Zaproszenie na MediaForum 2018
19 kwietnia, 2018
Doręczanie paczek za granicę- handel elektroniczny
10 maja, 2018

Dla wszystkich, którzy prowadzą tzw. e-biznes, zasadnicze znaczenie ma nowe rozporządzenie unijne, które w ostatnim czasie przyjął Parlament Europejski. Już teraz warto zapoznać się z głównymi założeniami tego aktu prawnego, choć będzie on stosowany dopiero od 3 grudnia 2018 r.

Zacznijmy od tego, że mowa jest o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. U. UE L 60 I/1). Zmienia ono rozporządzenia (WE) 2006/2004 i (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE. Dlaczego tak długo będziemy czekać na obowiązywanie nowych przepisów? Chodzi o to, aby umożliwić przedsiębiorcom przygotowanie się do zmian – jest to ważne, bo wydaje się, że największe zmiany będą wymagane od małych i średnich przedsiębiorców.

Skąd zmiana przepisów?

Stwierdzono, że sprzedawcy internetowi (i inni przedsiębiorcy działający w Internecie) blokują lub ograniczają dostęp do swoich produktów oraz serwisów klientom z innych państw członkowskich niż państwo, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub oferują takim klientom towary lub usługi na innych zasadach. Choć czasami może być to uzasadnione, ogranicza to swobodny przepływ towarów i usług, a ponadto skutkuje dyskryminacją danej grupy klientów, przez co zmniejsza liczbę internetowych transakcji transgranicznych. Przyjęto zatem, że przepisy powinny dookreślać to, kiedy można wprowadzić zróżnicowane traktowanie klientów. Celem rozporządzenia jest zatem rozwiązanie problemu nieuzasadnionego blokowania geograficznego przez likwidacja niektórych przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Kiedy mają zastosowanie nowe przepisy?

Nowa regulacja będzie miała zastosowanie to transakcji transgranicznych. Akt prawny nie będzie stosowany do sytuacji czysto wewnątrzkrajowych, gdy wszystkie istotne elementy transakcji będą miały miejsce w obrębie jednego państwa członkowskiego.

Co się zmieni?

Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim ogólny zakazów dla przedsiębiorców – zakazuje nieuzasadnionego różnicowania dostępności towarów lub usług lub oferowanych sposobów płatności za te towary lub usługi ze względu na przynależnością państwową klienta, jego miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Ale to nie wszystko. Przedsiębiorca nie będzie mógł także przekierować automatycznie klienta do innego serwisu internetowego w ze względu na przynależność państwową klienta, jego miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Warto zaznaczyć, że zakazy nie uniemożliwiają przedsiębiorcom oferowania ogólnych warunków dostępu, w tym cen sprzedaży netto, które różnią się w poszczególnych państwach członkowskich lub w obrębie jednego państwa członkowskiego. Różnicowanie nie może być jednak dyskryminujące.

Jak długo potrwają zmiany?

Przed upływem dwóch lat od wejścia w życie nowych przepisów dokonana zostanie pierwsza ocena ich wpływu na rynek wewnętrzny. Ocena ta będzie obejmować stosowanie nowych przepisów do niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, które polegają na oferowaniu treści chronionych prawem autorskim, jak np. pobieranie muzyki, e-booki, gry online oraz usługi w sektorach takich jak transport czy media audiowizualne. Wyniki oceny mogą skutkować dalszymi zmianami w prawie.

Prowadzę e-biznes, co powinien zrobić w związku ze zmianami?

Przed dniem 3 grudnia 2018 r. każdy przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w Internecie powinien przeprowadzić audyt swojego serwisu, oceniając zgodność jego funkcjonowania z nowymi przepisami. Może okazać się, że zmiany wymagać będzie sposób działania serwisu lub też, że wystarczy zmodyfikować dokumenty regulujące jego działanie.

Autorem wpisu jest radca prawny Kamila Mizera. Posiada szeroką praktykę w doradztwie prawnym w ramach stałej obsługi przedsiębiorców, w tym w negocjowaniu kontraktów oraz opiniowaniu projektów umów i  uchwał, jak również w procesach sądowych. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych, sklepów internetowych oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w reprezentacji stron w postępowaniu o rozwód lub w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*