Dostęp do nieruchomości w czasach epidemii
Koronawirus – obowiązki pracodawcy w zakresie BHP oraz możliwość powierzenia pracy zdalnej
25 marca, 2020
Koronawirus a kara UKE
14 kwietnia, 2020

Informujemy, że w ramach tzw. tarczy antykryzysowej ustawodawca postanowił wprowadzić możliwość tymczasowego ułatwienia w zakresie dostępu do nieruchomości i posadowionego na niej budynku, jeśli znajdują się tam „istotne elementy infrastruktury służącej zapewnianiu usług telekomunikacyjnych”. Dostęp ma służyć konserwacji urządzeń oraz usunięcia awarii. Rozwiązania te znajdują się w ustawie  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którą Sejm uchwalił w dniu 9 kwietnia 2020 r. Ustawą musi jeszcze zająć się Senat, co ma nastąpić dopiero w przyszłym tygodniu.

Jakie uprawnienia mają przysługiwać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym?

Ustawodawca zauważył, że ze względu na koronawirusa, dostawcy usług mogą mieć problemy z przeprowadzaniem niezbędnych czynności serwisowych lub naprawą awarii i uzyskaniem w tym celu dostępu do nieruchomości ze względu na zamknięcie jakiegoś obiektu czy też niedostępność jej właściciela, użytkownika wieczystego i zarządcy (brak kontaktu).

W takich sytuacjach z pomocą ma przyjść przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu… Policja.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm regulacją, właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych lub jego upoważniony przedstawiciel, która jest posadowiona na nieruchomościach należących do osób trzecich lub znajdujących się w ich posiadaniu, może w okresie obowiązywania stanu epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, zwrócić się z wnioskiem do miejscowo właściwego komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub do budynku.

Skorzystanie z tej możliwości jest dopuszczalne, jeśli dostęp do nieruchomości lub do budynku nastąpi w celu przeprowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub jego przedstawiciela czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia przez niego usług.

Policjanci będą uprawnieni do zapewnienia dostępu, nawet jeśli miałoby to nastąpić z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia – możliwe więc będzie uszkodzenie przez funkcjonariuszy drzwi i zamka. Należy zaznaczyć, że tak daleko idących środków ISP nie może wykonywać samodzielnie.

Pomoc ma zostać udzielona niezwłocznie, czyli najszybciej jak to będzie możliwe, jednakże przedsiębiorca telekomunikacyjny lub jego przedstawiciel ma obowiązek przedstawić komendantowi policji dowody potwierdzające odmowę wpuszczenia przedsiębiorcy na teren nieruchomości lub braku kontaktu z właścicielem lub innym dysponentem nieruchomości.

Przedstawienie takich dowodów może okazać się problematyczne a w pewnych sytuacjach nawet niemożliwe. Wydaje się, że konieczne jest wprowadzenie zmian pozwalających na asystę Policji w sytuacji samego uprawdopodobnienia odmowy wpuszczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na daną nieruchomość lub jego nieobecności i  uprzednich prób kontaktu. W przeciwnym razie, Policja będzie mogła odmówić pomocy potrzebującemu ISP.

Z czynności związanych z zapewnieniem dostępu do nieruchomości sporządzany będzie protokół (sporządzony w 3 egzemplarzach), który powinien uwzględniać zakres czynności wykonanych w celu wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub do budynku. Ma on również zawierać informacje dotyczące dokładnego terminu i czasu zdarzenia, opisu przeprowadzonych czynności oraz podpisy funkcjonariusza Policji oraz przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela.

Zapewnienie dostępu do nieruchomości może wiązać się ze znacznymi kosztami

Po dokonaniu czynności, należyte zabezpieczenie nieruchomości lub budynku przed dostępem osób niepowołanych, będzie spoczywał na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym. Co więcej, ma on obowiązek naprawienia szkód, jeśli takie powstały w związku z prowadzonymi czynnościami, co oznacza że zapewnienie dostępu do nieruchomości może okazać się kosztowne, np. zapewnienie nowego zamka a w skrajnych sytuacjach – całych drzwi. To także on będzie miał obowiązek poinformować właściciela, użytkownika lub zarządcy o zaistniałym stanie faktycznym. Jeśli wcześniej nie udało się z nimi skontaktować, może okazać się to niemożliwe.

Uzgodnienie wejścia z służbami sanitarnymi

Omawiany przepis przewiduje, iż w sytuacji objęcia nieruchomości lub budynku ograniczeniami dostępu osób z uwagi na działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. osoby znajdujące się w budynku są objęte kwarantanną), wejście na nieruchomość lub do budynku musi nastąpić po uzgodnieniu niezbędnych środków bezpieczeństwa z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Patrycja Cegiełka

Aplikant radcowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*