Weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń PESEL nowym obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
24 maja, 2024
Szkolenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych: “KPO 3: wszystko co chcielibyście wiedzieć, a czego nie powie Wam CPPC.”
21 czerwca, 2024

Kilka dni temu CPPC, ogłosiło start 3 naboru wniosków celu C1.1.1 KPO. Wnioski można będzie składać do 6 sierpnia, a założenia konkursu istotnie różnią się od dwóch wcześniejszych naborów: jest wiele ułatwień, ale i nowych wyzwań dla potencjalnych wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych podobieństw i różnic, który pozwoli uczestnikom rynku telekomunikacyjnego lepiej zorientować się w warunkach trzeciego i – jak wszystko wskazuje – ostatniego naboru wniosków Krajowego Planu Odbudowy.

Co się nie zmieniło względem naborów z roku 2023?

 1. Projekty nadal będą rozliczane w formule stawek jednostkowych, co ogranicza formalności, przy czym zmianie uległa uśredniona stawka referencyjna dla kraju, która w KPO3 wynosi 5018,16 zł wobec 6979,74 zł w zeszłorocznych naborach.
 2. Sposób składania i podpisywania wniosków za pomocą systemu LSI.
 3. Zasady wypłaty dofinansowania oraz obowiązek gwarancyjny: jeśli wnioskodawca nie posiada wymaganego doświadczenia w zakresie realizacji projektów na poziomie minimum 40% łącznej sumy dofinansowania wszystkich złożonych przez niego wniosków, to dofinansowanie będzie przekazywane mu w formie refundacji. Do wejścia w tryb zaliczkowy wymagana będzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. Co istotne, do doświadczenia zaliczymy także inwestycje finansowane ze środków prywatnych.
 4. W KPO 3 będziemy mieli do czynienia z bezwarunkową waloryzacją dofinansowania o wskaźnik inflacji właściwy dla rynku inwestycji telekomunikacyjnych.

Równolegle CPPC wprowadziło szereg nowych rozwiązań, wychodzących na przeciw postulatom branży.

 1. Więcej obszarów konkursowych o mniejszej skali: w konkursie udostępniono 248 obszary pokrywające wszystkie tereny niezagospodarowane w naborach roku 2023, w tym także objęte programem FERC. Średnia wielkość obszaru wynosi 9,6 mln zł, podczas gdy w 1 naborze było to 26,6 mln zł.
 2. Wydłużono okres realizacji projektów, które muszą się zakończyć do dnia 31 sierpnia 2026.
 3. Zwiększono intensywność dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowalnych.
 4. Zrezygnowano z obowiązku pokrycia 100% obszaru. Zamiast tego wprowadzono możliwość wyboru przez beneficjentów, które białe plamy chcą objąć zasięgiem, przy zachowaniu wymogu objęcia min. 75% PA z obszaru.
 5. Zlikwidowano instytucję barier inwestycyjnych oraz możliwości realizacji inwestycji własnych z środków prywatnych. Zamiast tego punktuje się (maks. 40 pkt) deklarację objęcia zasięgiem dodatkowych PA ponad ustalone minimum 75%, przy czym maksymalnie wnioskodawca może objąć zasięgiem do 85% PA wyznaczonych na danym obszarze. Dodatkowe PA objęte będą dofinansowaniem. W trakcie realizacji projektu można wymienić punkty adresowe zadeklarowane we Wniosku na punkty wskazane na obszarze.
 6. Zmniejszono wagę kryterium minimalizacji wkładu publicznego – można za nie uzyskać maks. 20 pkt, natomiast dopuszczalna minimalizacja wkładu publicznego to 10%.
 7. Wprowadzono istotne wagowo kryterium punktujące doświadczenie inwestycyjne. Badaniu podlegać będzie wartość inwestycji zrealizowanych przez wnioskodawcę jako podmiot realizujący inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2015 r. do dnia złożenia wniosku. Wartość zrealizowanych inwestycji będzie oceniana w stosunku do wartości wnioskowanego dofinansowania przez wnioskodawcę na wszystkich obszarach konkursowych, na które złożył wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Minimalną liczbę punktów (10) można uzyskać jeśli wnioskodawca wykaże, że zrealizował inwestycje o łącznej wartości dofinansowania poniżej 40%, natomiast maksymalną (40 pkt) przy realizacji inwestycji o wartości dofinansowania minimum 100%.
 8. Wprowadzono wymóg wniesienia kaucji (50 tys. zł) dla wnioskodawców, którzy wypowiedzieli lub odmówili podpisania umów dla projektów z roku 2023.
 9. W przypadku zadeklarowania finansowania wkładu własnego ze źródeł zewnętrznych wymagana będzie nieodwołalna promesa kredytowa lub dokapitalizowanie spółki. Do oceny wykonalności finansowej wprowadzono dodatkowy arkusz analizy finansowej.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania procesu aplikacyjnego, składania wniosków o dofinansowanie i ich dalszej obsługi!

Autor: Piotr Wiąckiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*