Decyzja Prezesa UKE dla Leon w sprawie obniżenia stawek za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja
PILNE: Sąd odmówił PGE Dystrybucja wstrzymania wykonalności decyzji ramowej na dostęp do słupów
2 czerwca, 2021
Kara UKE – zawiadomienie o wszczęciu postępowania… i co dalej?
29 lipca, 2021

Miło nam poinformować, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Prezes UKE wydał decyzję w przedmiocie zmiany umowy najmu słupów elektroenergetycznych, zawartej pomiędzy Tauron Dystrybucja a Leon.

Prezes UKE rozstrzygnął, że:

„Najemca płacił będzie Wynajmującemu za najem zryczałtowaną miesięczną stawkę czynszu
najmu obliczoną jako iloczyn ilości najmowanych słupów wykazanych w Załączniku nr 1 oraz
stawki miesięcznej za najem jednego słupa w kwocie netto: 1,73 złote (słownie: jeden 73/100
złote), na podstawie faktury wystawianej w sposób jak wskazano w § 4 ust. 8.”

Doręczona Leonowi decyzja, co do zasady pokrywa się z projektem podanym konsultacjom społecznym. W odróżnieniu od decyzji ramowych, decyzja dla Leon przesądza wyłącznie o kwestiach stawki za słup, pozostawiając procedury dostępu do infrastruktury w dotychczasowym kształcie. Zasadniczo Leon nie miał zastrzeżeń do zasad współpracy, stąd zdecydował o złożeniu wniosku o zmianę wyłącznie warunków finansowych współpracy.  Wydana decyzja nie modyfikuje zasad liczenia za słup (w odróżnieniu od decyzji ramowych, które przewidują stawkę za kabel).

W tym tygodniu Prezes UKE rozpoczął także konsultacje społeczne projektów kolejnych decyzji obniżających stawki dla Fiberway, Zapnet, WDM oraz Rybnet. Jednocześnie oczekujemy rozpoczęcia konsultacji dla kolejnych klientów kancelarii w analogicznych sprawach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*