Dostęp hurtowy w zakresie BSA czy LLU także na własnych inwestycjach
COVID, brak pracowników i inflacja nie uzasadnią niewykonania wskaźnika przy realizacji projektów w przyszłej perspektywie finansowej?
2 września, 2022
Zarządcy dróg blokują inwestycje telekomunikacyjne
13 września, 2022

W dniu 12 września 2022 r. odbyły się kolejne warsztaty dotyczące nowej perspektywy finansowej (KPO i FERC).

Pierwsza część spotkania poświęcona została prezentacji dwóch wzorów, według których proponowane jest dokonywanie oceny ofert składanych przez uczestników konkursów. Wzory te będą opiniowane w najbliższym czasie przez uczestników warsztatów.

W drugiej części zaprezentowano przykładowe kategorie jednostkowych stawek ryczałtowych z prognozowanym podziałem na województwa (poniższa grafika pochodzi z prezentacji CPPC). Przedstawione przez CPPC dane mogą dostarczać już pewnych informacji o tym, jakich środków publicznych można oczekiwać w poszczególnych częściach kraju. Widać, że najwięcej „najdroższych” punktów adresowych przypada na tą chwilę na województwo pomorskie, a najmniej na województwo opolskie.

Trzecia część spotkania została poświęcona dyskusji i omówieniu części postulatów zgłoszonych uprzednio przez uczestników warsztatów. Kwestie, co do których ostatnio wypowiedziała się KIKE przy moim wsparciu (definicja operatora wyłącznie hurtowego, definicja siły wyższej oraz kwestia barier inwestycyjnych i ich dokumentowania), będą przedmiotem dalszych rozważań ze strony CPPC i kolejnych spotkań.

CPPC potwierdziło, że w przypadku projektowanych konkursów, wsparcie będzie udzielane wówczas, gdy zostanie osiągnięty efekt w postaci objęcia zasięgiem danego punktu adresowego – z czego punkt adresowy ma odpowiadać budynkowi, bez względu na to, ile gospodarstw domowych przypada na ten budynek. Może to być swoiste novum dla tych operatorów, którzy realizując projekty POPC, przyzwyczaili się do innego przepływu środków i odmiennych zasad rozliczeń. W przypadku braku objęcia zasięgiem danego punktu, środki nie będą pomniejszane proporcjonalnie, a adekwatnie dla wartości danego punktu – chodzi o to, że punkty będą wymieniane na inne, ale do tej samej wartości środków publicznych.

Instytucja pozytywnie wypowiedziała co do postulatu o obniżenie wymaganego poziomu osiągnięcia kamieni milowych w rozbiciu na poszczególne lata. Zagadnienie będzie podlegać dalszej analizie. Na tą chwilę proponowano następujące poziomy: 25% po 12 miesiącach, 60% po 24 miesiącach i 100% po 36 miesiącach – ale spotkało się to z dezaprobatą ze strony izb branżowych. Jednocześnie, zwrócono uwagę na możliwość rozpoczęcia inwestycji objętych naborem już po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a bez oczekiwania na zawarcie umowy.

Najważniejszą – z mojego punktu widzenia – informacją, jaką przekazano nam wczoraj, jest jednak to, że wymogi i zobowiązania wynikające z konkursów mają być takie same odnośnie do inwestycji wykonanych ze środków publicznych i tych inwestycji własnych, które operatorzy zadeklarują we wnioskach o dofinansowanie. CPPC wprost wskazało, że dotyczy to m.in. obowiązku zapewnienia dostępu hurtowego, który tym samym ma dotyczyć zarówno punktów adresowych z listy podstawowej, jak i inwestycji własnych. Jest to o tyle istotne, że według aktualnych projektów rozporządzeń regulujących zasady udzielania wsparcia na rozwój infrastruktury szerokopasmowej (KPO i FERC), obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego ma być nieograniczony w czasie. Takie zobowiązanie na pewno nie sprawi problemu operatorom wyłącznie hurtowym (typu Fiberhost czy Nexera), ale może stanowić nadmierne obciążenie dla tych podmiotów, którzy nie nastawiają się na działanie wyłącznie w obszarze dostępu telekomunikacyjnego, a wręcz hurt stanowi dla nich zło konieczne.

Proponowane rozwiązanie budzi jednak przede wszystkim wątpliwości na gruncie prawnym. O ile bowiem, jak się wydaje, na uczestników konkursów CPPC może nałożyć odpowiedni obowiązek umowny na podstawie umowy o dofinansowanie, o tyle – o ile nie zostaną wdrożone właściwe zmiany na poziomie ustawodawczym – prawo do uzyskania dostępu hurtowego w zakresie usług takich jak BSA czy LLU, może być nieegzekwowalne dla potencjalnych OK. Wynika to z tego, iż art. 27 Megaustawy, z którego podmioty ubiegające się o dostęp hurtowy w zakresie tzw. usług dostępowych mogły skorzystać w przypadku zaniechań beneficjentów projektów POPC, przewiduje jedynie możliwość działania przez Prezesa UKE w przypadku usług na sieciach wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych ze środków publicznych. Nie sposób zaś uznać, aby inwestycje własne, deklarowane wyłącznie po to, aby pozyskać środki publiczne na wykonanie innych sieci, spełniały przesłanki, o których mowa w tej regulacji prawnej.

Pozostaje nam zatem jedynie czekać na to, jakie rozwiązanie opisywanych wątpliwości zaproponuje nam CPPC. W dalszej kolejności, z uczestnikami warsztatów mają być konsultowane wymogi techniczne i zasady zapewnienia dostępu hurtowego – na te drugie, osobiście, nie mogę się już doczekać.

Kamila Mizera- Płaczek- radca prawny 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*