Kiedy dostęp do słupów na nowych warunkach?
Znamy ramowe warunki dostępu do podbudowy słupowej
22 lutego, 2021
Jak zacząć płacić 1,73 zł za dostęp do słupa niskiego napięcia?
3 marca, 2021

W ostatnich dniach informowaliśmy na blogu o zakończeniu przez Prezesa UKE postępowań dotyczących określenia ramowych warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA Operator S.A., innogy Stoen Operator sp. z o.o., ENEA Operator sp. z o.o. i PGE Dystrybucja S.A. Dziś treść decyzji została opublikowana na stronie internetowej BIP UKE, więc możecie zapoznać się z ich treścią.

Wspominaliśmy ostatnio, że decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Musicie mieć jednak świadomość, że nie oznacza to, że od dzisiaj możecie domagać się zapewnienia dostępu do podbudowy słupowej na nowych warunkach.

Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że nowe warunki musi stosować jedynie tzw. „wielka piątka”, czyli jedynie operatorzy elektroenergetyczni, których wymieniamy wprost na wstępie niniejszego wpisu. Decyzja nie została wydana np. wobec Polskich Sieci Energetycznych S.A., a ich słupy – choć w mniejszym zakresie – również są wykorzystywane do podwieszania światłowodów.

Po drugie, istotne jest to, że operatorzy mają zapewnić gotowość do udostępniania słupów na nowych warunkach w terminie 90 dni od doręczenia im decyzji. Do czasu wdrożenia tych nowych warunków, obowiązują dotychczasowe zasady. Nie wydaje się, aby branży elektroenergetycznej zależało na tym, aby szybko zacząć stosować nowe zasady, w tym nowe stawki opłat. Realnie trzeba się spodziewać dostępu na nowych warunkach dopiero za ok. 3 miesiące. Oczywiście, pod warunkiem, że do tego czasu nie zostanie wstrzymana wykonalność decyzji, o co z całą pewnością „wielka piątka” będzie się ubiegać.

Prezes UKE w uzasadnieniu decyzji o odroczeniu wdrożenia nowych wskazał: „Wprowadzenie okresu przejściowego nie oznacza jednak prostego przesunięcia w czasie obowiązywania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Z chwilą doręczenia decyzji […] Operator powinien przystąpić do wdrażania jej postanowień, a zwłaszcza powinien dążyć do wdrażania w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa procedur określonych w załączniku nr 1 do decyzji tak, aby wnioski PT o zapewnienie dostępu do Słupów elektroenergetycznych były obsługiwane zgodnie z postanowieniami decyzji najpóźniej z upływem okresu przejściowego. W tym celu, […] Operator powinien zapewnić, że Umowa Ramowa negocjowana w okresie przejściowym (w odpowiedzi na wnioski PT o zapewnienie dostępu do Słupów elektroenergetycznych składane w tym okresie) będzie zawierała postanowienia nie gorsze niż postanowienia zawarte w Warunkach Dostępu, określonych w załączniku nr 1 do decyzji. Prezes UKE ma na uwadze, że negocjacje Umowy Ramowej prowadzone w okresie przejściowym są procesem długotrwałym i w myśl postanowień decyzji (pkt II sentencji decyzji), nie odnosi się do nich wprost obowiązek stosowania procedur określonych w Warunkach Dostępu. Zatem należy zaznaczyć, że Umowa Ramowa negocjowana w okresie przejściowym powinna zawierać postanowienia odpowiadające minimalnym wymaganiom ustalonym w Warunkach Dostępu określonych w załączniku nr 1 do decyzji, a jej zawarcie powinno następować najpóźniej z upływem okresu przejściowego”.

Co wynika z tych spostrzeżeń? Nie do końca wiadomo. Organ, z jednej strony podnosi, że odroczenie obowiązywania nowych warunków dostępu nie oznacza, że od teraz operatorzy elektroenergetyczni mogą zawierać umowy na gorszych warunkach niż określone w nowych decyzjach. Z drugiej zaś strony, Organ zdaje się przyzwalać branży elektroenergetycznej na przeciągnie negocjowania nowych umów do czasu upływu okresu przejściowego, choć – jak wiadomo – termin na prowadzenie negocjacji i zawarcie umowy jest uregulowany ustawowo i nie wynosi 90 dni… Ile zatem na dostęp do słupów będą czekali przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy teraz wystąpią o zawarcie nowych umów o dostępie albo zrobili to w ostatnim czasie i nie doszło jeszcze do zawarcia odpowiednich umów? Czas pokaże.

Po trzecie, należy mieć świadomość, że decyzje nie ingerują automatycznie w już zawarte umowy. Jeśli zatem macie już zawarte umowy o współkorzystanie ze słupów i chcielibyście je zastąpić nowymi warunkami, to będzie musieli podjąć odpowiednią aktywność, inicjując odpowiednie negocjacje z właścicielami słupów. itB Legal może udzielić Wam w tym zakresie odpowiedniego wsparcia prawnego.

Kamila Mizera – radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*