Uwagi KIKE w sprawie nowelizacji Megaustawy
29 lipca, 2015
Nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
14 sierpnia, 2015

W ubiegłym tygodniu Senat RP podjął uchwałę ws. wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policjlogo_trybunal-296x300i oraz niektórych innych ustawy (w tym także ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził w swoim zeszłorocznym wyroku (więcej na KIKE), że niezgodne z Konstytucją RP były uregulowania znajdujące się m.in. w ustawie o Policji, które nie przewidywały niezależnej kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Trybunał odniósł się także do konieczności wprowadzenia obowiązku niszczenia danych niemających znaczenia dla prowadzonego postępowania.

Wszystko pod kontrolą, więc wszystko gra?

Projekt zakłada przede wszystkim wprowadzenie systemu kontroli nad uzyskaniem przez Policję i inne uprawnione organy, danych telekomunikacyjnych. W przypadku Policji kontrolę tę mają sprawować sądy okręgowe właściwe dla siedziby organu Policji, któremu udostępniono te dane.

Zasadniczo proponowana kontrola przybierze formę obowiązku sprawozdawczego służb (kontroli następczej). Organ Policji składał będzie sądowi raz na 6 miesięcy sprawozdania obejmujące m.in. liczbę przypadków pozyskanych danych, podstawę prawą ich pozyskania i rodzaj przestępstw, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane.

W przypadku stwierdzenia przez sąd braku podstaw do pozyskania danych telekomunikacyjnych, zgromadzone dane podlegać będą zniszczeniu. Sądowa kontrola o charakterze uprzednim przewidziana została z kolei w sytuacji dostępu do danych telekomunikacyjnych osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Proponowanym rozwiązaniom zarzuca się, że kontrola przeprowadzana po 6 miesiącach od udostępnienia danych będzie w praktyce mało efektywna, a najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie co do zasady kontroli uprzedniej, a jedynie w sytuacjach niecierpiących zwłoki kontroli następczej.

Zmiany nie tylko w ustawie o Policji

Dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych istotną zmianą ma być także zniesienie obowiązku przekazywania Prezesowi UKE informacji wskazanych w art. 180g ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, tj. informacji dotyczących ilości przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej oraz sądom i prokuraturom danych retencyjnych za rok ubiegły.

Zmiana w tym zakresie wynika z kolei z zeszłorocznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym stwierdzono nieważność tzw. dyrektywy o retencji (2006/24/WE).

Obecnie obowiązek ten dotyczy nawet przedsiębiorców którzy nie byli adresatami wniosków lub żądań udostępniania danych retencyjnych. Informacje do UKE przedsiębiorcy składają do 31 stycznia, na podstawie formularza określonego w rozporządzeniu MAiC.

Na drodze do szybkiego przyjęcia tej ustawy stanąć może jednak upływająca kadencję parlamentu. W takiej sytuacji, z uwagi na obowiązującą zasadę dyskontynuacji procesu legislacyjnego, całą procedurę będzie trzeba powtórzyć.

Przypomnijmy, że zakwestionowane przepisy mają utracić moc obowiązującą po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw RP.

jarek miniatura 2Autorem gościnnego wpisu na naszym blogu jest Jarosław Straś- aplikant radcowski z kancelarii itB Legal. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa handlowego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*