XVIII Konferencja KIKE – dziękujemy!
31 maja, 2016
XVIII Konferencja KIKE naszym okiem :)
8 czerwca, 2016

Na ostatniej konferencji KIKE duże zainteresowanie wzbudził temat dawnych Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (nowe narady koordynacyjne). Jak się okazuje, z relacji projektantów sieci telekomunikacyjnych oraz inwestorów, dotychczasowe przepisy i udogodnienia się “nie przyjęły” i w wielu powiatach stare zasady i problemy trwają w najlepsze. W dalszym ciągu, projektant jest odsyłany od przysłowiowego Annasza do Kajfasza, a o możliwości uczestnictwa w naradach każdego dysponenta sieci uzbrojenia terenu w niektórych starostwach jeszcze nie słyszano…

Zdj_cie0017Tymczasem 19 maja 2016 r. do Sejmu (z wnioskiem o uchwalenie) wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk 323). Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, iż ustawa zostanie uchwalona w przedłożonym przez Komisję Cyfryzacji i Komisję Infrastruktury kształcie. O finalnym brzmieniu uchwalonych przepisów będziemy jeszcze informować.

Przechodząc do meritum: ustawa zmienia w art. 3 ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Większość zmian dotyczy zasad sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i uzgadniania przebiegu sieci na naradach koordynacyjnych. Powyższe oznacza ni mniej ni więcej, że… co niektórzy urzędnicy będą musieli przyswoić dwie nowelizacje jednocześnie (tę, która  jeszcze się nie przyjęła i nadchodzące zmiany).

Co się zmieni w zasadach organizowania narad koordynacyjnych? 

  1. W części przepisów zastąpiono słowo “uzgadnia” na “koordynuje”. Zmiana ma na celu podkreślenie, iż narada ma mieć charakter pomocniczy, a nie władczy. Koordynacja nie przewiduje podejmowania wiążących decyzji w zakresie możliwości prowadzenia inwestycji w oparciu o przedłożony projekt.
  2. W dalszym ciągu uzgadnianiu nie podlegają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu usytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej.
  3. Sprecyzowano, iż propozycja usytuowania sieci ma zostać przedstawiona naradzie na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
  4. O terminie narady powinni zostać zawiadomieni wszyscy dysponenci sieci uzbrojenia terenu. Wraz z zawiadomieniem starosta prześle kopię planu sytuacyjnego lub informacje gdzie można się zapoznać z planem.
  5. Rezultaty narady zostaną zawarte w protokole, który ma zawierać między innymi stanowiska uczestników. Wnioskodawca otrzyma odpis protokołu.
  6. Jeżeli na naradzie jej uczestnicy uzgodnią zmiany w usytuowaniu sieci oznaczonej na przedłożonym planie, starosta zawiadomi wnioskodawcę o ustaleniach. Zastrzeżenia uczestników będą mogły zostać przedmiotem kolejnej narady, ale tylko wtedy, gdy taki wniosek złoży wnioskodawca. Za dodatkową naradę nie pobiera się opłaty.
  7. Dysponenci sieci mają prawo delegować swoich przedstawicieli na narady.

WAŻNE: na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady oraz dane określające sposóbIMG_20151107_161547-002 przeprowadzenia, termin, miejsce i znak kancelaryjny. Adnotacja powinna być sporządzona w dniu zakończenia narady. Jeżeli przewodniczący nie sporządzi adnotacji w dniu zakończenia narady- będzie to mógł zrobić projektant. Nie ma zatem podstaw, by na dokumentacji umieszczać oznaczenia typu “uzgadniam/ nie uzgadniam” lub podobne.

Nowe przepisy w dalszym ciągu wzmacniają rolę narady koordynacyjnej jako organu pomocniczego a nie władczego. Celem koordynacji ma być eliminowanie kolizji, a nie tworzenie nowego szczebla w drabinie koniecznych do uzyskania pozwoleń i uzgodnień administracyjnych na etapie budowy sieci.

Jak dobrze pójdzie- nowe zasady wejdą w życie 1 lipca 2016 r.

Najważniejsza edukacja!

Na koniec wracam do tych powiatów, w których dobrze się mają stare zasady uzgadniania. Czasami, stare zasady to wyraz złej woli, czasami niewiedzy i ignorancji. Co można na to poradzić? Edukować, edukować i jeszcze raz edukować! Pomóc mogą oficjalne wystąpienia, stanowiska i opinie (również prawne), które przedstawią nowe zasady koordynacji przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Musicie Państwo pamiętać o starej zasadzie: dla urzędnika stanowisko nie istnieje, jeżeli nie zostało wyrażone na piśmie. Opinia czy pismo złożone w biurze podawczym zyskują sygnaturę i stwarzają obowiązek merytorycznego odniesienia się do zawartej w nim argumentacji.

Opinia czy pisemne stanowisko mogą pomóc również tam, gdzie dysponenci gruntów (np. spółdzielnie) czy nadzory budowlane wymagają uzgodnień dla inwestycji, które zostały z takiego obowiązku dawno zwolnione.

Zdaję sobie sprawę, że czasami dostarczenie niewymaganego prawem uzgodnienia przyspiesza proces inwestycyjny. Jednak warto się zastanowić nad przetarciem szlaków i przekonaniem administracji, że rozwiązania należy szukać w przepisach a nie w utartych od lat zwyczajach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*