PKE – update informacji, czyli zmiana terminu wejścia w życie ustawy!
Obowiązek retencji danych telekomunikacyjnych przejdzie do historii?
30 października, 2020
Ważne! Grudniowe zmiany wzorców umów abonenckich!
16 listopada, 2020

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Telekomunikacji zorganizowała w dniu 30 października 2020 r. spotkanie informacyjne na temat Prawa komunikacji elektronicznej w celu omówienia kwestii najbardziej problematycznych. W spotkaniu uczestniczyli radcowie prawni z naszej kancelarii. Poniżej przybliżamy te elementy, które były przedmiotem dyskusji.

Vactio legis, czyli kiedy nowe przepisy wejdą w życie

PKE ma zostać ogłoszone do dnia 21 grudnia 2020 r., ale nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Oznacza to zatem, że operatorzy będą mieli więcej czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami i ich wdrożenie. Przypomnijmy, iż pierwotnie okres ten miał wynosić jedynie 2 miesiące.

Oznacza to również konieczność wdrożenia w aktualnych umowach nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, która wejdzie w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. – działania te trzeba podjąć niezwłocznie- będziemy o tym informować! Na ostatnim posiedzeniu Senatu w sprawie ustawy o e-doręczeniach zgłoszono poprawkę do omawianej nowelizacji – chodzi o umożliwienie poinformowania abonentów o zmianach poprzez wywieszenie informacji w sposób publicznie dostępny. Jeśli poprawka zostanie przyjęta, to obejdzie się bez informowania każdego z abonentów z osobna o wymuszonych przez nowelizację zmianach.

Jednocześnie, od dnia ogłoszenia ustawy PKE ma być zakazane zawieranie umów na czas określony dłuższy niż 24 miesiące z konsumentami i przedsiębiorcami, którym PKE przyznaje uprawnienia podobne do konsumenckich.

PKE nie zmieni umów zawartych przed dniem wejścia w życie PKE

Odszkodowanie i ulgi dla obowiązujących umów mają pozostać według aktualnych regulacji prawnych, czyli bez ingerencji ustawodawcy. Nie będzie też obowiązku dostosowania już zawartych umów do nowych przepisów.

Innymi słowy- ustawodawca uwzględnił postulat branży, by nowe zasady wyliczania roszczenia oraz nowej konstrukcji i zawartości merytorycznej dokumentów abonenckich dotyczyły wyłączenie umów zawartych w reżimie PKE.

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy (ulgi)

Nie wiadomo na chwilę obecną, jak zmieni się zaproponowany w ostatnim projekcie sposób naliczania odszkodowania na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy. Dziś ustawodawca zaproponował nowe zapisy w tym zakresie, które opisujemy poniżej. Zaznaczamy, że poniższe reguły w dalszym ciągu mają charakter propozycji.

Ma zostać utrzymane to, że odszkodowanie będzie alternatywą dwóch różnych wartości. Proponuje się jednak utrudnienie procesu wyliczania ulg. Odszkodowaniem będzie wartość niższa, czyli albo:

  • wartość ulgi przyznanej abonentowi pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej wypowiedzenia;
  • suma części pozostałych opłat abonamentowych, które abonent powinien uiścić do czasu zakończenia umowy zawartej na czas określony wyliczona w ten sposób, że:
  • za pierwsze 25% okresu, na który została zawarta umowa, dostawca może dochodzić 75% wartości sumy tych opłat;
  • za kolejne 50% okresu, na który została zawarta umowa, dostawca może dochodzić 50% wartości sumy tych opłat;
  • za ostatnie 25% okresu, na który została zawarta umowa, dostawca może dochodzić 25% wartości sumy tych opłat.

Jest szansa, że w kolejnej wersji projektu, nie dojdzie do wdrożenia wyżej opisanego, dość skomplikowanego sposobu naliczania ulg. W takim przypadku nastąpi powrót do propozycji brzmienia regulacji z lipca.

Zaprzestanie świadczenia usług

Usunięty zostanie przepis art. 344 PKE, który miał określać sposób postępowania dostawcy usług w przypadku uporczywego naruszania warunków umowy przez abonenta. Możliwe będzie zatem utrzymanie w tym zakresie tych rozwiązań, które aktualnie indywidualnie są stosowane przez poszczególnych operatorów.

Postanowiono także zmienić procedurę postępowania dostawcy w przypadku opóźnienia w zapłacie za usługi przez abonenta. Zostanie zapisane, że dostawca nie może zawiesić świadczenia usług do czasu wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, pod warunkiem zapłaty przez abonenta należności bieżących. Wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego ma zostać zdefiniowane jako doręczenie odpowiedzi na reklamację.

Usługa dodatkowego obciążenia rachunku

Dojdzie do zmiany samej nazwy usługi. Pojawi się pojęcie usługi fakultatywnego obciążania rachunku zamiast usługi dodatkowego obciążenia rachunku. Z definicji ma zostać usunięte odwołanie do kwot określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Megaustawa

Dostęp do infrastruktury (w szczególności do instalacji wewnątrzbudynkowej) będzie  odpłatny, gdy infrastruktura należeć będzie do podmiotu, którego przeważającym przedmiotem działalności jest działalność telekomunikacyjna. Nie wiadomo, czy zostanie wyjaśnione, jak operator będzie mógł zweryfikować to, jaki jest przeważający przedmiot działalności właściciela infrastruktury.

Ustawodawca rozważa wyłączenie w nowych przepisach żądania właściciela nieruchomości w zakresie ustanowienia służebności przesyłu, gdy zachodzą przesłanki do zapewnienia przez tego właściciela dostępu z art. 30 ust. 1 Megaustawy.

Koncesja dla nadawców

Ustawa wprowadzająca PKE będzie stanowiła o tym, że koncesja na rozpowszechnianie programów jest udzielana na czas nie dłuższy niż 10 lat. Jednocześnie, zostanie wprowadzona możliwość udzielenia koncesji na czas krótszy niż 10 lat na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie koncesji lub w przypadku wystąpienia konieczności wyrównania czasu trwania uprawnień na tym samym multipleksie.

Kamila Mizera i Ewelina Grabiec

Podkreślamy, że powyższe informacje ustawodawca podał w czasie spotkania według koncepcji nowej ustawy na dzień 30 października 2020 r. i mogą one podlegać dalszym dyskusjom i zmianom. Na potwierdzenie tych danych musimy zatem zaczekać do czasu opublikowania kolejnej wersji projektu PKE, która – według podanych dzisiaj informacji – aktualnie czeka na dokończenie uzgodnień i być może pojawi się w połowie listopada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*