Wyłączenie spod opodatkowania kabli telko na słupach OSD – ważna nowelizacja prawa budowlanego
23 grudnia, 2020
Pierwsza “decyzja” Prezesa UKE na dostęp do latarni oświetleniowych
15 stycznia, 2021

Jak informowaliśmy we wcześniejszych wpisach, we wrześniu weszła w życie dość spora nowelizacja prawa budowlanego. Zmieniła ona m.in. zasady dotyczące legalizacji samowoli budowlanej – zostały one ujednolicone i nieco zmienione.

Samowola budowlana przed nowelizacją

Przedsiębiorcy, którzy zetknęli się z koniecznością legalizacji budowy czy obiektów budowlanych powstałych bez wymaganego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, wiedzą, że załatwienie tej sprawy rzadko należało do prostych. Do tej pory, prawo budowlane przewidywało trzy odrębne procedury, dotyczące legalizacji samowoli budowlanej:

  • związanej z budową obiektu budowlanego bez wydanego pozwolenia bądź pomimo braku zgłoszenia bądź wniesienia sprzeciwu – tylko we wskazanych w tym przepisie przypadkach (np. przy budowie sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych),
  • związanej z budową obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia bądź w przypadku wniesienia sprzeciwu – w pozostałych sytuacjach, niewymienionych w przepisie, o którym mowa wyżej.

Procedury te były do siebie dość zbliżone (podobne), dlatego zdecydowano się na ich ujednolicenie i stworzenie wspólnej procedury.

Upraszczając: do tej pory decyzję o podjęciu legalizacji samowoli budowlanej, podejmował organ, który miał prawo wstrzymać budowę a następnie zobowiązać inwestora do przedłożenia dokumentów, mających umożliwić legalizację.

Co ważne, znacznym zmianom uległ proces legalizacji budowy, natomiast regulacja dotycząca legalizacji robót budowlanych pozostała w zasadzie niezmieniona.

Organ poinformuje o możliwości legalizacji

Od teraz to inwestor ma decydować o legalizacji samowoli budowlanej i aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Po zmianach, organ będzie nakazywał inwestorowi postanowieniem wstrzymanie budowy obiektu budowlanego lub jego części, informując go jednocześnie o możliwości złożenia wniosku o legalizację. Oznacza to, że to inwestor będzie musiał wystąpić z inicjatywą mającą na celu zalegalizowanie trwającej lub zakończonej już budowy – organ nie będzie uprawniony do legalizacji samowoli budowlanej w razie braku złożenia wniosku w tym zakresie przez inwestora.

Wniosek o legalizację inwestor będzie mógł wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia dot. wstrzymania robót, a w przypadku wniesienia zażalenia – w terminie 30 dni od dnia, w którym postanowienie to stało się ostateczne. Brak złożenia wniosku o legalizację bądź jego cofnięcie będzie skutkowało wydaniem decyzji nakazującej rozbiórkę.

Obowiązek przedłożenia odpowiednich dokumentów przez inwestora

Po wniesieniu przez inwestora wniosku o legalizację infrastruktury, organ wyznaczy mu termin na przedłożenie dokumentów legalizacyjnych – termin ten nie może być krótszy niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia, zobowiązującego inwestora do ich przedłożenia. Dokumenty te mogą się różnić w zależności od tego, jaki obiekt budowlany był budowany. Przykładowo, obowiązkiem inwestora będzie uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia dotyczącego zgodności budowy z postanowieniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego bądź decyzji o warunkach zabudowy od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W przypadku braku zgłoszenia, konieczne będzie także przedłożenie projektu zagospodarowania działki bądź terenu.

Po przedłożeniu tych dokumentów, organ sprawdzi ich kompletność a także zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy prawo budowlane – w przypadku zakończonej budowy, badana będzie jej zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili jej zakończenia. W razie stwierdzenia przez organ, że dokumenty zawierają nieprawidłowości, wezwie on inwestora do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

Legalizacja budowy

W przypadku stwierdzenia przez organ, że brak jest nieprawidłowości lub w razie usunięcia nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniem, organ wyda postanowienie dotyczące ustalenia opłaty legalizacyjnej. Dopiero po jej uiszczeniu, organ zatwierdzi projekt budowlany bądź projekt zagospodarowania działki lub terenu i zezwoli na wznowienie robót, jeśli nie została ona zakończona. Co istotne, decyzja w tym zakresie będzie mogła być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, o ile ocena ta była wymagana.

Wysokość opłaty legalizacyjnej

Regulacja dotycząca wysokości opłat i sposobu jej ustalenia w zasadzie nie uległa zmianie – nadal opłata ta będzie wynosiła 5.000,00 zł, 2.500,00 zł (w przypadku braku zgłoszenia bądź wniesienia sprzeciwu) albo pięćdziesięciokrotność kary nakładanej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli (stawkę 500,00 zł mnoży się przez współczynnik kategorii obiektu budowlanego i jego wielkości oraz określa się jej pięćdziesięciokrotność) – ta ostatnia, najwyższa opłata nie będzie jednak dotyczyła obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Co ciekawe, nie wiadomo jak wysoka jest kara w przypadku budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych bez zgłoszenia – w przepisie omyłkowo nie wskazano wysokości kary. Nie można jednak domniemywać z tego faktu, że w takiej sytuacji kara nie będzie wymierzana.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Nowelizacja przewiduje również procedurę tzw. uproszczonego postępowania legalizacyjnego w przypadku, w którym od zakończenia „nielegalnej” budowy upłynęło co najmniej 20 lat. W takim przypadku, organ będzie prowadził postępowanie legalizacyjne bez zgłoszenia żądania przez właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego. Co istotne, nie będzie badana zgodność budowli z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowanie

Powyższe zmiany na pewno przyczyniły się do ujednolicenia zasad legalizacji samowoli budowlanej, nałożyły jednak dodatkowe obowiązki na inwestorów – muszą oni pamiętać o terminowym wniesieniu wniosku o legalizację obiektu budowlanego – w przeciwnym razie, organ wyda nakaz jego rozbiórki.

Patrycja Cegiełka

Aplikant radcowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*