Konsultacje PKE – zachowanie ciągłości usług przy zmianie dostawcy Internetu
Konsultacje PKE- przedsiębiorca telekomunikacyjny w dalszym ciągu strażnikiem bezpieczeństwa (na swój koszt)
31 sierpnia, 2020
Konsultacje PKE – nowe możliwości autoryzacji użytkowników
8 września, 2020

UKE rozpoczęło konsultacje tymczasowego modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu, w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do internetu. Konsultacje są związane z projektem nowej ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) i potrwają do 15 września. Do tego czasu każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi. Pełen projekt modelu jest dostępny na stronie internetowej UKE pod adresem: https://uke.gov.pl/akt/konsultacje-projektu-modelu-wymiany-informacji-pomiedzy-dostawcami-uslugi-dostepu-do-internetu,347.html

Zgodnie z założeniami PKE, abonent w razie zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Wymiana komunikatów pomiędzy dotychczasowym a nowym dostawcą usługi ma następować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zapewnionego przez Prezesa UKE. Jest to rozwiązanie analogicznie do funkcjonującej już od lat procedury przeniesienia numeru. Również w razie przeniesienia numeru do innego operatora, abonent powinien mieć zachowaną ciągłość usługi, a komunikaty pomiędzy operatorami są wymieniane w systemie PLI – CBD.

Zapewnienie przez Prezesa UKE systemu analogicznego do PLI-CBD nie nastąpi z dnia na dzień. Dlatego zanim taki system zostanie uruchomiony i stosowany, Prezes UKE powinien określić tymczasową procedurę wymiany informacji.

I tak, z projektu UKE wynika, że operatorzy powinni się kontaktować… po prostu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bez większej filozofii i bez większych wymogów. Jak ma wyglądać sam proces?

Model budzi kilka zastrzeżeń

Po pierwsze, nie jest zrozumiałe dlaczego nierozpoczęcie świadczenia usług w terminie 30 dni miałoby wiązać się z przyjęciem, iż wniosek został cofnięty. Z obecnego projektu PKE nie wynika ani takie domniemanie, ani termin. Jeśli wypowiedzenie umowy przez abonenta ma być samodzielne, to jest ono skuteczne bezwarunkowo. Jeśli z jakichś powodów zmiana dostawcy nie nastąpiła, to abonent powinien złożyć osobne oświadczenie o cofnięciu wniosku i ewentualnie domagać się odszkodowania zgodnie z PKE.

Po drugie, jeśli z założenia procedura zmiany dostawcy usług Internetu ma być analogiczna do tej stosowanej przy przenoszeniu numerów, to nowy operator powinien uzyskać pełnomocnictwo do wypowiedzenia umowy, co znacząco ułatwiłoby abonentowi cały proces. W modelu zaproponowanym przez UKE abonent musiałby udać się najpierw do nowego operatora, aby złożyć wniosek, a następnie udać się do dotychczasowego operatora, aby wypowiedzieć umowę. Udzielając pełnomocnictwa nowemu operatorowi, abonent mógłby załatwić wszystkie formalności podczas jednej wizyty u nowego operatora.

Model taki UKE uzasadnia tym, iż istniejące umowy mogą przewidywać różne formy wypowiedzenia (pisemną, dokumentową, elektroniczną) i kanały kontaktu z dotychczasowym operatorem.

Drugim argumentem przytoczonym przez UKE jest to, iż udzielenie pełnomocnictwa jest uprawnieniem abonenta, a nie jego obowiązkiem – wobec czego nie można go zmuszać do upoważnienia nowego operatora. Natomiast patrząc z drugiej strony… taka regulacja teoretycznie pozbawia abonenta prawa do udzielenia pełnomocnictwa w sytuacji, gdyby chciał to uczynić. Dodatkowo w projektowanym modelu wskazano, że w sytuacji, gdyby udzielenie pełnomocnictwa było dopuszczalne to powstałyby dwa równoległe tryby – jeden uwzględniający samodzielne działanie abonenta oraz drugi uwzględniający działanie nowego operatora jako pełnomocnika. Ponownie – uważamy, że nie jest to wystarczający argument, skoro na podstawie pełnomocnictwa nowy operator mógłby dokonać czynności, które „normalnie” mógłby dokonać abonent. De facto komunikacja pomiędzy operatorami po prostu nastąpiłaby szybciej. Aby uniknąć wątpliwości co do adresu kontaktowego, wystarczyłby zwykły nakaz zamieszczenia na stronie internetowej operatora adresu e-mail dedykowanego przenoszeniu usług.

Model UKE zakłada dodatkowo obowiązek raportowania danych statystycznych dot. przenoszenia usługi z zachowaniem ciągłości świadczenia usług. Dane powinny być przekazywane do 15 dnia miesiąca. Początkowo co miesiąc (tj. do 15 dnia lutego i marca), a następnie co kwartał, przy czym dane za okres od 22 grudnia do 31 grudnia 2019 roku powinien być ujęty w raporcie obejmującym styczeń (czyli składanym do 15 lutego 2021 r.). A zatem będziemy mieli nowy obowiązek raportowy? Oceniamy ten pomysł krytycznie i wyrazimy to zapewne w stanowisku konsultacyjnym.

Nie wiadomo, jak długo taka procedura będzie funkcjonować i kiedy Prezes UKE uruchomi dedykowany system. Ani przepisy PKE, ani przepisy wprowadzające PKE nie narzucają terminu, w jakim system ma zostać wdrożony.

Anna Szura – prawnik 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*