Problem legalizacji istniejącej infrastruktury – część pierwsza.
Nasz komentarz w telko.in do zagadnienia retencji danych w sprawie “piracenia” filmów
3 lipca, 2014
Problem legalizacji istniejącej infrastruktury – część druga.
9 lipca, 2014

W ostatnim wpisie, na przykładzie sprawy Inea S.A. oraz Poznańskiej Spółdzielni „Winogrady”, opisywałam problem wyłączenia spółdzielni mieszkaniowych posiadających status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego spod działania art. 30 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa).

Sprawa Spółdzielni „Winogrady” zmusza mnie do podzielenia się z Wami jeszcze jednym możliwym problemem związanym z dostępem do zasobów spółdzielczych (ale nie tylko, gdyż problem będzie dotyczył wszystkich nieruchomości wielolokalowych np. wspólnot mieszkaniowych).

O problemie wspominamy ku przestrodze, by uczulić Was i jednocześnie zachęcić do podejmowania wszelkich starań, by Wasza infrastruktura telekomunikacyjna nie znajdowała się na nieruchomościach bezumownie.

Kiedy korzystacie z nieruchomości bezumownie?

W przypadku, gdy dojdzie do sytuacji, w której na nieruchomości znajduje się Wasza infrastruktura, a stron nie wiąże żadna umowa (najmu, dzierżawy, dostępowa zawarta w trybie megaustawy, o ustanowieniu służebności przesyłu, porozumienie itp.) to znaczy, że korzystanie z nieruchomości jest traktowane jako wykonywane bez tytułu prawnego.

Budowanie sieci bez umowy lub na podstawie ustnych porozumień.

Zdarzały się w naszej praktyce sytuacje, w których sieci były budowane bez żadnych uzgodnień z właścicielami nieruchomości. O ile w takich sytuacjach trudno znaleźć argumenty na obronę operatora, to inaczej jest w przypadkach, gdy sieć była budowana na podstawie ustnych porozumień (na gębę:)) lub zgód wyrażanych w formie krótkiego oświadczenia na jednej kartce papieru.

W przypadku sporu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezwykle trudno wykazać, że urządzenia zostały wybudowane legalnie, a w przypadku zgód wyrażanych w formie krótkiego oświadczenia, brak jest możliwości wykazania kształtu praw i obowiązków stron, chociażby w zakresie odpłatności czy zasad rozwiązywania umowy.

Rozwiązanie umowy dostępowej.

Do bezumownego korzystania z nieruchomości dochodzi również w przypadku rozwiązania umowy dostępowej (np. wypowiedzenia umowy przez dysponenta nieruchomości) bez jednoczesnego usunięcia zainstalowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Powyższe sytuacje występują w praktyce, a skala problemu jest znaczna. Znane nam są przypadki nieuzasadnionego rozwiązywania umów przez nowych zarządców nieruchomości lub domagania się wynagrodzenia na podstawie art. 30 megaustawy (mimo, iż przepis przewiduje, że dostęp jest nieodpłatny), pod rygorem wypowiedzenia umowy w przypadku braku zgody na zaproponowane warunki finansowe.

Zakup sieci telekomunikacyjnej a bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Nie każdy ma świadomość, że bezumowne korzystanie z nieruchomości następuje w przypadku zakupu sieci telekomunikacyjnej bez jednoczesnego zawarcia umów cesji (bądź nowych umów dostępowych) z dysponentami nieruchomości, w jakich sieć została wybudowana. Inaczej mówiąc- sam zakup sieci bez podpisania umowy z właścicielem nieruchomości nie wystarczy dla pozyskania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości. Nieodłącznym elementem transakcji sprzedaży sieci telekomunikacyjnych powinno być ustalenie, na której ze stron ciąży obowiązek zapewnienia nabywcy sieci tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.

Konsekwencje bezumownego korzystania z nieruchomości.

Korzystanie z nieruchomości wykonywane bez tytułu prawnego, tj. bezumownie, wiąże się z konsekwencjami określonymi w Kodeksie Cywilnym. Te konsekwencje to przede wszystkim możliwość domagania się przez dysponenta nieruchomości usunięcia sieci oraz domagania się zapłaty odszkodowania za korzystanie z nieruchomości.

Jak widać konsekwencje są daleko idące, gdyż właściciel nieruchomości wielolokalowej może w skrajnych przypadkach doprowadzić do usunięcia Waszej infrastruktury z nieruchomości, nie wspominając o teoretycznej (ale i spotykanej w praktyce) możliwości domagania się odszkodowania za bezumownego korzystanie z nieruchomości.

W przypadku Spółdzielni Winogrady, Prezes UKE wydał decyzję przedłużającą obowiązywanie umowy o kolejne dwa lata, jednak w wielu przypadkach, które postaramy się przybliżyć w kolejnych wpisach, Prezes UKE odmawia wydania takiej decyzji.

W następnym wpisie omówimy stanowisko Prezesa UKE w zakresie możliwości wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie legalizacji istniejącej na nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przybliżymy argumenty przeciwko przyjętej przez Prezesa UKE wykładni, mając jednocześnie nadzieję, że pozwoli to na nowo rozpocząć dyskusję na temat możliwości pozyskiwania tytułów prawnych dla istniejącej infrastruktury w oparciu o art. 30 megaustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*