Jeszcze więcej obowiązków sprawozdawczych… SIDUSIS
Wzorzec umowy na Internet dla obywateli Ukrainy
22 kwietnia, 2022
SIDUSIS – plany inwestycyjne do ujawnienia?
20 lipca, 2022

Niedawno na łamach ISPortal  opowiadaliśmy o tym, co od stycznia 2023 roku ma się zmienić w obowiązkach sprawozdawczych. Okazuje się, że rządzący szykują jeszcze jedną zmianę obowiązków sprawozdawczych.

1 lipca 2022 r. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (WRUiST) wprowadzającej tzw. SIDUSIS (System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361400/katalog/12890408#12890408.

Czym zatem ma być SIDUSIS, czemu ma służyć i jakie dane będą do niego sprawozdawane?

Według projektu ustawy, SIDUSIS ma być nowym (kolejnym) systemem prowadzonym tym razem przez ministra właściwego ds. informatyzacji, do sprawozdawania przez m.in. przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji o punktach adresowych, w których:

 • możliwe jest świadczenie usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, oraz
 • planowane jest zapewnienie możliwości świadczenia tej usługi w ciągu 3 lat w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych (w skrócie: plany inwestycyjne).

Jest to zakres informacji dotychczas sprawozdawany do SIIS i który miał być od przyszłego roku sprawozdawany do PIT (łącznie z planami inwestycyjnymi). Według zapowiedzi KPRM na spotkaniu 15 lipca, zakres tych informacji zostanie wyłączony z art. 29 WRUiST (tzw. obowiązek SIIS) i zostanie przeniesiony do art. 29k WRUiST (tzw. nowy obowiązek SIDUSIS). Co ważne – SIDUSIS będzie nowym obowiązkiem odrębnym od SIIS (a od przyszłego roku – PIT, zamiast SIIS). Przekazanie danych w jednym systemie nie będzie zwalniać przedsiębiorcy z obowiązku przekazania danych do drugiego systemu.

Pierwotnie KPRM oczekiwał, że informacje o punktach adresowych będą aktualizowane co tydzień (bądź co tydzień przedsiębiorca będzie oświadczać, że dane są aktualne), a w odniesieniu do planów inwestycyjnych – co miesiąc. Na spotkaniu przedstawiciele KPRM zapowiedzieli, że są skłonni rozważyć wydłużenie pierwszego z tych terminów do miesiąca, o ile branża dobrze uzasadni dlaczego tygodniowy termin jest za krótki i jakie wiązałyby się z nim koszty.

Oczywiście jak to bywa przy obowiązkach sprawozdawczych, również i przy SIDUSIS przekazanie nieprawdziwych danych będzie mogło się wiązać z odpowiedzialnością administracyjnoprawną. Jeśli obywatel, którego punkt adresowy został wskazany jako możliwy do rozpoczęcia świadczenia usług, dostanie od operatora odmowę ich świadczenia, to minister (prowadzący system) będzie mógł zażądać od operatora wyjaśnień i wskazania przyczyn, dla których operator nie może świadczyć usług pomimo ujęcia tego punktu adresowego w SIDUSIS (wszak może to oznaczać, że obowiązek w SIDUSIS został wykonany nieprawidłowo!). O tyle dobrze, że projektodawca odszedł od pomysłu składania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Projektowany art 29l ust. 7 zostanie usunięty z projektu.

Bardzo kontrowersyjny jest pomysł ujawniania planów inwestycyjnych. Jednym z założeń SIDUSIS jest to, aby obywatele mieli dostęp do informacji o tym, kiedy mogą spodziewać się objęcia zasięgiem stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej. Z tego powodu KPRM oczekuje sprawozdawania planów inwestycyjnych na kolejne 3 lata, które miałyby być jawne. Rzecz w tym, że takie dane ujawniają plany rozwoju przedsiębiorstwa, a to stanowi prawnie chronioną informację (tajemnicę przedsiębiorstwa). KPRM wyjaśnił, że informacje w tym zakresie będą także podstawą do wyznaczania obszaru białych plam.

Skąd w ogóle pomysł stworzenia SIDUSIS? Otóż okazuje się, że obywatele (zdaniem KPRM) nie mają wiedzy o tym, kto w ich okolicy dostarcza Internet i do kogo mogą się zwrócić aby zgłosić zapotrzebowanie na usługę. Podobno obywatele nie rozumieją, dlaczego nie mogą zostać przyłączeni do stacjonarnej sieci pomimo, że tuż przed ich domem przebiega kabel światłowodowy. Podobno nie tylko obywatele nie mają takiej wiedzy, ale podobnież i samorządy nie wiedzą, kto w ich jednostce samorządu terytorialnego realizuje sieć telekomunikacyjną. SIDUSIS ma być remedium na tę niewiedzę. Za pomocą SIDUSIS obywatele i samorządy będą mogli łatwo sprawdzić, kto objął ich punkty adresowe zasięgiem sieci. Ba, system ma nawet umożliwiać automatyczne wysłanie do przedsiębiorcy informacji o zapotrzebowaniu na usługę.

Niewiele ponad 2 tygodnie po opublikowaniu projektu ustawy, w piątek 15 lipca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie ws. rzeczonego projektu nowelizacji.  Na spotkaniu wszelkie argumenty o braku racjonalności wprowadzania nowego systemu i rozdrabniania obowiązków sprawozdawczych zostały przez przedstawicieli KPRM odrzucone. Regulacje dot. SIDUSIS będą procedowane i ten obowiązek najpewniej powstanie (pytanie tylko, w jakim kształcie).

Już we wtorek- 19 lipca projekt ma być rozpatrywany przez Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Anna Szura – aplikant radcowski

2 Comments

 1. taki sobie ludek pisze:

  jeśli mamy do sidusis zaraportować w styczniu dane za grudzień ( jeśli dobrze rozumiem ze stanem na 31 grudnia)
  to zgodnie z KPA Art. 220 przestajemy mieć obowiązek raportowania tej części danych w siis
  bowiem wszystkie te dane znajdą się już w systemie sidusis a tym samym

  KPA Art. 220
  § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

  ( i tu do wyboru)

  b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

  lub

  c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Rozróżnienie jest w źródle obowiązku:
   1) 220 KPA dotyczy sytuacji incydentalnego żądania oświadczenia albo zaświadczenia przez organ w toku postępowania administracyjnego. Źródłem obowiązku jest żądanie organu (najpewniej w formie wezwania do przedłożenia dokumentu albo podobnego), na przykład na podstawie art. 6 prawa telekomunikacyjnego.
   2) SIDUSIS jest cyklicznym obowiązkiem, ciążącym na ISP ex lege. Sam przepis dot. SIDUSIS jest źródłem obowiązku przedsiębiorcy bez osobnego wzywania go do przedłożenia danych.

   Podoba mi się tok rozumowania, ale jest za łatwy do zwalczenia. Na tej samej podstawie można by powiedzieć, że ISP jest zwolniony z obowiązku raportowania do SIISa infrastruktury wybudowanej w ramach POPC, bo przecież te dane są w SIMBA. Nie wierzę żeby UKE to kupił, a SOKIK klepnął.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*