Uszkodzenia sieci – temat wiecznie żywy
26 października, 2020
Obowiązek retencji danych telekomunikacyjnych przejdzie do historii?
30 października, 2020

Dzisiaj wracamy do tematu wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności (EKŁE) i tym samym projektu Prawa komunikacji elektronicznej (PKE). Niewielu z Was zdaje sobie sprawę, że nowa ustawa w niektórych aspektach wprowadza rewolucyjne rozwiązania. Przykładowo wskazujemy na nową instytucję decyzji generalnych wydawanych przez Prezesa UKE.

Tytułem wstępu, obecnie przedsiębiorca telekomunikacyjny otrzymuje od Prezesa UKE indywidualną decyzję administracyjną. Prezes UKE wysyła taką decyzję operatorowi pocztą tradycyjną lub jeżeli są spełnione ku temu warunki (art. 49, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego), publikuje na stronie: https://bip.uke.gov.pl/. W każdym przypadku przedsiębiorca otrzymuje fizycznie drogą poczty tradycyjnej przynajmniej jedno pismo od Prezesa UKE (zawiadomienie o wszczęciu postępowania). Decyzja określa prawa i obowiązki ściśle określonego podmiotu, który w łatwy sposób może uzyskać informację o wydaniu decyzji i ją zaskarżyć.

Ze względu na treść projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Prezes UKE uzyska uprawnienia do wydawania w niektórych przypadkach tzw. decyzji generalnych.

Czym różni się taka decyzja od tradycyjnej? Ano tym, że jest adresowa do bliżej nieokreślonych podmiotów, np. wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych czy operatorów działających na określonym obszarze. Informacje o wszczęciu postępowania będą wyłącznie publikowane, zatem potencjalni adresaci obowiązków nie zostaną pisemnie poinformowani, że toczy się postępowanie, w którym mogą wziąć udział. Niemniej jednak wydana decyzja będzie w sposób arbitralny i szczegółowy określać ich prawa i obowiązki. Z tego względu po wejściu w życie PKE prawdopodobnie będziecie musieli na bieżąco śledzić stronę: https://bip.uke.gov.pl/, żeby być świadomi ciążących na Was obowiązków oraz mieć wpływ na czynności podejmowane w toku postępowania i treść decyzji (a przynajmniej możliwość uprzedniego zgłoszenia swojego stanowiska).

Co ciekawe projektodawca w pierwotnej wersji PKE nie przewidział obowiązku konsultacji wszystkich decyzji generalnych (!). Jest to szczególnie dziwne, gdyż może dojść do sytuacji gdy zwykła decyzja dla strony musiałaby zostać poddana konsultacjom, natomiast decyzja generalna regulująca podobną materię już nie.

Jednocześnie możliwość odwołania się od decyzji generalnej  została ograniczona w istotny sposób.  Zgodnie z projektem art. 174 ust. 4 PKE „Odwołanie od decyzji generalnej jest niedopuszczalne, jeżeli w sprawie orzekał już sąd I instancji i odwołanie oddalił”. Biorąc pod uwagę ilość potencjalnie regulowanych przy zaskarżaniu decyzji obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy ten lepszy”, a ewentualne nieprawomocne oddalenie odwołania skutkować będzie niedopuszczalnością zaskarżenia decyzji generalnej.

Jeżeli PKE zostanie uchwalone w pierwotnym brzmieniu to obrona praw przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostanie ograniczona. Razem z KIKE zgłosiliśmy zastrzeżenia do nowej regulacji. Poinformujemy Państwa po opublikowaniu ostatecznej wersji ustawy czy nasze uwagi zostały uwzględnione.

Tadeusz Caputa – radca prawny 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*