Uszkodzenia sieci – temat wiecznie żywy
ISP a zmiany w ustawie o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (…)-wyniki badań i debata
19 października, 2020
PKE – decyzje generalne
29 października, 2020

Temat uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej był już poruszany na naszym blogu, jednak ciągle pozostaje on aktualny. W zasadzie nie ma tygodnia aby w którymś serwisie informacyjnym (choćby lokalnym) nie znalazła się informacja o przerwie świadczenia usług telekomunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem infrastruktury, a do nas nie zwrócił się poszkodowany operator. Jest to problem, z którym prędzej czy później będzie musiał się zmierzyć każdy przedsiębiorca opierający swoją działalność na infrastrukturze liniowej.

W razie uszkodzenia, każdy dostawca usług podejmuje niezwłocznie czynności, w celu usunięcia powstałego uszkodzenia oraz przywrócenia abonentom możliwości korzystania z tych usług. Im dłużej sieć jest uszkodzona, tym bardziej przedsiębiorca jest narażony na straty. Przerwa w świadczeniu usług może również mieć inne skutki, np. wpłynąć na renomę danego dostawcy usług.

Przyczyna uszkodzenia może być różna, nie da się jednak ukryć, że gro takich spraw ma związek z prowadzeniem prac budowlanych (szczególnie związanych z budową innych sieci uzbrojenia terenu np. wodociągu czy gazociągu).

Wielu przedsiębiorców zastanawia się:  co robić w takiej sytuacji. W niniejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Powstanie szkody – co to jest?

Przerwanie ciągłości liniowej infrastruktury telekomunikacyjnej będzie wiązało się z powstaniem szkody, która obejmuje tzw. straty rzeczywiste oraz utracone korzyści. Sama szkoda to pewien uszczerbek, który dana osoba poniosła wbrew jej woli (np. przecięcie światłowodu, wyciągnięcie go z kanalizacji łyżką koparki).

Rzeczywiste straty to takie, które są związane z pomniejszeniem aktywów lub zwiększeniem pasywów. W przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej będą zaliczać się do niej m.in. koszty robocizny oraz materiałów, które użyto do jej naprawy. W wielu przypadkach konieczna jest wymiana całego odcinka sieci.

Natomiast przez utracone korzyści należy rozumieć te aktywa, które nie weszły do majątku danego podmiotu bądź wartość pasywów, która na skutek danego zdarzenia uległa zwiększeniu (np. wysokość abonamentu nieuiszczona przez abonentów ze względu na brak świadczenia usługi przez dostawcę usług).

Naprawienie szkody

Teoretycznie może ono się odbywać w dwojaki sposób: poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania. W większości przypadków dotyczących sieci telekomunikacyjnej, naprawienie szkody następuje poprzez zapłatę stosowanego odszkodowania. Przedsiębiorca telekomunikacyjny – w celu jak najszybszego wznowienia świadczenia usług – zwykle będzie naprawiał uszkodzenie „na własną rękę”, licząc na to, że uzyska zwrot kosztów od sprawcy.

Kto odpowiada za szkodę?

Najczęściej osobą odpowiedzialną za szkodę jest jej sprawca. Bywa jednak, że odpowiedzialny za jej naprawę bywa inny podmiot niż ten, który faktycznie wyrządził szkodę, np. pracodawca, osoba zlecająca wykonanie pewnych czynności, która nie dostarczyła wykonawcy aktualnych map etc. Każdy przypadek wymaga w tym zakresie odrębnej analizy.

Ustalenie osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody jest kluczowe dla uzyskania odszkodowania – jeśli przedsiębiorca telekomunikacyjny wystąpi z żądaniem do niewłaściwej osoby, może okazać się, że osoba ta zwolni się od odpowiedzialności. Będzie to oznaczało, że ISP nic nie uzyska a w międzyczasie upłynie termin przedawnienia, który nie pozwoli domagać się odszkodowania od osoby, która faktycznie powinna odpowiadać w danej sytuacji.

Dokumentuj szkodę

ISP jeszcze przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą, powinien należycie udokumentować zdarzenie, np. poprzez zrobienie dokładnej dokumentacji fotograficznej uszkodzenia. Powinien on również zadbać o to, aby dokumentować etapy naprawienia szkody, zbierać faktury etc. Pomoże to w późniejszym ewentualnym udowodnieniu wysokości szkody i jej naprawienia przez sprawcę.

Należy również pamiętać o sporządzeniu protokołu uszkodzenia, który będzie wskazywał co i kiedy zostało uszkodzone oraz w jaki sposób i przez kogo.

Żądanie odszkodowania

Po ustalaniu sprawcy szkody i jej udokumentowaniu, konieczne będzie wystąpienie z żądaniem naprawienia szkody (zapłatą odszkodowania). Wezwanie należy skierować do osoby odpowiedzialnej za szkodę.

W przypadku przedsiębiorców, większość z nich będzie posiadało ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w związku z czym możliwe będzie wystąpienie o zapłatę odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Tajemnicą poliszynela jest to, że większość ubezpieczycieli zaniża wysokość przyznanego odszkodowania bądź uchyla się od naprawienia szkody. Zdarza się również, że przedsiębiorcy nieposiadający polisy OC bądź inne podmioty, odmawiają zapłaty odszkodowania czy też kwestionują wysokość roszczenia.

W takiej sytuacji, jedynym sposobem na uzyskanie odszkodowania, będzie wytoczenie powództwa przed sądem, co będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, w tym zwykle udziału biegłych. Wprowadzone niedawno nowelizacje dotyczące procedury cywilnej odrębnie regulują sprawy gospodarcze, przez co postępowanie w tego rodzaju sprawach stało się bardziej formalne i wymagające znajomości procedury cywilnej. Co istotne, możliwe jest domaganie się nie tylko zapłaty całego odszkodowania, ale również jego uzupełnienia.

W większości przypadków, udowodnienie faktu wyrządzenia szkody i jej wysokości nie jest więc wcale łatwe i wymaga – już od samego początku profesjonalnego działania.

Odpowiedzialność karna

Warto także pamiętać o tym, że uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej może stanowić przestępstwo. Zgodnie z art. 254a KK, kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W razie skazania określonego podmiotu za opisane wyżej przestępstwo, dochodzenie odszkodowania może stać się łatwiejsze – sąd cywilny będzie związany ustaleniami wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa (będzie musiał wziąć pod uwagę okoliczności w nim opisane, w tym to, że dana osoba została uznana za sprawcę).

Podsumowanie

Sprawy odszkodowawcze nie należą do szybkich, łatwych i przyjemnych, wręcz przeciwnie – przedsiębiorca telekomunikacyjny w większości przypadków musi uzbroić się w cierpliwość i czekać dłuższy czas na naprawienie szkody. Nie powinno to jednak zniechęcać ISP do walki o uzyskanie naprawienia szkody.

Warto więc od samego początku zadbać o odpowiednie zabezpieczenie własnych interesów i właściwe udokumentowanie szkody a w razie potrzeby – o skorzystanie z fachowej pomocy.

Patrycja Cegiełka

Aplikant radcowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*