lub zarządcy nieruchomości, dokumentów z przeprowadzonych negocjacji oraz projektu umowy dostępowej z zaznaczeniem rozbieżności. Co więcej, Prezes UKE przy badaniu, czy dany ISP spełnił warunki pozwalające na ubieganie się o uzyskanie dostępu do nieruchomości i budynków, będzie musiał kierować się potrzebą jak najefektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomości, co może utrudnić operatorom możliwość realizacji własnej sieci wewnątrzbudynkowej w sytuacji, gdy inny przedsiębiorca świadczy już usługi w budynku. Zgodnie z przepisami przejściowymi, do postępowań niezakończonych przed 25 października 2019 roku, zastosowanie będą miały przepisy w nowym brzmieniu.
 • utrudnienie legalizacji istniejącej sieci – Prezes UKE nie będzie mógł wydać decyzji legalizacyjnej, jeżeli sieć została zrealizowana zawarcia umowy lub wbrew woli czy wiedzy właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Z uwagi na to, że w przypadku spraw niezakończonych przed 25 października 2019 roku należy stosować „nowe” przepisy, Prezes UKE nie będzie mógł wydać decyzji zastępującej umowę stron, jeśli stwierdzi, że sieć została zrealizowana bez umowy lub wbrew woli czy wiedzy dysponenta nieruchomości i budynków – oznacza to, że część spraw prowadzonych przed Prezesem UKE zostanie zakończona fiaskiem ISP.
 • bardziej przejrzyste zasady następstwa prawnego w przypadku zawarcia umowy dostępowej lub wydania decyzji zastępującej tę umowę przez Prezesa UKE – doprecyzowano, że w razie zmiany lub utraty zarządcy nieruchomości, jego następcą prawnym będzie inny zarządca, a w razie jego braku – właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
 • instalacja wewnątrzbudynkowa realizowana w budynkach deweloperskich stanie się częścią składową nieruchomości – o konsekwencjach tego zapisu pisaliśmy tutaj.
 • obniżeniu ulegną opłaty za zajęcie pasa drogowego – o tym, jak zmienią się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, wskazywaliśmy tutaj. Przypominamy, że po wejściu nowelizacji w życie organy uchwałodawcze samorządów będą miały trzy miesiące na dostosowanie swoich uchwał do wprowadzonych zmian.
 • wprowadzona zostanie nowa kara – Prezes UKE będzie nakładał kary na podmiot, który nie będzie wykonywał obowiązku zapewnienia dostępu do nieruchomości z przyczyn leżących po jego stronie.
 • zmiany w prawie budowlanym – zgłoszeniu  będą podlegały poszczególne elementy sieci telekomunikacyjnej, a nie cała sieć – zastrzegamy jednak, że w dalszym ciągu realizacja niektórych elementów sieci, takich jak np. linia kablowa, będzie możliwa bez zgłoszenia. Zmianie ulegną zasady budowy własnych słupów. W przypadku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, ale jeszcze niezakończonych, zastosowanie znajdą przepisy prawa budowlanego w nowym brzmieniu.

Zmiany od 25 grudnia 2019 roku

Część zmian zostanie wprowadzona trzy miesiące później – 25 grudnia 2019 roku:

 • zasady udostępniania regulaminu świadczenia usług przez operatora ­–  zgodnie ze zmianami, operator będzie obowiązany udostępnić treść regulaminu abonentowi na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez abonenta spośród oferowanych przez dostawcę usług.
 • zmiany w zakresie podawania do publicznej wiadomości cennika – każdy dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjny będzie obowiązany podać cennik na stronie internetowej oraz dostarczać go nieodpłatnie abonentowi, z którym zawarto umowę, najpóźniej wraz z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także na każde jego żądanie.

Zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Część zmian wejdzie dopiero za ponad rok od wejścia w życie ustawy:

 • utworzenie Funduszu Szerokopasmowego – jest to państwowy fundusz celowy, środki na nim zgromadzone będą przekazywane m.in. na działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych. Będą one pochodziły m.in. z kar nakładanych przez Prezesa UKE.
 • niedotrzymywanie dopuszczalnych poziomów PEM będzie przestępstwem – jeśli jakiś przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie naruszał określone przez właściwego ministra w formie rozporządzenia normy emisji PEM, będzie on podlegał karze grzywny.

Zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Ostatnie zmiany wprowadzone przez nowelizację Megaustawy wejdą w życie dopiero z początkiem 2022 roku – dotyczą one zmiany sposobu raportowania do SIIS – zarówno w zakresie rodzaju przekazywanych danych, podmiotów obowiązanych do ich przekazania, jak i terminu ich przekazania.

Rozszerzony zostanie obowiązek raportowania do SIIS – Prezesowi UKE będą przekazywane także informacje o przebiegu światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dane do SIIS będą przekazywane dwa razy w roku:

 • do dnia 31 sierpnia danego roku (za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku),
 • do dnia 28 lutego danego roku (za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia poprzedniego roku).

Patrycja Cegiełka

Aplikant radcowski 

6 Comments

 1. specus pisze:

  Sądząc ze sposobu ułożenia treści w powyższym wpisie siis 2x w roku wchodzi w życie od 01.01.2022 roku
  czy to prawda ?

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Przepisy przejściowe w Megaustawie w tym zakresie są dość nieprecyzyjne. Wydaje się jednak, że należy przyjąć, iż obowiązek raportowania do SIIS w nowym kształcie wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2022 roku.

 2. mk pisze:

  Czy w rozumowaniu nowej ustawy mikrokanalizacja jest kanalizacją czy telekomunikacyjną linią kablową ?

 3. Marta pisze:

  A co w przypadku gdy pozwolenie na budowę zostało wydane przed wejściem w życie ustawy? Czy w tej sytuację mogę jako inwestor zawrzeć umowę z operatorem na założenie sieci?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*